sayısal Python

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Python isalpha() y√∂ntemi, bir dize yalnƒ±zca harfler içeriyorsa true deƒüerini d√∂ndurur. Python isnumeric() bir dizgedeki tum karakterler sayƒ±ysa true deƒüerini d√∂ndurur. Python isalnum() yalnƒ±zca bir dize sembolsuz alfasayƒ±sal karakterler içeriyorsa true deƒüerini d√∂ndurur.

Python’da dizelerle çalƒ±≈üƒ±rken, bu dizelerin yalnƒ±zca harf mi, yalnƒ±zca sayƒ± mƒ± yoksa yalnƒ±zca herhangi bir alfasayƒ±sal karakter mi içerdiƒüini kontrol etmek istediƒüiniz zamanlar olabilir. √ñrneƒüin, bir kullanƒ±cƒ±dan bir kullanƒ±cƒ± adƒ± eklemesini isteyen bir program, kullanƒ±cƒ±nƒ±n seçtiƒüi kullanƒ±cƒ± adƒ±nda hiçbir √∂zel karakter olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± doƒürulamak isteyebilir.

Python’un isalpha() olduƒüu yer burasƒ±dƒ±r. , isnumeric() ve isalnum() string metotlarƒ± devreye girer. Bu metotlarƒ± bir stringin içeriƒüini belirli kriterlere g√∂re kontrol etmek için kullanabilirsiniz.

Bu eƒüitici, Python’un yerle≈üik isalpha(), isnumeric() ve isalnum() bir dizenin sƒ±rasƒ±yla yalnƒ±zca harf mi, yalnƒ±zca sayƒ± mƒ± yoksa yalnƒ±zca harf ve sayƒ± mƒ± içerdiƒüini belirleme i≈ülevi g√∂rur. Ayrƒ±ca Python programlarƒ±nda bu y√∂ntemlerin her birinin bir √∂rneƒüini inceleyeceƒüiz.

Python isalpha

Kontrol etmek için Python isalpha() dize y√∂ntemi kullanƒ±lƒ±r. bir dizenin yalnƒ±zca alfabetik karakterlerden olu≈üup olu≈ümadƒ±ƒüƒ±. Ba≈üka bir deyi≈üle, isalpha(), bir dizenin yalnƒ±zca harf içerip içermediƒüini kontrol eder.

Python isalpha() y√∂ntemi Boolean deƒüeri True bir dizedeki her karakter bir harf ise; aksi takdirde, False Boole deƒüerini d√∂ndurur. Python’da bo≈üluk alfabetik bir karakter deƒüildir, bu nedenle bir dize bo≈üluk içeriyorsa, y√∂ntem False d√∂ndurur.

isalpha() sözdizimi aşağıdaki gibidir:

< p>G√∂rduƒüunuz gibi isalpha() herhangi bir parametre almƒ±yor. Bunun yerine y√∂ntem, bir dize deƒüerinin veya bir dize içeren bir deƒüi≈ükenin sonuna eklenir.

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i, bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈üin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan daha az zaman harcadƒ±.

Hadi bir adƒ±mdan geçelim. Bu y√∂ntemin nasƒ±l çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±nƒ± g√∂steren bir √∂rnek.

Diyelim ki bir zamanlama uygulamasƒ± için bir kayƒ±t formu olu≈üturuyoruz. Kaydolmak için, potansiyel kullanƒ±cƒ±lar adlarƒ±nƒ±, soyadlarƒ±nƒ±, e-posta adreslerini ve ≈üifrelerini girmelidir. Birisi bir ad ve ikinci ad eklediƒüinde, programƒ±mƒ±zƒ±n bunlarƒ± doƒüru bir ≈üekilde i≈üleyebilmesi için bu adlarƒ±n yalnƒ±zca harf içerdiƒüinden emin olmak isteriz.

Bir kullanƒ±cƒ±nƒ±n g√∂nderdiƒüi adƒ±n yalnƒ±zca harfler içerdiƒüini doƒürulamak için isalpha() y√∂ntemini kullanabiliriz. ƒ∞≈üte bunu gerçekle≈ütirecek bir program √∂rneƒüi function:

Kodumuzu çalƒ±≈ütƒ±rdƒ±ƒüƒ±mƒ±zda ve John deƒüerini girdiƒüimizde ilk adƒ±mƒ±z ve 8 ikinci adƒ±mƒ±z olarak programƒ±mƒ±z ≈üu yanƒ±tƒ± d√∂ndurur:

Kodumuzu parçalayalƒ±m. ƒ∞lk iki satƒ±rda Python input() bir araya geldi hod bir kullanƒ±cƒ±nƒ±n ilk ve ikinci adlarƒ±nƒ± toplamak için. Daha sonra bu isimlerin sadece alfabetik karakterler içerip içermediƒüini kontrol etmek için isalpha() y√∂ntemini kullanƒ±rƒ±z. Programƒ±mƒ±z first_name.isalpha() deƒüerini deƒüerlendirdiƒüinde, True deƒüerini d√∂ndurur, çunku programƒ±mƒ±zƒ±n first_name olarak depoladƒ±ƒüƒ± deƒüer yalnƒ±zca harfler içerir.

Ancak, programƒ±mƒ±z ikinci adƒ± deƒüerlendirdiƒüinde, kullanƒ±cƒ±mƒ±z ikinci adƒ± olarak bir sayƒ± girdiƒüi için False d√∂ndurur.

Python isnumeric

< p>Python isnumeric() yöntemi, bir dizedeki tum karakterlerin sayı olup olmadığını kontrol eder. Her karakter bir sayıysa, snumeric(), True değerini döndurur. Aksi takdirde, yöntem False değerini döndurur.

Python isnumeric() yönteminin sözdizimi aşağıdaki gibidir:

isalpha()’ya benzer y√∂ntemi, isnumeric() hiçbir parametreyi kabul etmez. Bunun yerine, bir dizgenin sonuna eklenir.

isnumeric()’in nasƒ±l kullanƒ±lacaƒüƒ±nƒ± g√∂stermek için bir √∂rnek uzerinden gidelim.

Say d√∂rduncu sƒ±nƒ±flar için bir çarpma oyunu yaptƒ±ƒüƒ±mƒ±zƒ±. Programƒ±mƒ±z √∂ƒürenciler için matematik problemleri uretir ve onlardan programƒ±mƒ±za bir cevap yazmalarƒ±nƒ± ister. Ancak, bir kullanƒ±cƒ±nƒ±n cevabƒ±nƒ±n doƒüru olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol etmeden √∂nce, bir sayƒ± girip girmediƒüini kontrol etmemiz gerekir.

Bir kullanƒ±cƒ±nƒ±n kendilerine verilen matematik problemine sayƒ±sal bir yanƒ±t eklediƒüini doƒürulamak için kullanabileceƒüimiz kod:

Kodumuzu çalƒ±≈ütƒ±rdƒ±ƒüƒ±mƒ±zda ve bir sayƒ± yazƒ±n, programƒ±mƒ±z a≈üaƒüƒ±daki yanƒ±tƒ± d√∂ndurur:

Kodumuzun ilk satƒ±rƒ±nda, bir √∂ƒürencinin matematik problemine verdiƒüi yanƒ±tƒ± kabul etmek için input() y√∂ntemini kullanƒ±rƒ±z. ) her zaman bir dize d√∂ndurur.

Bir sonraki kod satƒ±rƒ±nda, √∂ƒürencinin cevabƒ±nƒ±n içeriƒüinin tamamen sayƒ± olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol etmek için isnumeric() kullanƒ±rƒ±z. Bu durumda, √∂ƒürenci 90 girdi, wh ich tum sayƒ±lardƒ±r, bu nedenle programƒ±mƒ±z True deƒüerini d√∂ndurur.

Python isalnum

Genellikle, dizelerin yalnƒ±zca alfasayƒ±sal karakterler içerip içermediƒüini kontrol etmek istersiniz‚Äî diƒüer kelimeler, harfler ve sayƒ±lar. ƒ∞≈üte bu noktada isalnum() yardƒ±mcƒ± olabilir.

isalnum(), bir dizedeki tum karakterlerin olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol eden yerle≈üik bir Python i≈ülevidir. alfasayƒ±saldƒ±r. Ba≈üka bir deyi≈üle, isalnum(), bir dizenin yalnƒ±zca harf mi yoksa sayƒ± mƒ± yoksa her ikisini birden mi içerdiƒüini kontrol eder. Tum karakterler alfasayƒ±sal ise, isalnum(), True deƒüerini d√∂ndurur; aksi takdirde, y√∂ntem False deƒüerini d√∂ndurur.

isalnum() işlevinin sözdizimi aşağıdaki gibidir:

" Python.Engineering hayatƒ±ma en çok ihtiyacƒ±m olduƒüu anda girdi ve hƒ±zlƒ± bir ≈üekilde bir eƒüitim kampƒ±yla e≈üle≈ümeme yardƒ±mcƒ± oldu. Mezun olduktan iki ay sonra, hayattaki deƒüerlerime ve hedeflerime uygun, hayalimdeki i≈üi buldum!"

Venus, Rockbot’ta Yazƒ±lƒ±m Muhendisi

isalpha() ve isnumeric() y√∂ntemleri gibi, isalnum () hiçbir parametreyi kabul etmez.

Diyelim ki, kullanƒ±cƒ±lardan bir kullanƒ±cƒ± adƒ± seçmelerini isteyen bir oyun için bir kayƒ±t formu olu≈üturuyoruz. Kullanƒ±cƒ± adlarƒ±nƒ±n yalnƒ±zca harf ve sayƒ± içermesini zorunlu kƒ±lmak istiyoruz. Bir kullanƒ±cƒ± ba≈üka karakterler içeren bir kullanƒ±cƒ± adƒ± seçerse, programƒ±mƒ±z kullanƒ±cƒ± adƒ±nƒ±n geçersiz olduƒüunu bildiren bir mesaj sunmalƒ±dƒ±r.

Bu hedefi gerçekle≈ütirmek için a≈üaƒüƒ±daki kodu kullanabiliriz:

Kodumuzu çalƒ±≈ütƒ±rƒ±p user123 kullanƒ±cƒ± adƒ±nƒ± programƒ±mƒ±za eklediƒüimizde programƒ±mƒ±z geri d√∂nuyor a≈üaƒüƒ±dakiler:

< p>Alfanumerik olmayan bir karakter içeren user123! kullanƒ±cƒ± adƒ±nƒ± eklersek, programƒ±mƒ±z ≈üunu d√∂ndurur:

user123 kullanƒ±cƒ± adƒ±nƒ± girdiƒüimizde, isalnum() y√∂ntemi True, çunku dize yalnƒ±zca harfler ve sayƒ±lar içerir. B√∂ylece, if d√∂ngumuzun içeriƒüi yurutulur ve konsola Yeni kullanƒ±cƒ± adƒ±nƒ±z user123 mesajƒ± yazdƒ±rƒ±lƒ±r. Ancak kullanƒ±cƒ± adƒ±na alfasayƒ±sal olmayan bir karakter eklediƒüimizde, isalnum() y√∂ntemi False olarak deƒüerlendirilir ve programƒ±mƒ±z Bu kullanƒ±cƒ± adƒ± geçersiz konsola.

Sonuç

Dizelerle çalƒ±≈üƒ±rken, dizelerin yalnƒ±zca harf mi, yalnƒ±zca sayƒ± mƒ± yoksa yalnƒ±zca alfasayƒ±sal karakter mi içerdiƒüini deƒüerlendirmek isteyebilirsiniz. ; burada sƒ±rasƒ±yla isalpha(), isnumeric() ve isalnum() y√∂ntemleri devreye girer.

ƒ∞≈üte bu uçunun kƒ±sa bir √∂zeti:

isalpha Python, bir dizenin yalnızca alfabetik karakterlerden oluşup oluşmadığını kontrol ederek doğru veya yanlış dönduren bir dize yöntemidir.

< p>snumeric Python, bir dizenin yalnızca sayısal karakterlerden oluşup oluşmadığını kontrol eden ve true veya false dönduren bir dize yöntemidir.

isalnum Python, bir dizenin sayı karakterlerinden oluşup oluşmadığını kontrol eden bir dize yöntemidir. özel karakterler veya noktalama işaretleri olmadan yalnızca harf ve rakamlardan oluşur ve doğru veya yanlış döndurur.

Artƒ±k isalpha(), isnumeric() ve isalnum()’u bir Python uzmanƒ±!