Python içe aktarma

Python içe aktarma ifadesi, kodunuza bir modul aktarmanƒ±za olanak tanƒ±r. Modul, programƒ±nƒ±zdan ba≈üvurabileceƒüiniz i≈ülevleri ve deƒüerleri içeren bir dosyadƒ±r. import deyimi s√∂zdizimi ≈ü√∂yledir: import modulename.

Python’a, kodunuzda ortak i≈ülemleri gerçekle≈ütirmenize izin veren bir dizi yerle≈üik modul e≈ülik eder. √∂rneƒüin int(),, bir deƒüeri bir tamsayƒ±ya d√∂nu≈üturur. sum(), bir listedeki tum √∂ƒüelerin toplamƒ±nƒ± hesaplar.

Bu işlevler yararlı olsa da, kod tabanınız boyunca kullanılabilecek kendinizinkini tanımlamak isteyebilirsiniz. İşte burada Python modulleri devreye giriyor.

Python modullerinin temellerini tartışacağız. Python import ifadesini kullanarak bir modulu kodunuza nasıl aktaracağınızı da tartışacağız.

Python Modulu nedir?

Python modulleri .py Python kodunu içeren dosyalar. Herhangi bir Python dosyasƒ± bir modul olabilir. Moduller, bir projedeki ilgili kodu bir araya getirmek için kullanƒ±lƒ±r, b√∂ylece aynƒ± kodu farklƒ± dosyalarda yeniden kullanabilirsiniz.

Bazen paketler olarak adlandƒ±rƒ±lan moduller, gelen ortak g√∂revleri gerçekle≈ütirebilen √∂nceden yazƒ±lmƒ±≈ü kodlara ba≈üvurmanƒ±za izin verir. pek çok programƒ±nƒ±z var.

√ñrneƒüin, bir dosyadan çok fazla veri okumasƒ± gereken karma≈üƒ±k bir program olu≈üturduƒüunuzu varsayalƒ±m. Bu eylemi gerçekle≈ütirmek için bir modul yazabilirsiniz. Bu, ana programƒ±nƒ±zƒ±n okunmasƒ±nƒ± kolayla≈ütƒ±rmanƒ±za yardƒ±mcƒ± olacak dosya okuma kodunu ba≈üka bir yerde saklayabileceƒüiniz anlamƒ±na gelir.

Python’da bir module eri≈ümek için import ifadesini kullanabilirsiniz. Import ifadesi, bir Python modulundeki kodu okur ve onu ba≈üka bir dosyada kullanmanƒ±za izin verir.

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i, bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈üin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan az zaman harcadƒ±.

Yapabileceƒüiniz modullerin çoƒüu programlarƒ±nƒ±zda kullanmak Python Standart Kitaplƒ±ƒüƒ±nƒ±n bir parçasƒ±dƒ±r. Bu kitaplƒ±k, her Python √∂rneƒüinin bir parçasƒ±dƒ±r. Python Standart Kitaplƒ±ƒüƒ±nda bulunan bir modulu, sisteminize bir modul kurmadan içe aktarabilirsiniz. Modulleri kurmak için pip’i de kullanabilirsiniz, hatta kendinizinkini bile olu≈üturabilirsiniz.

Python import İfadesi Nasıl Kullanılır

Python import ifadesi bir modulden ba≈üka bir programa kod aktarƒ±r. ƒ∞çe aktarmak istediƒüiniz modulun ardƒ±ndan içe aktarma anahtar s√∂zcuƒüunu belirterek bir moduldeki tum kodu içe aktarabilirsiniz.

import ifadeleri Python dosyasƒ±nƒ±n ust kƒ±smƒ±nda, olabilecek yorumlarƒ±n altƒ±nda g√∂runur. Bunun nedeni, bir dosyanƒ±n ust kƒ±smƒ±ndaki modulleri veya paketleri içe aktarmanƒ±n kodunuzun yapƒ±sƒ±nƒ± daha net hale getirmesidir.

import ifadesinin sözdizimi şöyledir:

Python import ifadesinin bir örneğine bakalım.

Sys kitaplƒ±ƒüƒ±nƒ± içe aktarmak istiyorsak ≈üunlarƒ± kullanabiliriz:

Python import Module Örneği

Diyelim ki zaman. zaman modulu Python Standart Kitaplƒ±ƒüƒ±’nƒ±n bir parçasƒ±dƒ±r, bu nedenle onu kodumuza yuklememize gerek yoktur.

Yapabiliriz. modulu a≈üaƒüƒ±daki kodu kullanarak içe aktarƒ±n:

Artƒ±k bu modulu içe aktardƒ±ƒüƒ±mƒ±za g√∂re, ona ≈üuradan eri≈üebiliriz: bizim kodumuz. Yukarƒ±daki √∂rnekte, kodumuza zaman aktardƒ±k, b√∂ylece artƒ±k ana programƒ±mƒ±zda tum zaman i≈ülevlerine eri≈üebiliriz.

Kullanmak için Bir moduldeki kod için, modulun benzersiz ad alanƒ±na ba≈üvurmamƒ±z gerekir. Bunu nokta g√∂sterimini kullanarak yapabiliriz.

Diyelim ki zaman modulunde sleep() fonksiyonunu kullanmak istiyoruz. Bunu şu kodu kullanarak yapabiliriz:

√ñnce zaman modulunu içe aktarƒ±yoruz. Python, modulu standart kitaplƒ±kta bulur ve kodunu içe aktarƒ±r.

Ardƒ±ndan, "time.sleep‚" zaman kitaplƒ±ƒüƒ±nda tanƒ±mlanan uyku() i≈ülevine ba≈üvurmak için. Nokta g√∂sterimi, o zaman, modul adƒ±nƒ±n çaƒürƒ±ldƒ±ƒüƒ± yerdir, ardƒ±ndan bir nokta, ardƒ±ndan eri≈ümek istediƒüimiz i≈ülevin adƒ±dƒ±r.

Kodumuz uç saniye bekleyecek ve ardƒ±ndan program tamamlanacaktƒ±r.< /p>

Python zaman modulunun nasƒ±l çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ± hakkƒ±nda daha fazla bilgi edinmek istiyorsanƒ±z, Python zamanƒ±na yeni ba≈ülayanlar için kƒ±lavuzumuzu okuyun.

Python’u içe aktar: Birden √áok Modul Ekle

≈ûimdiye kadar kodumuza bir modul aktardƒ±k. Ancak istediƒüimiz kadar modul içe aktarabiliriz.

Diyelim ki zaman ve rastgele modullerini (her ikisi de Python Standart Kitaplƒ±ƒüƒ±’nƒ±n bir parçasƒ±dƒ±r) Bunu ≈üu kodu kullanarak yapabiliriz:

Artƒ±k bu modulleri içe aktardƒ±ƒüƒ±mƒ±za g√∂re, kodumuzda onlarƒ±n Python i≈ülevlerini kullanabiliriz. Diyelim ki 1 ile 10 arasƒ±nda rastgele bir sayƒ± uretmek istiyoruz, sonra ≈üimdiki zamanƒ± alƒ±n. Bunu bu programƒ± kullanarak yapabiliriz:

"Python.Engineering hayatƒ±ma en çok ihtiyacƒ±m olduƒüu anda girdi ve hƒ±zlƒ± bir ≈üekilde bir bootcamp ile e≈üle≈ümeme yardƒ±mcƒ± oldu. Mezun olduktan iki ay sonra, hayattaki deƒüerlerim ve hedeflerime uygun hayalimdeki i≈üi buldum!"

Venus, Rockbot’ta Yazƒ±lƒ±m Muhendisi

< p>Python programımız şunu döndurur:

√ñnce "time‚" ve "random‚" modullerini içe aktarƒ±yoruz.Ardƒ±ndan rasgele bir sayƒ± uretmek için random.randint() i≈ülevini kullanƒ±yoruz.Daha sonra, √∂nceki √∂rneƒüimizdeki kodu kullanarak geçerli saati alƒ±n ve konsola yazdƒ±rƒ±n.

Python’u içe aktar: from ƒ∞fadesini Kullanma

import ifadesi, bir moduldeki tum işlevleri kodunuza aktarmanıza izin verir.< /p>

Genellikle, yalnƒ±zca birkaç i≈ülevi veya yalnƒ±zca birini içe aktarmak isteyeceksiniz. Bu durumda, from ifadesini kullanabilirsiniz. Bu, yalnƒ±zca tam olarak yapacaƒüƒ±nƒ±z i≈ülevleri içe aktarmanƒ±za izin verir. kodunuzda kullanƒ±yor olun.

from ifadesini kullanmak için s√∂zdizimi ≈ü√∂yledir:

Diyelim biz yalnƒ±zca seçim() i≈ülevini "random‚" kodumuza kutuphane. Bunu ≈üu ≈üekilde yapabiliriz:

Kodumuz şunu döndurur:

Programƒ±mƒ±za bir veriyi içe aktarmak istediƒüimizi s√∂ylemek için from anahtar s√∂zcuƒüunu ve ardƒ±ndan random anahtar s√∂zcuƒüunu kullanƒ±rƒ±z. "rastgele‚" modul. Ardƒ±ndan, kodumuza hangi i≈ülevi içe aktarmak istediƒüimizi s√∂ylemek için import anahtar s√∂zcuƒüunu kullanƒ±rƒ±z.

Bir i≈ülevi içe aktarmak için from anahtar s√∂zcuƒüunu kullanƒ±rken, nokta g√∂sterimini kullanarak i≈ülevi yazmanƒ±za gerek yoktur. Yukarƒ±da g√∂rebileceƒüiniz gibi, rastgele modulden random.choice() i≈ülevine eri≈ümek için random.choice() kullanmak yerine, sadece choice( kullanƒ±yoruz. ).

random.choice() hakkƒ±nda daha fazla bilgi edinmek için Python random.choice() kƒ±lavuzumuza.

Python’u içe aktar: Modul Takma Adlarƒ±

Kodunuzda modullere verilen varsayılan ad, modulun adıdır.

Ancak, siz as anahtar s√∂zcuƒüunu kullanarak varsayƒ±lan modul adƒ±nƒ± geçersiz kƒ±labilir. Bu, bir modulun adƒ± kodunuzda bildirdiƒüiniz bir deƒüi≈ükenle çakƒ±≈üƒ±yorsa kullanƒ±≈ülƒ±dƒ±r. Aynƒ± adƒ± payla≈üan ba≈üka bir module ba≈üvurmak istiyorsanƒ±z da yararlƒ±dƒ±r.

Diyelim ki zaman modulunu kodunuza aktarmak istiyoruz. Zaman modulunu içe aktaracaƒüƒ±z ve ona t takma adƒ±nƒ± vereceƒüiz. Bunu ≈üu kodu kullanarak yapabiliriz:

Kodumuz döndurur:

zaman kutuphaneye takma ad verildi t. Zaman kitaplığındaki herhangi bir fonksiyona referans vermek istediğimizde, t ve nokta gösterimini kullanmalıyız.

Sonuç

Modulleri içe aktarmak, bunun √∂nemli bir parçasƒ±dƒ±r. ana programƒ±nƒ±zƒ±n parçasƒ± olmayan i≈ülevleri çaƒüƒ±rmanƒ±za izin veren Python ile çalƒ±≈ümak. √áalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±nƒ±z moduller Python’un bir parçasƒ± olabilir, pip kullanƒ±larak yuklenebilir veya sizin tarafƒ±nƒ±zdan olu≈üturulmu≈ü olabilir.

Bir meydan okuma için Python gunluk modulunu içe aktarmayƒ± deneyin. kodunuza girin. Ardƒ±ndan, random.randint() modulunu kodunuza aktarmayƒ± deneyin. randint()’i içe aktarƒ±rken, yalnƒ±zca randint() i≈ülevini içe aktarƒ±n. Tum modulu içe aktarmayƒ±n. Bir "from‚" deyimi.

randint() i≈ülevini içe aktardƒ±ktan sonra, modulu ba≈üarƒ±yla içe aktarƒ±p aktarmadƒ±ƒüƒ±nƒ±zƒ± kontrol edin. Bunu a≈üaƒüƒ±daki kodu kullanarak yapabilirsiniz:

print(random.randint(1, 9))

Bu kod bir ile dokuz arasında rastgele bir sayı döndurmelidir.

Bu eƒüitici, √∂rneklerle Python modullerinin temellerini ve bunlarƒ± kodunuza nasƒ±l içe aktaracaƒüƒ±nƒ±zƒ± tartƒ±≈ütƒ±. Artƒ±k profesyonel bir Python kodlayƒ±cƒ±sƒ± gibi modulleri içe aktarmaya hazƒ±rsƒ±nƒ±z!

En iyi Python √∂ƒürenme kaynaklarƒ±, kurslarƒ± ve kitaplarƒ± hakkƒ±nda rehberlik için kapsamlƒ± Python Nasƒ±l √ñƒürenilir kƒ±lavuzu.