Python birleştirme dizeleri

Python dize biti≈ütirme, iki veya daha fazla dizeyi birle≈ütirme i≈ülemidir. + operat√∂ru, ba≈üka bir dizeye bir dize ekler. %, ba≈üka bir dize deƒüerine bir dize eklemenize izin verir. Her iki operat√∂r de Python’da dizeleri birle≈ütirmek için kullanƒ±lƒ±r.

Python’da bir dizeyle çalƒ±≈üƒ±rken, onu ba≈üka bir dizeyle birle≈ütirmek isteyebilirsiniz. √ñrneƒüin, bir kullanƒ±cƒ±nƒ±n adƒ± ve soyadƒ± olabilir ve kullanƒ±cƒ±nƒ±n tam adƒ±nƒ± almak için bunlarƒ± birle≈ütirmek isteyebilirsiniz.

Birle≈üen dizelere dize biti≈ütirme diyoruz. Python, ayrƒ± dizeleri birle≈ütirmek ve yeni bir tane d√∂ndurmek için kullanƒ±labilecek bir dizi dize y√∂ntemi sunar.

Bu √∂ƒüreticide, Python’da dizeleri birle≈ütirmek için + ve % operat√∂rlerinin nasƒ±l kullanƒ±lacaƒüƒ±nƒ± tartƒ±≈üacaƒüƒ±z. .

Python’da Dizeler Nasƒ±l Birle≈ütirilir

Python’da + ve % operat√∂rlerini kullanarak dizeleri birle≈ütirebilirsiniz. + operat√∂ru bir dizenin sonuna bir deƒüer eklerken, % operat√∂ru bir Python dizesindeki herhangi bir konuma bir deƒüer ekler.

Python +

Kullanarak Dizeleri Birleştir

+ operat√∂ru izin verir Python’da iki veya daha fazla dizeyi birle≈ütirirsiniz. Bu operat√∂re Python dize birle≈ütirme operat√∂ru denir. + operat√∂ru, birle≈ütirmek istediƒüiniz iki dize arasƒ±nda g√∂runmelidir.

+ operatörunun sözdizimi şöyledir:

Bu kod, kodunu birle≈ütirir veya birle≈ütirir. Python dizeleri "Merhaba ‚" ve "Dunya‚". Python print() ifadesi konsola g√∂nderilen son dizeyi g√∂sterir.

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i hissettiklerini belirtti. Bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda daha eminler. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan az zaman harcadƒ±.

Bir boşluk eklediğimize dikkat edin. "Merhaba" kelimesinden sonra. Bunun nedeni, birleştirmenin, birleştirdiğimiz dizeler arasına otomatik olarak boşluk eklememesidir.

ƒ∞steƒüe baƒülƒ± olarak, dizelerimizi dize deƒüi≈ükenlerine atayabiliriz. Bu, birle≈ütirmek istediƒüiniz birden çok dizeyle çalƒ±≈üƒ±yorsanƒ±z kullanƒ±≈ülƒ±dƒ±r.

+ operat√∂ru yeni bir dize d√∂ndurur. Bunun nedeni, dizelerin deƒüi≈ümez olmasƒ±dƒ±r, yani deƒüi≈ütirilemezler. Python’daki herhangi bir dize y√∂ntemi, hangi format y√∂ntemini kullanƒ±rsanƒ±z kullanƒ±n, yeni bir dize d√∂ndurur. Olu≈üturulan dize yeni bir deƒüi≈ükene atanabilir.

Dizeleri Python ile + Örnekle Birleştirin

Diyelim ki bir ≈üirkette bordro departmanƒ± için çalƒ±≈üƒ±yorsunuz. bir çalƒ±≈üanƒ±n ileti≈üim bilgilerini konsola yazdƒ±rmak istiyorsanƒ±z. Yalnƒ±zca çalƒ±≈üanƒ±n adƒ±nƒ± ve adresini yazdƒ±rmak yerine, bilgileri etiketlerle birlikte d√∂ndurmek istiyorsunuz.

Dize birle≈ütirmeyi ≈üu ≈üekilde kullanabilirsiniz: istediƒüiniz 烱ktƒ±yƒ± elde etmek için etiketleri çalƒ±≈üanƒ±n ileti≈üim bilgileriyle birle≈ütirin. ƒ∞≈üte bu bilgileri birle≈ütiren bir program √∂rneƒüi:

Bizim program a≈üaƒüƒ±daki 烱ktƒ±yƒ± d√∂ndurur:

< p>Görduğunuz gibi, her satırdaki iki dizimiz + operatöruyle birleştirildi. İlk satırımızda Ad: John dizesi oluşturuldu ve ikinci satırda Adres: San Francisco dizesi oluşturuldu.

In yukarıdaki örnekte, ilk dizelerimizin sonuna beyaz boşluk ekledik ("Ad: " ve "Adres: "). Bu, daha önce tartıştığımız gibi, varsayılan olarak yapılmaz.

Bir Değeri Tam Sayıya Dönuşturme

+ dize operat√∂ru yalnƒ±zca iki √∂ƒüeyi birle≈ütirmek için kullanƒ±labilir. dize deƒüerleri. Birle≈ütirme kullanarak iki farklƒ± veri turunden verileri birle≈ütiremezsiniz.

Yani, bir tamsayƒ±ya ve birle≈ütirmek istediƒüiniz bir dizeye sahipseniz, tamsayƒ±yƒ± bir dizeye d√∂nu≈üturmeniz gerekir. Bir dizeyi ve bir tamsayƒ±yƒ± birle≈ütirmeye çalƒ±≈üƒ±rsak ≈üunlar olur:

Kodumuz şu hatayı veriyor:

Bu hatanƒ±n nasƒ±l çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ± ve neden ortaya 烱ktƒ±ƒüƒ± hakkƒ±nda daha fazla bilgiyi "Python typeerror: yalnƒ±zca str’yi ("int‚" deƒüil) str Solution‚" makale.

Tamsayƒ± deƒüerini bir dizgeye d√∂nu≈üturmek için str() y√∂ntemini kullanarak bu hatayƒ± duzeltebiliriz. Kodumuz istenen 烱ktƒ±yƒ± d√∂ndurur:

Kodumuz şunu döndurur: John22 .

Python Dizelerini "%‚" Kullanarak Birle≈ütirin

% dize biçimlendirme operat√∂ru bir dizeyi ba≈üka bir dizeyle birle≈ütirir.Bu i≈üleme genellikle Python dize enterpolasyonu. Enterpolasyonu kullanarak mevcut bir dizedeki herhangi bir konuma bir dize ekleyebilirsiniz.

+ operatöru bir dizenin sonuna bir değer eklerken, % operatöru, belirttiğiniz konuma bir değer ekleyebilir.

% operatörunun sözdizimine bakalım:

Bu kod, "Merhaba Dunya‚" içerikli tek bir dize olu≈üturur. %s deƒüerleri, dizimizden sonra g√∂runen tanƒ±mlama grubundan bir deƒüeri temsil eder. Dizimizi takip eden % den sonra dizide g√∂runmesi gereken deƒüerleri belirtiyoruz.

"Python.Engineering hayatıma en ihtiyacım olduğu zamanda girdi ve hızlı bir şekilde bir bootcamp ile eşleşmeme yardımcı oldu. Mezun olduktan iki ay sonra, Hayattaki değerlerim ve hedeflerim ile uyumlu hayalimdeki işi buldum!"

Venus, Rockbot’ta Yazƒ±lƒ±m Muhendisi

Biz bulamadƒ±k dizemize eklemek için deƒüerlerden herhangi birinde bir bo≈üluk belirtin. Bunun nedeni, ana dizgemizde her %s deƒüerini bir bo≈ülukla ayƒ±rmƒ±≈ü olmamƒ±zdƒ±r.

% operat√∂runun nasƒ±l çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±nƒ± g√∂stermek için bir √∂rnek kullanalƒ±m.

% Operatör Örneği

Diyelim ki bir dizgede g√∂runmesini istediƒüimiz iki isim var. ƒ∞≈üte bu adlarƒ± dizgimize eklemek için kullanabileceƒüimiz kod:

Kodumuz şunu döndurur:

Dizemizde bir deƒüerin g√∂runmesini istediƒüimiz yeri belirtmek için % operat√∂runu kullanƒ±rƒ±z. .

Belirli bir deƒüerin o konumda g√∂runmesini istediƒüimizi s√∂ylemek için %a kullanƒ±rƒ±z. %b, programƒ±mƒ±za o konumda ba≈üka bir deƒüerin g√∂runmesini istediƒüimizi s√∂yler. Ardƒ±ndan, dizemizin sonunda % operat√∂runu kullanƒ±rƒ±z ve kodumuza hangi deƒüerlerin listemizde g√∂runmesini istediƒüimizi s√∂yleriz.

Kodumuza Jack’in kodumuzda ilk a烱k yere yerle≈ütirilmesini istediƒüimizi s√∂yledik. ƒ∞kincide Jill g√∂runmelidir. Bu da bizi Jack ve Jill tepeye 烱ktƒ± dizesiyle ba≈ü ba≈üa bƒ±rakƒ±r.

Sonuç

Dize birle≈ütirme, birçok programlama dilinde yaygƒ±n bir i≈ülemdir. iki veya daha fazla dizeyi tek bir dizede birle≈ütirirsiniz. √ñrneƒüin, bir çalƒ±≈üanƒ±n adƒ±nƒ± ve soyadƒ±nƒ± tek bir dizede veya iki farklƒ± pizza çe≈üidini tek bir dizede birle≈ütirmek isteyebilirsiniz.

Bu eƒüiticide, biz Python’da dizeleri birle≈ütirmek için + operat√∂runu nasƒ±l kullanabileceƒüinizi tartƒ±≈ütƒ±k. Ayrƒ±ca Python’da dizeleri enterpolasyon yapmak için % operat√∂runu nasƒ±l kullanabileceƒüinizi ara≈ütƒ±rdƒ±k.

Python hakkƒ±nda daha fazla bilgi edinmek için Python Nasƒ±l √ñƒürenilir kƒ±lavuzumuzu okuyun.

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method