Python üçlü operatör

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Python uçlu operat√∂ru, bir ko≈üulun doƒüru mu yanlƒ±≈ü mƒ± olduƒüunu deƒüerlendirmenize izin verir. √úçlu operat√∂r bir kod satƒ±rƒ± kaplar, bu da tam bir if‚Ķelse ifadesinden daha kƒ±sa ve daha √∂zlu olduƒüu anlamƒ±na gelir.

if ifadeleri gibi ko≈üullu ifadeler, kodu kontrol etmenize izin verir. programƒ±nƒ±zƒ±n akƒ±≈üƒ±. Ko≈üullu ifadelerin içindeki kod, yalnƒ±zca belirli bir ko≈üul (veya ko≈üullar kumesi) kar≈üƒ±landƒ±ƒüƒ±nda çalƒ±≈üƒ±r.

Python’da ko≈üullu bir ifade yazmanƒ±n en yaygƒ±n yolu if kullanmaktƒ±r. Bununla birlikte, dil aynƒ± zamanda tek satƒ±rda bir ko≈üulu test etmenin bir yolunu sunar: uçlu operat√∂r.

Bu √∂ƒüretici, √∂rneklere atƒ±fta bulunarak ko≈üullu ifadelerin temellerini ve Python uçlu operat√∂runun nasƒ±l kullanƒ±lacaƒüƒ±nƒ± tartƒ±≈üacaktƒ±r.

Python Koşulları

Bir program yazarken, yalnızca bir koşul karşılandığında bir satır veya kod bloğunun yurutulmesini isteyebilirsiniz. Koşullu ifadelerin kullanışlı olduğu yer burasıdır.

Bir ko≈üulun kar≈üƒ±lanƒ±p kar≈üƒ±lanmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol etmek için Python if ifadesi kullanƒ±lƒ±r.

Bir mu≈üterinin sinemada %10 indirim için uygun olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol eden bir uygulama geli≈ütirdiƒüimizi varsayalƒ±m. Mu≈üteri 65 ya≈ü ve uzeri ise indirim yapƒ±lmalƒ±, aksi halde indirim yapƒ±lmamalƒ±dƒ±r. Bu programƒ± bir if‚Ķelse deyimi kullanarak olu≈üturabiliriz.

Fakat, if deyimleri en az iki satƒ±r kod alƒ±r. Yalnƒ±zca birkaç ko≈üulu deƒüerlendiriyorsanƒ±z, if ifadesi yazmanƒ±n daha kƒ±sa bir yolu vardƒ±r: Python’daki uçlu operat√∂r.

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i bir toplantƒ±ya katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. eƒüitim kampƒ±. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan az zaman harcadƒ±.

√úçlu operat√∂r bir turdur. Python’da bir ifadeyi deƒüerlendiren ko≈üullu ifade. √úçlu operat√∂rler, bu ifadenin doƒüru veya yanlƒ±≈ü olmasƒ±na g√∂re bir eylem gerçekle≈ütirir. Geleneksel if‚Ķelse ifadesinden daha kƒ±sadƒ±rlar.

Python uçlu ifadesinin s√∂zdizimi ≈üu ≈üekildedir:

Python’daki uçlu ko≈üul operat√∂ru, adƒ±nƒ± uç parametrede aldƒ±ƒüƒ± gerçeƒüinden alƒ±r: if_true, ifade ve if_false.

√úçlu operat√∂rler genellikle bir deƒüi≈ükenin deƒüerini belirlemek için kullanƒ±lƒ±r. Deƒüi≈üken, ifade Doƒüru olarak deƒüerlendirilirse "if_true‚" veya ifade yanlƒ±≈ü olarak deƒüerlendirilirse "if_false‚" deƒüerini alƒ±r.

Bunun bir yolu √úçlu operat√∂rleri bir Python liste kavrayƒ±≈üƒ±nƒ±n bir listeyi filtrelemek gibi olduƒüunu du≈üunun. Veya, bir lambda i≈ülevinin bir i≈ülev.

Hem liste kavramalarƒ± hem de lambda i≈ülevleri, bir eylem gerçekle≈ütirme (sƒ±rasƒ±yla listeleri filtreleme ve bir i≈ülev tanƒ±mlama). Bu tƒ±pkƒ± uçlu operat√∂run if ifadesi yazmanƒ±n daha verimli bir yolu olmasƒ± gibidir.

Fakat uçlu operat√∂rler gibi bunlar da yalnƒ±zca kodunuzun okunabilirliƒüini artƒ±rmak için kullanƒ±lmalƒ±dƒ±r. √úçlu operat√∂rlerle a≈üƒ±rƒ±ya kaçmamalƒ±sƒ±nƒ±z, aksi takdirde kodunuzun okunmasƒ± daha zor olabilir.

Sinema salonumuzda 65 yaş ve uzerindeki bir muşteriye indirim yapmak istediğimizi varsayalım. Bir muşteri 65 yaş ve ustu değilse, indirim hakkına sahip değildir. Bir muşterinin indirim almaya uygun olup olmadığını aşağıdaki kodu kullanarak kontrol edebiliriz:

Kodumuz şunu döndurur: False.

ƒ∞lk satƒ±rda, age adƒ±nda bir Python deƒüi≈ükeni tanƒ±mlarƒ±z. Bu deƒüi≈ükene 48 deƒüeri atanƒ±r. Ardƒ±ndan, mu≈üterinin indirim için uygun olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± hesaplamak için uçlu bir operat√∂r kullanƒ±rƒ±z.

√úçlu operat√∂rumuz age >= 65 ifadesini deƒüerlendirir. age 48’e e≈üit olduƒüundan, bu False olarak deƒüerlendirilir. Dolayƒ±sƒ±yla, kod else deyimi yurutuldukten sonra g√∂runur.

Ardƒ±ndan, uçlu operat√∂rumuzun sonucunu konsola yazdƒ±rƒ±rƒ±z. Bu, False deƒüerini d√∂ndurur.

Bu √∂rneƒüi sonuncumuzla kar≈üƒ±la≈ütƒ±rƒ±rsak, √∂nemli √∂lçude daha az kod satƒ±rƒ± kullandƒ±ƒüƒ±nƒ± g√∂rebiliriz.ƒ∞lk programƒ±mƒ±z be≈ü satƒ±r kod kullandƒ± ve bu uç satƒ±r kullandƒ±.

Bu √∂rnekte, uçlu kodumuz operat√∂ru bir Python boole deƒüeri (Doƒüru veya Yanlƒ±≈ü) d√∂ndurur. Ancak, uçlu operat√∂rumuzun herhangi bir deƒüer d√∂ndurmesine izin verebiliriz.

√úçlu Python Sayƒ±sal Deƒüerlerle

Kullanƒ±cƒ±nƒ±n indirim için uygun olup olmadƒ±ƒüƒ±na baƒülƒ± olarak belirli bir indirim oranƒ± belirlemek istediƒüimizi varsayalƒ±m. . Varsayƒ±lan olarak, sinemamƒ±z tum mu≈üterilere %5 indirim vermektedir, ancak ya≈ülƒ±lar (65 ya≈ü ve uzeri) %10 indirimden yararlanabilir.

A≈üaƒüƒ±daki program, bir mu≈üterinin kƒ±demli indirim için uygun olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol etmemizi saƒülar. Bir mu≈üteri kƒ±demli indirim için uygun deƒüilse %5 indirim verilir:

Kodumuz şunu döndurur: 5. Kodumuzda age değişkenine 22 değerini atarız.

< p>age deƒüi≈ükeninin deƒüerinin 65’ten kuçuk olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol etmek için uçlu bir operat√∂r kullanƒ±yoruz. Mu≈üterimiz 22 olduƒüundan, age < 65, Doƒüru olarak deƒüerlendirir. Bu, mu≈üteriye %5 indirim oranƒ± verildiƒüi anlamƒ±na gelir. Mu≈üterimiz 65 ya≈ü ve uzerindeyse %10 indirim oranƒ± alƒ±rdƒ±.

"Python.Engineering hayatƒ±ma en çok ihtiyacƒ±m olduƒüu anda girdi ve hƒ±zlƒ± bir ≈üekilde bir bootcamp ile e≈üle≈ümeme yardƒ±mcƒ± oldu. Mezun olduktan iki ay sonra, hayattaki deƒüerlerim ve hedeflerime uygun hayalimdeki i≈üi buldum!"

Venus, Rockbot’ta Yazƒ±lƒ±m Muhendisi

< p>Ardından, indirim değişkeninin değerini konsola yazdırırız.

Sonuç

Python uçlu operat√∂ru, basit i≈ülemleri gerçekle≈ütirmenin daha verimli bir yoludur. if ifadeleri. √úçlu operat√∂r bir ko≈üulu deƒüerlendirir ve ardƒ±ndan bu ko≈üulun Doƒüru veya Yanlƒ±≈ü’a e≈üit olup olmadƒ±ƒüƒ±na baƒülƒ± olarak belirli bir deƒüer d√∂ndurur.

Yukarƒ±daki √∂rneklerimizde, bir satƒ±rda bir if ifadesi çalƒ±≈ütƒ±rƒ±n. Bu, genellikle bir if ifadesi olu≈üturmak için gereken birden çok satƒ±rdan daha kƒ±sadƒ±r.

Ancak, uçlu operat√∂r her zaman kullanƒ±lamaz. Birden fazla ifadeyi test etmek istiyorsanƒ±z, tam bir if ifadesi yazmalƒ±sƒ±nƒ±z. Bu, kodunuzun okunabilir ve anla≈üƒ±lmasƒ± kolay olmasƒ±nƒ± saƒülayacaktƒ±r.

< p>√ñrneklere atƒ±fta bulunarak tartƒ±≈üƒ±lan bu √∂ƒüretici, t Python uçlu operat√∂runun temelleri ve nasƒ±l çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±. Artƒ±k bu operat√∂ru bir Python uzmanƒ± gibi kullanmak için ihtiyacƒ±nƒ±z olan bilgiye sahipsiniz!

Python’da kodlama hakkƒ±nda daha fazla bilgi edinmek için Python Nasƒ±l √ñƒürenilir?.