Python eğer başka

Bir if else Python deyimi, bir ifadeninn’nin true veya false olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± deƒüerlendirir. Bir ko≈üuln true ise, "if‚" ifadesi yurutulur. Aksi takdirde, "else‚" ifadesi yurutulur. Python if else ifadeleri, kodlayƒ±cƒ±larƒ±n programlarƒ±nƒ±n akƒ±≈üƒ±nƒ± kontrol etmesine yardƒ±mcƒ± olur.

Bir program yazarken, yalnƒ±zca belirli bir ko≈üul kar≈üƒ±landƒ±ƒüƒ±nda bir kod bloƒüunun çalƒ±≈ümasƒ±nƒ± isteyebilirsiniz. ƒ∞≈üte burada ko≈üullu ifadeler devreye girer. Ko≈üullu ifadeler, programƒ±nƒ±zƒ±n akƒ±≈üƒ±nƒ± daha etkin bir ≈üekilde kontrol etmenize olanak tanƒ±r.

Python’da, ko≈üullu i≈ülemleri gerçekle≈ütirmek için if ve if‚Ķelse ifadeleri kullanƒ±lƒ±r. Bu √∂ƒüretici, √∂rneklere referansla Python’daki if, if‚Ķelse ve elif ifadelerinin temellerini tartƒ±≈üacaktƒ±r. Ayrƒ±ca, iç içe geçmi≈ü if ifadelerinin nasƒ±l kullanƒ±lacaƒüƒ±nƒ± tartƒ±≈üacaƒüƒ±z.

Python if İfadesi

Bir Python if ifadesi, bir ko≈üulun doƒüru veya yanlƒ±≈ü olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± deƒüerlendirir. . Belirtilen ko≈üul true deƒüerine e≈üitse, ifade bir kod bloƒüu yurutur. Aksi takdirde if deyimi içindeki kod bloƒüu yurutulmez.

Bir sandviç sipari≈üinin fiyatƒ±nƒ± yazdƒ±ran bir program yazalƒ±m. Sandviç sipari≈üinin fiyatƒ±, yalnƒ±zca mu≈üteri jambonlu rulo sipari≈ü ettiyse g√∂runtulenmelidir. Sandviç sipari≈üimiz bir Python dizesidir. ƒ∞≈üte programƒ±mƒ±zƒ±n kodu:

Kodumuz şunu döndurur: Fiyat: 1,75$

Sandviç_sipari≈ü adƒ±nda bir deƒüi≈üken bildirdik. Bu deƒüi≈ükene Ham Roll deƒüeri atanmƒ±≈ütƒ±r.

Swich_order’ƒ±n Ham Roll’e e≈üit olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol etmek için bir if ifadesi kullanƒ±rƒ±z. Ko≈üulumuz doƒüruysa, print() deyimi yurutulur. Ko≈üulumuz yanlƒ±≈üsa, hiçbir ≈üey olmaz.

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i, bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan daha az zaman harcadƒ±.

Sandviç_duzen deƒüi≈ükenimiz ≈üuna e≈üittir: Jambonlu Rulo. Bu, if deyimimizin yurutulduƒüu anlamƒ±na gelir. ≈ûimdi sandviç sipari≈üimizi Peynirli Rulo olarak deƒüi≈ütirdiƒüimizde ne olacaƒüƒ±nƒ± g√∂relim:

Kodumuz hiçbir ≈üey d√∂ndurmez. Kodumuzdaki print() ifadesinin yurutme ≈üansƒ± yoktur. Bunun nedeni, sandviç sipari≈üimizin Ham Roll’a e≈üit olmamasƒ±dƒ±r.

if else Python İfadesi

Bir if…else Python ifadesi, bir koşulun doğru olup olmadığını kontrol eder. . Bir koşul doğruysa, if ifadesi yurutulur. Aksi takdirde, else ifadesi yurutulur.

≈ûimdiye kadar, belirli bir ko≈üulun kar≈üƒ±lanƒ±p kar≈üƒ±lanmadƒ±ƒüƒ±nƒ± test etmek için bir if ifadesi kullandƒ±k. Ancak, bir ko≈üul kar≈üƒ±lanmazsa bir ≈üey yapmak istersek ne olur?

Yerel bir restoranda bir mu≈üterinin bir sekme a烱p açmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol eden bir uygulama olu≈üturduƒüumuzu varsayalƒ±m. Mu≈üteri 20 dolarƒ±n uzerinde bir sekme çalƒ±≈ütƒ±rdƒ±ysa, daha fazla yemek sipari≈ü etmeden √∂nce √∂demesi gerekir. Hiçbir ≈üey olmamalƒ±dƒ±r. mu≈üterinin 20 dolarƒ±n uzerinde tahakkuk eden bir sekmesi yoksa olur.

Bu g√∂revi gerçekle≈ütirmek için a≈üaƒüƒ±daki kodu kullanabiliriz:

Kodumuz şunu döndurur: Bu kullanıcının ödenmesi gereken 20 doların uzerinde bir sekmesi var.

ƒ∞zin ver"s kodumuzun nasƒ±l çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±nƒ± g√∂zden geçirin. ƒ∞lk olarak, tab adƒ±nda bir Python deƒüi≈ükeni tanƒ±mlƒ±yoruz. Bu deƒüi≈üken, bir mu≈üterinin sekmesini izler. Mu≈üterinin sekmesinin 20’den buyuk olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol etmek için bir if ifadesi kullanƒ±rƒ±z.

Bir muşterinin sekmesinin değeri 20 ABD Dolarından fazlaysa, yazdır( ) deyimi if deyimimiz yurutuldukten sonra. Aksi takdirde, Python if…else yan tumcemizden sonraki print() ifadesi yurutulur.

Mu≈üterimizin sekmesi 20 dolarƒ±n uzerinde olduƒüu için Python yorumlayƒ±cƒ±sƒ± if ifademizi yurutur. Bu, programƒ±mƒ±za konsola bir mesaj yazdƒ±rmasƒ± talimatƒ±nƒ± verir. Mesaj, mu≈üterinin kendi hesabƒ±nƒ± √∂demesi gerektiƒüini s√∂yler.

Muşterinin sekmesini 0 ABD dolarına ayarlayalım ve ne olduğunu görelim:

Kodumuz farklƒ± bir 烱ktƒ± d√∂nduruyor. Mu≈üterinin sekmesi 20 dolarƒ±n uzerinde deƒüil. Bu, if ifademiz yerine else ifademizin içeriƒüinin yurutulduƒüu anlamƒ±na gelir.

Python elif İfadesi

A Python elif deyimi, önceki tum koşullar karşılanmadıysa başka bir koşulu kontrol eder. Python if ifadesinden sonra ve else ifadesinden önce görunurler. İstediğiniz kadar elif deyimi kullanabilirsiniz.

Yukarıdaki örneğimizde, iki olası sonucu olan bir koşullu deyim oluşturduk. Kullanıcının sekmesi 20 doların uzerindeyse konsola bir mesaj yazdırıldı. Bir kullanıcının sekmesi 20 doların altındaysa, konsola farklı bir mesaj yazdırıldı.

Bazƒ± durumlarda, birden fazla ko≈üulu deƒüerlendirmek ve bu ko≈üullarƒ±n her biri için sonuçlar olu≈üturmak isteyebiliriz. ƒ∞≈üte burada elif ko≈üulu devreye girer.

elif Python A烱klama √ñrneƒüi

√ñnceki sandviç √∂rneƒüimize d√∂nelim. Bir mu≈üterinin seçtiƒüi sandviç dolgusuna baƒülƒ± olarak programƒ±mƒ±zdan d√∂rt potansiyel 烱ktƒ± almak istediƒüimizi varsayalƒ±m. Bunlar:

  • Ham Rulo: 1,75 $
  • Peynirli Rulo: 1,80 $
  • Bacon Roll: 2,10 $
  • Diƒüer Dolgulu Rulo: 2,00 $

Mu≈üterinin sipari≈üinin maliyetini hesaplamak için a≈üaƒüƒ±daki kodu kullanabiliriz:

Kodumuz şunu döndurur: Fiyat: 2,10$.

"Python.Engineering hayatƒ±ma en çok ihtiyacƒ±m olduƒüu anda girdi ve hƒ±zlƒ± bir ≈üekilde bir bootcamp ile e≈üle≈ümeme yardƒ±mcƒ± oldu. Mezun olduktan iki ay sonra, hayattaki deƒüerlerim ve hedeflerime uygun hayalimdeki i≈üi buldum!"

Venus, Rockbot’ta Yazƒ±lƒ±m Muhendisi

< p>Kodumuzun dört olası sonucu vardır:

  • Bir mu≈üteri jambonlu rulo sipari≈ü ederse, "if‚" ifadesinin içeriƒüi yurutulur. Bu, kullanƒ±cƒ±ya "Fiyat: 1,75$‚" yazdƒ±rƒ±r. konsol.
  • Bir mu≈üteri peynirli rulo sipari≈ü ederse, ilk "elif‚" ifadesinin içeriƒüi yurutulur. Bu, konsola "Fiyat: 1,80$‚" yazdƒ±rƒ±r.
  • Bir mu≈üteri pastƒ±rma rulosu sipari≈ü ederse, ikinci "elif" ifadesinin içeriƒüi çalƒ±≈ütƒ±rƒ±lƒ±r. Bu, konsola "Fiyat: 2,10$" yazdƒ±rƒ±r.
  • "Fiyat: 2,10$‚" bir mu≈üteri farklƒ± dolgulu bir rulo sipari≈ü ederse konsolda.

Belirli bir durumu test etmek için bir if ifadesi kullandƒ±k. ƒ∞ki elifimiz alternatif ko≈üullarƒ± test etmeyi engeller. else ifadesi hiçbir ko≈üulun kar≈üƒ±lanmamasƒ± durumunda bir deƒüer d√∂ndurur.

ƒ∞stersek yukarƒ±daki kodumuza daha fazla elif ifadesi ekleyebiliriz. Sandviç menumuze yeni bir Tuna Roll ekleseydik, yeni bir elif ifadesi ekleyebilirdik. Bu yeni ifade, yeni menu √∂ƒüesinin fiyatƒ±nƒ± konsola yazdƒ±rabilir.

Python Nested if İfadeleri

ƒ∞ç içe geçmi≈ü bir if ifadesi, ba≈üka bir if ifadesinin içindeki bir if ifadesidir. ƒ∞ç içe if ifadeleri, ba≈üka bir ko≈üul kar≈üƒ±landƒ±ktan sonra bir ko≈üulun kar≈üƒ±lanƒ±p kar≈üƒ±lanmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol etmenizi saƒülar.

Daha √∂nceki sandviç √∂rneƒüimize d√∂nelim. Bir mu≈üterinin menumuzde bulunan bir rulo sipari≈ü edip etmediƒüini kontrol etmek istediƒüimizi varsayalƒ±m. Bunu, mu≈üterinin sipari≈üinin fiyatlarƒ±nƒ± kontrol etmeden √∂nce yapmak istiyoruz.

Python Nested if Statement Örneği

Ekrana varsayƒ±lan fiyatƒ±mƒ±zƒ± içeren bir mesaj yazdƒ±rƒ±lmalƒ±dƒ±r. -bir mu≈üteri ba≈üka bir √∂zel sandviç sipari≈ü ettiyse menu √∂ƒüeleri. √ñzel sandviçler, menumuzde olmayan sandviçlerdir (tereyaƒülƒ± rulo veya reçelli rulo gibi).

Ancak, bir mu≈üteri menumuzde bulunan bir sandviç sipari≈ü ettiyse, o sandviçin fiyatƒ±nƒ± kontrol etmeliyiz. Bunu ≈üu kodu kullanarak yapabiliriz:

Kodumuz şunu döndurur: Fiyat: 2,00 $.

ƒ∞lk olarak, programƒ±mƒ±z sandviç sipari≈üimizin Diƒüer Doldurulmu≈ü Ruloya e≈üit olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± deƒüerlendirir. . Programƒ±mƒ±z, sipari≈ü ettiƒüimiz sandviçi menumuzdeki sandviç listesiyle kar≈üƒ±la≈ütƒ±racaktƒ±r. Bu, menuden bir sandviç sipari≈ü ettiysek olur.

Dolu bir r sipari≈ü ettiysek menumuzde olmayanlar için kodumuzdaki else ifadesinin içeriƒüi çalƒ±≈ütƒ±rƒ±lƒ±r.

Bu örnekte, menumuzde olmayan dolgulu bir rulo sipariş ettik. Bu, if sandvic_order != Other Filled Roll ifadesinin False olarak değerlendirildiği anlamına gelir, bu nedenle if ifademizdeki kod yurutulur.

≈ûimdi, onun yerine jambonlu rulo sipari≈ü ettiƒüimizi varsayalƒ±m. Bu, ilk if ifademizin doƒüru olarak deƒüerlendirilmesine neden olur. Bunun nedeni, Ham Roll √∂ƒüesinin Diƒüer Dolgulu Ruloya e≈üit olmamasƒ±dƒ±r. Sipari≈üimiz, belirttiƒüimiz sandviç fiyatlarƒ± listesiyle kar≈üƒ±la≈ütƒ±rƒ±lacak.

Repl.it’i bu eƒüiticiden g√∂runtuleyin:Sonuç

if else deyimi programlarınızın akışını kontrol etmenizi sağlar. İlk olarak, Python bir koşulun doğru olup olmadığını değerlendirir. Bir koşul doğru değilse ve bir elif ifadesi varsa, başka bir koşul değerlendirilir.

Herhangi bir ko≈üul saƒülanmadƒ±ysa ve else ifadesi belirtilirse, else ifadesinin içeriƒüi çalƒ±≈ütƒ±rƒ±lƒ±r. Ko≈üullu bir ifade kullanarak, bir programa yalnƒ±zca bir ko≈üul kar≈üƒ±landƒ±ƒüƒ±nda bir kod bloƒüu yurutmesi için talimat verebilirsiniz.

Artƒ±k bu ifadeleri bir Python uzmanƒ± gibi kendi kodunuzda kullanmaya hazƒ±rsƒ±nƒ±z. ! Python’da kodlama hakkƒ±nda daha fazla bilgi edinmek için Python’da Kodlama hakkƒ±ndaki tam kƒ±lavuzumuzu okuyun.

Bu makalenin sorunu çözmenize yardımcı olduğunu umuyoruz. Python eğer başka dışında, Python işlevleri ve meth ile ilgili diğer konulara bakın.

Python'da başarılı olmak ister misiniz? en iyi Python çevrimiçi kursları 2022 hakkındaki incelememize bakın. Veri Bilimi ile ilgileniyorsanız, R'de programlamayı nasıl öğreneceğinizi de kontrol edin.

Bu arada, bu materyal diğer dillerde de mevcuttur:Schneider Wu

Texas | 2022-12-01

Basitçe ifade edilmiş ve açık. Paylaşım için teşekkürler. Python eğer başka ve Python işlevleri ve meth ile ilgili diğer konular her zaman benim zayıf noktam olmuştur 😁. Dün kontrol edildi, işe yarıyor!

Marie Porretti

New York | 2022-12-01

Belki başka cevaplar da vardır? Ne Python eğer başka tam olarak ne anlama geliyor?. Lisans tezimde kullanacağım

Cornwall Porretti

Abu Dhabi | 2022-12-01

Basitçe ifade edilmiş ve açık. Paylaşım için teşekkürler. Python eğer başka ve Python işlevleri ve meth ile ilgili diğer konular her zaman benim zayıf noktam olmuştur 😁. Umarım artık ortaya çıkmaz

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

Common xlabel/ylabel for matplotlib subplots

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Why do I get "Pickle - EOFError: Ran out of input" reading an empty file?

12 answers

NUMPYNUMPY

Flake8: Ignore specific warning for entire file

12 answers

NUMPYNUMPY

glob exclude pattern

12 answers

NUMPYNUMPY

How to avoid HTTP error 429 (Too Many Requests) python

12 answers

NUMPYNUMPY

Python CSV error: line contains NULL byte

12 answers

NUMPYNUMPY

csv.Error: iterator should return strings, not bytes

12 answers

News


Wiki

Python | How to copy data from one Excel sheet to another

Common xlabel/ylabel for matplotlib subplots

Check if one list is a subset of another in Python

sin

How to specify multiple return types using type-hints

exp

Printing words vertically in Python

exp

Python Extract words from a given string

Cyclic redundancy check in Python

Finding mean, median, mode in Python without libraries

cos

Python add suffix / add prefix to strings in a list

Why do I get "Pickle - EOFError: Ran out of input" reading an empty file?

Python - Move item to the end of the list

Python - Print list vertically