PHP Strncasecmp () İşlevi

|
Sözdizimi:
strncasecmp ($string1, $string2, $uzunluk)
Parametreler:Bu işlev, yukarıdaki sözdiziminde gösterildiği ve aşağıda açıklandığı gibi iki parametre alır. :
  • $string1, $string2:bu parametreler karşılaştırılacak dizeleri tanımlar.
  • $uzunluk:karakter sayısını belirtir karşılaştırmada kullanılacak her satırda. Bu parametre gereklidir
Değeri döndür:Bu işlev, aşağıda açıklanan koşullara bağlı olarak bir tamsayı döndürür:
  • strncasecmp ( ) 0 döndürür - iki dize varsa eşittir.
  • strncasecmp() < 0 döndürür - dize1 dize2’den küçükse
  • strncasecmp() > 0 - dize1 dize2’den büyükse
Örnekler:
Girdi: string1 = "Merhaba", string2 = "hEllo", uzunluk = 6 Çıktı: 0 Girdi: string1 = "Geeks ", string2 =" Gfg ", uzunluk = 3 Çıktı: -1 Girdi: string1 =" Nerd ", string2 =" Geeks ", uzunluk = 4 Çıktı: 7
Aşağıdaki programlar PHP’de strncasecmp() işlevini göstermektedir:Program 1 : İki satır aynı olduğunda: $str1 = "Geeks for Geeks" ; $str2 = "Geeks için Geeks " ;
/ / Her iki satır da eşittir $test = strncasecmp ( $str1 , $str2 , 16); echo " $test " ;
?> Çıktı:
0
Program 2 : İlk satır ikinci satırdan büyük olduğunda:

// Satırları girin $str1 = "Geeks for Geeks " ; $str2 = "Geeks for" ; $test = strncasecmp ( $str1 ,
$str2 , 16);
// Bu durumda ikinci satır daha küçüktür echo "$test" ;
?>
Çıktı:
6
Program 3 : İlk satır ikinci satırdan daha az:
// Satırları girin $str1 = "Geeks for" ; $str2 = "Geeks için Geeks " ; $test = strncasecmp ( $str1 ,
$str2 , 16);
// Bu durumda ilk satır daha küçüktür echo "$test" ;
?>
Çıktı:
-6 
Program 4 : Bu program, fonksiyonun büyük/küçük harfe duyarsızlığını gösterir:
// Satırları girin $str1 = " GEKS İÇİN GEEKS " ; $str2 = "Geeks için Geeks" ;
// Her iki satır da eşittir $test = strncasecmp ( $str1 , $str2 , 16); echo " $test " ;
?>
Çıktı:
0
Program 5 : aynı uzunlukta, ancak farklı karakterler içeren iki satır. Bu durumda iki karakterin ASCII değerleri arasındaki fark görüntülenir. İşlev, 1. satırdaki karakterin ASCII değeri daha yüksekse pozitif, 2. satırdaki karakterin ASCII değeri daha yüksekse negatif bir değer döndürür.
// Satırları girin $str1 = "İyi" ; $str2 = "Goon" ; $test1 = strncasecmp ( $str1 , $str2 , 4);
// İkinci satırın bir karakteri var
// daha yüksek bir ASCII değerine sahip echo "$test1 " ; echo " " ; $test2 = strncasecmp ( $str2 , $str1 , 4);
// İlk satırın bir karakteri var
// daha yüksek ASCII değerine sahip eko "$test2 " ;
?>
Çıktı:
-10 10
Bağlantı :
http://php.net/ manual / tr / function.strncasecmp.php

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method