Python karekök

Bir matematik dehası değilseniz, tum karekökleri ezberlemiş olmazsınız. Ve yapmış olsanız bile, kodunuza bakan bir başkası sizin olduğunuzu bilmeyebilir. Bu, doğru karekökleri yazıp yazmadığınızı yeniden kontrol etmeleri gerekebilecekleri anlamına gelir — bu sadece işi yeniden yapmaktır.

Python’un karek√∂k i≈ülevini kullandƒ±ysanƒ±z, bir karek√∂kun hesaplanmakta olduƒüu a烱ktƒ±r. Kodunuza bakan ba≈üka bir ki≈üi, kodun doƒüru olduƒüunu bilir. Ek bir avantaj olarak, hiç kimsenin hesap makinesini açmasƒ±na gerek yok!

Python sqrt() nedir?

ƒ∞ster Pisagor teoremini kullanƒ±yor olun, ister ikinci dereceden bir denklem uzerinde çalƒ±≈üƒ±yor olun, Python’un karek√∂k i≈ülevi ‚Äî sqrt() ‚Äî sorunlarƒ±nƒ±zƒ± ç√∂zmenize yardƒ±mcƒ± olabilir. Tahmin edebileceƒüiniz gibi, sqrt() parametre olarak girdiƒüiniz sayƒ±nƒ±n karesini d√∂ndurur.

sqrt() y√∂ntem, hƒ±zlƒ± ve doƒüru olduƒüu için faydalƒ± olabilir. Bu kƒ±sa √∂ƒüretici, sqrt() √∂ƒüesine parametre olarak neleri iletebileceƒüinizi, geçersiz parametreleri a≈ümanƒ±n yollarƒ±nƒ± ve anlamanƒ±za yardƒ±mcƒ± olacak bir √∂rneƒüi kapsar. Python’un us operat√∂runu (**) veya pow() i≈ülevini kullanarak bir sayƒ±yƒ± 0,5’e yukselterek karek√∂kunu alabilirsiniz.

Kare k√∂k gerektiren birden fazla sayƒ± ile çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±nƒ±zda , sqrt() i≈ülevini kullanmanƒ±n, "0.5‚" ile birden çok us i≈üleç kullanmaktan daha zarif olduƒüunu g√∂receksiniz. Ayrƒ±ca, daha net. Ekstra yƒ±ldƒ±z i≈üaretini (‚Äò*‚Äô) unutmak veya ka烱rmak, ifadeyi tamamen çarpma ifadesine d√∂nu≈üturecek ve size tamamen farklƒ± bir sonuç verecek olan (‚Äò*‚Äô) kolay olabilir.

Python Kare Kök İşlev Sözdizimi

sqrt() i≈ülevini çaƒüƒ±rmak için kullanƒ±lan genel s√∂zdizimi ≈üudur:

Yukarƒ±daki kod parçasƒ±nda "x‚" karek√∂kunu hesaplamak istediƒüiniz sayƒ±dƒ±r. Karek√∂k i≈ülevine parametre olarak ilettiƒüiniz sayƒ± 0’dan buyuk veya 0’a e≈üit olabilir. Yalnƒ±zca bir sayƒ± iletebileceƒüinizi unutmayƒ±n.

Fakat " matematik‚" Yukarƒ±daki s√∂zdizimindeki kƒ±sƒ±m bakƒ±n? Matematik modulu, biri sqrt() i≈ülevi olmak uzere, matematikle ilgili birçok yararlƒ± i≈ülevi barƒ±ndƒ±ran bir Python kitaplƒ±ƒüƒ±dƒ±r. sqrt()’u kullanmak için matematik modulunu içe aktarmanƒ±z gerekir, çunku bu, i≈ülevi gerçekle≈ütirecek kodun depolandƒ±ƒüƒ± yerdir. "matematik‚" sqrt() için, derleyici "math‚"a ait sqrt() i≈ülevini kullandƒ±ƒüƒ±nƒ±zƒ± bilir. kutuphane.

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i, bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü olanaklarƒ± konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan az zaman harcadƒ±.

Matematiƒüi içe aktarmanƒ±n yolu modul, "import‚" anahtar kelimesini yazmaktƒ±r. modulun adƒ±yla birlikte ‚Äî "matematik‚" bu durumda. ƒ∞çe aktarma ifadeniz, bir sqrt() i≈ülevi içeren kodun √∂nune yazdƒ±ƒüƒ±nƒ±z basit bir satƒ±rdƒ±r:

Kare k√∂k i≈ülevinin sonucu bir kayan noktalƒ± sayƒ±dƒ±r (kayan nokta). √ñrneƒüin, 81’de sqrt() kullanmanƒ±n sonucu, kayan noktalƒ± bir sayƒ± olan 9.0 olur.

Matematik içe aktarma ifadesini içeren herhangi bir dosyanƒ±n veya terminal/konsol oturumunun en ustune ekleyin sqrt() kullanan kod.

Python’ sqrt() Yöntemi Nasıl Kullanılır

Pozitif float veya int ( tamsayƒ±) pozitif sayƒ±lar yazƒ±n. √ñnceki √∂rnekte parametre olarak bir int, 81 g√∂rduk. Ancak, √∂rneƒüin 70.5’lik kayan noktalarƒ± da iletebiliriz, √∂rneƒüin:

Bu hesaplamanƒ±n sonucu 8.916277250063503’tur. G√∂rduƒüunuz gibi, sonuç oldukça kesin. ≈ûimdi, bir sayƒ±nƒ±n karek√∂ku "9‚" kadar basit olsa bile, 烱ktƒ±nƒ±n her zaman double olmasƒ±nƒ±n neden mantƒ±klƒ± olduƒüunu g√∂rebilirsiniz.

Ayrıca bir sayıyı temsil eden değişken:

Sonucu bir değişkene de kaydedebilirsiniz:

Bunu bir değişkene kaydetmek ekrana yazdırmayı kolaylaştıracaktır:
< /p>

abs() ile Negatif Sayılarla Çalışma

Herhangi bir sayƒ±nƒ±n karek√∂ku negatif olamaz. Bunun nedeni, bir karenin sayƒ±nƒ±n kendisiyle çarpƒ±mƒ± olmasƒ±dƒ±r ve iki negatif sayƒ±yƒ± çarparsanƒ±z, negatifler birbirini g√∂turur ve sonuç her zaman pozitif olur. sqrt() √∂ƒüesine negatif bir sayƒ± iletmeye çalƒ±≈üƒ±rsanƒ±z, bir hata mesajƒ± alƒ±rsƒ±nƒ±z ve hesaplamanƒ±z gerçekle≈ümez.

abs( ) i≈ülevi, verilen bir sayƒ±nƒ±n mutlak deƒüerini d√∂ndurur. -9’un mutlak deƒüeri 9 olacaktƒ±r. Benzer ≈üekilde, 9’un mutlak deƒüeri 9’dur. sqrt() pozitif sayƒ±larla çalƒ±≈ümak uzere tasarlandƒ±ƒüƒ±ndan, negatif bir sayƒ± ValueError istisnasƒ± olu≈üturur.

Diyelim ki, deƒüi≈ükenleri sqrt() √∂ƒüesine iletiyorsunuz ve deƒüi≈üken deƒüerlerini bulmak için uzun kod satƒ±rlarƒ±nƒ± kontrol etmeden bunlarƒ±n hepsinin pozitif olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± bilemezsiniz. Aynƒ± zamanda, size bir ValueError istisnasƒ±nƒ±n atƒ±lmasƒ±nƒ± da istemezsiniz. Baksanƒ±z bile, ba≈üka bir programcƒ± gelip istemeden negatif bir deƒüi≈üken ekleyebilir, o zaman kodunuz bir hata verir. Bu 烱lgƒ±nlƒ±ƒüƒ± √∂nlemek için abs():

Veya , alternatif olarak :

abs() i≈ülevi deƒüerinizi alƒ±r ve çevirir mutlak bir deƒüere (bu durumda 81). Ardƒ±ndan, negatif olmayan, mutlak deƒüer sqrt() i≈ülevine iletilecektir, bu bizim istediƒüimiz ≈üeydir, bu yuzden sinir bozucu hatalarla kar≈üƒ±la≈ümayƒ±z!

Liste Anlama ve sqrt()

Ya karek√∂kunu almak istediƒüiniz birden fazla sayƒ±nƒ±z varsa? Hepsinin karek√∂kunu bir arada hesaplayabilirsiniz. liste anlama adlƒ± bir satƒ±r içi for d√∂ngusu kullanan satƒ±r.< br>

√ñnce karek√∂klerini almak istediƒüiniz deƒüerleri içeren bir liste yapƒ±n.

ƒ∞kinci olarak, kareyi elde etmek için bir for d√∂ngusu ifadesi ile listeyi yineleyelim Her deƒüer için k√∂k. Satƒ±r içi for-loop ifadesinin s√∂zdizimi sayƒ±larla sayƒ±lar içindir, burada "number‚", "numbers‚" olarak adlandƒ±rdƒ±ƒüƒ±mƒ±z listenin her bir uyesidir. sonuçlarƒ± "squaredNumbers‚" diyeceƒüimiz bir listeye kaydedelim.

Sayƒ± listesinin karesini almanƒ±n sonuçlarƒ±nƒ± g√∂rmek için bir print() ifadesi kullanƒ±n.

For-Statements ve sqrt()

Tipik bir for d√∂ngusu de kullanabilirsiniz. Tipik bir for-loop kullanmak, yukarƒ±daki √∂rneƒüe g√∂re daha fazla kod satƒ±rƒ± yazmanƒ±z gerektiƒüi anlamƒ±na gelse de, for-loop’larƒ± okumak bazƒ± insanlar için daha kolay olabilir.

"Python.Engineering hayatƒ±m en çok ihtiyacƒ±m olan zamandaydƒ± ve hƒ±zlƒ± bir ≈üekilde bir bootcamp ile e≈üle≈ümeme yardƒ±mcƒ± oldu. Mezun olduktan iki ay sonra, hayattaki deƒüerlerim ve hedeflerime uygun hayalimdeki i≈üi buldum!"

Venus, Rockbot’ta Yazƒ±lƒ±m Muhendisi

Önce, hesaplanan değerleri kaydetmek istediğiniz listeyi belirtin.

√ñnceki √∂rnekte olduƒüu gibi aynƒ± deƒüerler listesini ("sayƒ±lar‚") kullanacaƒüƒ±z ve √∂ƒüelerinin her birini yineleyeceƒüiz "number‚" olarak adlandƒ±rdƒ±ƒüƒ±mƒ±z .

≈ûimdi bu yeni kare sayƒ±larƒ±n listesini yazdƒ±rƒ±rsanƒ±z, aynƒ± sonucu elde edersiniz. e 烱ktƒ±sƒ±nƒ± √∂nceki √∂rnekteki gibi verin.

Örnek sqrt(): Çapraz Mesafeler

sqrt( için birçok kullanƒ±m vardƒ±r. ). Bir √∂rnek, sokak k√∂≈üeleri veya bir alandaki noktalar veya plan ≈üemasƒ± gibi dik a烱larla kesi≈üen iki nokta arasƒ±ndaki diyagonal mesafeyi bulmak için kullanabilmenizdir.

Bunun nedeni, dik a烱yla kesi≈üen iki nokta arasƒ±ndaki k√∂≈üegen uzaklƒ±ƒüƒ±n bir uçgenin hipotenusune e≈üit olmasƒ±dƒ±r ve bunun için pisagor teoremini kullanabilirsiniz, (a2 + b2) = c2 , ki bu karek√∂k kullanƒ±r. Bu formul çok kullanƒ±≈ülƒ±dƒ±r çunku ≈üehir sokaklarƒ±nda, ev planlarƒ±nda ve tarlalarda , uzunluk ve geni≈ülik √∂lçumlerini almak kolay olabilir, ancak aralarƒ±ndaki k√∂≈üegenler için deƒüil.

C sqrt() kullanmanƒ±z gerekir. sup>2 , uzunluƒüu elde etmek için. Pisagor teoremini yeniden yazabilmemizin ba≈üka bir yolu c= ‚àöa2 + b2’tƒ±r. yerel parkƒ±mƒ±zda uçgen ≈üeklinde bir devre ko≈ütuk.

uzunlamasƒ±na ve enine ko≈ütuk, sonra ba≈ülangƒ±ç ‚Äã‚Äãnoktamƒ±za geri d√∂nduk. Kaç fit ko≈ütuƒüunuzu sayarsanƒ±z, uzunluk ve geni≈üliƒüi (kimin uzunluƒüunu fit olarak "a‚" ve parkƒ±n "b‚"):

Sonuç 47.43416490252569 olur. Yani bunu diƒüer iki uzunluƒüa eklediƒüinizde, biliyorsunuz ve i≈üte orada. Parkta dik uçgen ≈üeklindeki patikanƒ±zda ko≈ütuƒüunuz toplam ayak sayƒ±sƒ±.

Sqrt() ile Başka Neler Yapabilirsiniz?

Artık temelleri bildiğinize göre, olasılıklar sonsuzdur. Örneğin:

  • Bir formul asal sayƒ±larƒ± belirlemek için.
  • Kesin bir karek√∂k gerektiren herhangi bir sayƒ±da i≈ülemi gerçekle≈ütirin.
  • Hesaplamak için kullanƒ±n mesafeler.

Bu makalede, pozitif ve negatif sayƒ±lar, listeler ile sqrt()’u nasƒ±l kullanacaƒüƒ±nƒ±zƒ± ve pisagor teoremini nasƒ±l yeniden çalƒ±≈üacaƒüƒ±nƒ±zƒ± √∂ƒürendiniz. d√∂rt matematik hesaplamasƒ±nƒ±n sqrt() ile yapƒ±ldƒ±ƒüƒ±nƒ±.

Kayan noktalƒ± sayƒ±lar yerine tam sayƒ±larla mƒ± çalƒ±≈ümanƒ±z gerekiyor? math.i sqrt() kareyi bir tamsayƒ± olarak verir ve en yakƒ±n butune yuvarlar. Hatta sqrt()’u "math‚" numPy gibi bir kitaplƒ±k, dizilerle çalƒ±≈ümak için kullanƒ±lan bir python kitaplƒ±ƒüƒ±.