Python karekök

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Bir matematik dehası değilseniz, tum karekökleri ezberlemiş olmazsınız. Ve yapmış olsanız bile, kodunuza bakan bir başkası sizin olduğunuzu bilmeyebilir. Bu, doğru karekökleri yazıp yazmadığınızı yeniden kontrol etmeleri gerekebilecekleri anlamına gelir — bu sadece işi yeniden yapmaktır.

Python’un karek√∂k i≈ülevini kullandƒ±ysanƒ±z, bir karek√∂kun hesaplanmakta olduƒüu a烱ktƒ±r. Kodunuza bakan ba≈üka bir ki≈üi, kodun doƒüru olduƒüunu bilir. Ek bir avantaj olarak, hiç kimsenin hesap makinesini açmasƒ±na gerek yok!

Python sqrt() nedir?

ƒ∞ster Pisagor teoremini kullanƒ±yor olun, ister ikinci dereceden bir denklem uzerinde çalƒ±≈üƒ±yor olun, Python’un karek√∂k i≈ülevi ‚Äî sqrt() ‚Äî sorunlarƒ±nƒ±zƒ± ç√∂zmenize yardƒ±mcƒ± olabilir. Tahmin edebileceƒüiniz gibi, sqrt() parametre olarak girdiƒüiniz sayƒ±nƒ±n karesini d√∂ndurur.

sqrt() y√∂ntem, hƒ±zlƒ± ve doƒüru olduƒüu için faydalƒ± olabilir. Bu kƒ±sa √∂ƒüretici, sqrt() √∂ƒüesine parametre olarak neleri iletebileceƒüinizi, geçersiz parametreleri a≈ümanƒ±n yollarƒ±nƒ± ve anlamanƒ±za yardƒ±mcƒ± olacak bir √∂rneƒüi kapsar. Python’un us operat√∂runu (**) veya pow() i≈ülevini kullanarak bir sayƒ±yƒ± 0,5’e yukselterek karek√∂kunu alabilirsiniz.

Kare k√∂k gerektiren birden fazla sayƒ± ile çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±nƒ±zda , sqrt() i≈ülevini kullanmanƒ±n, "0.5‚" ile birden çok us i≈üleç kullanmaktan daha zarif olduƒüunu g√∂receksiniz. Ayrƒ±ca, daha net. Ekstra yƒ±ldƒ±z i≈üaretini (‚Äò*‚Äô) unutmak veya ka烱rmak, ifadeyi tamamen çarpma ifadesine d√∂nu≈üturecek ve size tamamen farklƒ± bir sonuç verecek olan (‚Äò*‚Äô) kolay olabilir.

Python Kare Kök İşlev Sözdizimi

sqrt() i≈ülevini çaƒüƒ±rmak için kullanƒ±lan genel s√∂zdizimi ≈üudur:

Yukarƒ±daki kod parçasƒ±nda "x‚" karek√∂kunu hesaplamak istediƒüiniz sayƒ±dƒ±r. Karek√∂k i≈ülevine parametre olarak ilettiƒüiniz sayƒ± 0’dan buyuk veya 0’a e≈üit olabilir. Yalnƒ±zca bir sayƒ± iletebileceƒüinizi unutmayƒ±n.

Fakat " matematik‚" Yukarƒ±daki s√∂zdizimindeki kƒ±sƒ±m bakƒ±n? Matematik modulu, biri sqrt() i≈ülevi olmak uzere, matematikle ilgili birçok yararlƒ± i≈ülevi barƒ±ndƒ±ran bir Python kitaplƒ±ƒüƒ±dƒ±r. sqrt()’u kullanmak için matematik modulunu içe aktarmanƒ±z gerekir, çunku bu, i≈ülevi gerçekle≈ütirecek kodun depolandƒ±ƒüƒ± yerdir. "matematik‚" sqrt() için, derleyici "math‚"a ait sqrt() i≈ülevini kullandƒ±ƒüƒ±nƒ±zƒ± bilir. kutuphane.

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i, bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü olanaklarƒ± konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan az zaman harcadƒ±.

Matematiƒüi içe aktarmanƒ±n yolu modul, "import‚" anahtar kelimesini yazmaktƒ±r. modulun adƒ±yla birlikte ‚Äî "matematik‚" bu durumda. ƒ∞çe aktarma ifadeniz, bir sqrt() i≈ülevi içeren kodun √∂nune yazdƒ±ƒüƒ±nƒ±z basit bir satƒ±rdƒ±r:

Kare k√∂k i≈ülevinin sonucu bir kayan noktalƒ± sayƒ±dƒ±r (kayan nokta). √ñrneƒüin, 81’de sqrt() kullanmanƒ±n sonucu, kayan noktalƒ± bir sayƒ± olan 9.0 olur.

Matematik içe aktarma ifadesini içeren herhangi bir dosyanƒ±n veya terminal/konsol oturumunun en ustune ekleyin sqrt() kullanan kod.

Python’ sqrt() Yöntemi Nasıl Kullanılır

Pozitif float veya int ( tamsayƒ±) pozitif sayƒ±lar yazƒ±n. √ñnceki √∂rnekte parametre olarak bir int, 81 g√∂rduk. Ancak, √∂rneƒüin 70.5’lik kayan noktalarƒ± da iletebiliriz, √∂rneƒüin:

Bu hesaplamanƒ±n sonucu 8.916277250063503’tur. G√∂rduƒüunuz gibi, sonuç oldukça kesin. ≈ûimdi, bir sayƒ±nƒ±n karek√∂ku "9‚" kadar basit olsa bile, 烱ktƒ±nƒ±n her zaman double olmasƒ±nƒ±n neden mantƒ±klƒ± olduƒüunu g√∂rebilirsiniz.

Ayrıca bir sayıyı temsil eden değişken:

Sonucu bir değişkene de kaydedebilirsiniz:

Bunu bir değişkene kaydetmek ekrana yazdırmayı kolaylaştıracaktır:
< /p>

abs() ile Negatif Sayılarla Çalışma

Herhangi bir sayƒ±nƒ±n karek√∂ku negatif olamaz. Bunun nedeni, bir karenin sayƒ±nƒ±n kendisiyle çarpƒ±mƒ± olmasƒ±dƒ±r ve iki negatif sayƒ±yƒ± çarparsanƒ±z, negatifler birbirini g√∂turur ve sonuç her zaman pozitif olur. sqrt() √∂ƒüesine negatif bir sayƒ± iletmeye çalƒ±≈üƒ±rsanƒ±z, bir hata mesajƒ± alƒ±rsƒ±nƒ±z ve hesaplamanƒ±z gerçekle≈ümez.

abs( ) i≈ülevi, verilen bir sayƒ±nƒ±n mutlak deƒüerini d√∂ndurur. -9’un mutlak deƒüeri 9 olacaktƒ±r. Benzer ≈üekilde, 9’un mutlak deƒüeri 9’dur. sqrt() pozitif sayƒ±larla çalƒ±≈ümak uzere tasarlandƒ±ƒüƒ±ndan, negatif bir sayƒ± ValueError istisnasƒ± olu≈üturur.

Diyelim ki, deƒüi≈ükenleri sqrt() √∂ƒüesine iletiyorsunuz ve deƒüi≈üken deƒüerlerini bulmak için uzun kod satƒ±rlarƒ±nƒ± kontrol etmeden bunlarƒ±n hepsinin pozitif olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± bilemezsiniz. Aynƒ± zamanda, size bir ValueError istisnasƒ±nƒ±n atƒ±lmasƒ±nƒ± da istemezsiniz. Baksanƒ±z bile, ba≈üka bir programcƒ± gelip istemeden negatif bir deƒüi≈üken ekleyebilir, o zaman kodunuz bir hata verir. Bu 烱lgƒ±nlƒ±ƒüƒ± √∂nlemek için abs():

Veya , alternatif olarak :

abs() i≈ülevi deƒüerinizi alƒ±r ve çevirir mutlak bir deƒüere (bu durumda 81). Ardƒ±ndan, negatif olmayan, mutlak deƒüer sqrt() i≈ülevine iletilecektir, bu bizim istediƒüimiz ≈üeydir, bu yuzden sinir bozucu hatalarla kar≈üƒ±la≈ümayƒ±z!

Liste Anlama ve sqrt()

Ya karek√∂kunu almak istediƒüiniz birden fazla sayƒ±nƒ±z varsa? Hepsinin karek√∂kunu bir arada hesaplayabilirsiniz. liste anlama adlƒ± bir satƒ±r içi for d√∂ngusu kullanan satƒ±r.< br>

√ñnce karek√∂klerini almak istediƒüiniz deƒüerleri içeren bir liste yapƒ±n.

ƒ∞kinci olarak, kareyi elde etmek için bir for d√∂ngusu ifadesi ile listeyi yineleyelim Her deƒüer için k√∂k. Satƒ±r içi for-loop ifadesinin s√∂zdizimi sayƒ±larla sayƒ±lar içindir, burada "number‚", "numbers‚" olarak adlandƒ±rdƒ±ƒüƒ±mƒ±z listenin her bir uyesidir. sonuçlarƒ± "squaredNumbers‚" diyeceƒüimiz bir listeye kaydedelim.

Sayƒ± listesinin karesini almanƒ±n sonuçlarƒ±nƒ± g√∂rmek için bir print() ifadesi kullanƒ±n.

For-Statements ve sqrt()

Tipik bir for d√∂ngusu de kullanabilirsiniz. Tipik bir for-loop kullanmak, yukarƒ±daki √∂rneƒüe g√∂re daha fazla kod satƒ±rƒ± yazmanƒ±z gerektiƒüi anlamƒ±na gelse de, for-loop’larƒ± okumak bazƒ± insanlar için daha kolay olabilir.

"Python.Engineering hayatƒ±m en çok ihtiyacƒ±m olan zamandaydƒ± ve hƒ±zlƒ± bir ≈üekilde bir bootcamp ile e≈üle≈ümeme yardƒ±mcƒ± oldu. Mezun olduktan iki ay sonra, hayattaki deƒüerlerim ve hedeflerime uygun hayalimdeki i≈üi buldum!"

Venus, Rockbot’ta Yazƒ±lƒ±m Muhendisi

Önce, hesaplanan değerleri kaydetmek istediğiniz listeyi belirtin.

√ñnceki √∂rnekte olduƒüu gibi aynƒ± deƒüerler listesini ("sayƒ±lar‚") kullanacaƒüƒ±z ve √∂ƒüelerinin her birini yineleyeceƒüiz "number‚" olarak adlandƒ±rdƒ±ƒüƒ±mƒ±z .

≈ûimdi bu yeni kare sayƒ±larƒ±n listesini yazdƒ±rƒ±rsanƒ±z, aynƒ± sonucu elde edersiniz. e 烱ktƒ±sƒ±nƒ± √∂nceki √∂rnekteki gibi verin.

Örnek sqrt(): Çapraz Mesafeler

sqrt( için birçok kullanƒ±m vardƒ±r. ). Bir √∂rnek, sokak k√∂≈üeleri veya bir alandaki noktalar veya plan ≈üemasƒ± gibi dik a烱larla kesi≈üen iki nokta arasƒ±ndaki diyagonal mesafeyi bulmak için kullanabilmenizdir.

Bunun nedeni, dik a烱yla kesi≈üen iki nokta arasƒ±ndaki k√∂≈üegen uzaklƒ±ƒüƒ±n bir uçgenin hipotenusune e≈üit olmasƒ±dƒ±r ve bunun için pisagor teoremini kullanabilirsiniz, (a2 + b2) = c2 , ki bu karek√∂k kullanƒ±r. Bu formul çok kullanƒ±≈ülƒ±dƒ±r çunku ≈üehir sokaklarƒ±nda, ev planlarƒ±nda ve tarlalarda , uzunluk ve geni≈ülik √∂lçumlerini almak kolay olabilir, ancak aralarƒ±ndaki k√∂≈üegenler için deƒüil.

C sqrt() kullanmanƒ±z gerekir. sup>2 , uzunluƒüu elde etmek için. Pisagor teoremini yeniden yazabilmemizin ba≈üka bir yolu c= ‚àöa2 + b2’tƒ±r. yerel parkƒ±mƒ±zda uçgen ≈üeklinde bir devre ko≈ütuk.

uzunlamasƒ±na ve enine ko≈ütuk, sonra ba≈ülangƒ±ç ‚Äã‚Äãnoktamƒ±za geri d√∂nduk. Kaç fit ko≈ütuƒüunuzu sayarsanƒ±z, uzunluk ve geni≈üliƒüi (kimin uzunluƒüunu fit olarak "a‚" ve parkƒ±n "b‚"):

Sonuç 47.43416490252569 olur. Yani bunu diƒüer iki uzunluƒüa eklediƒüinizde, biliyorsunuz ve i≈üte orada. Parkta dik uçgen ≈üeklindeki patikanƒ±zda ko≈ütuƒüunuz toplam ayak sayƒ±sƒ±.

Sqrt() ile Başka Neler Yapabilirsiniz?

Artık temelleri bildiğinize göre, olasılıklar sonsuzdur. Örneğin:

  • Bir formul asal sayƒ±larƒ± belirlemek için.
  • Kesin bir karek√∂k gerektiren herhangi bir sayƒ±da i≈ülemi gerçekle≈ütirin.
  • Hesaplamak için kullanƒ±n mesafeler.

Bu makalede, pozitif ve negatif sayƒ±lar, listeler ile sqrt()’u nasƒ±l kullanacaƒüƒ±nƒ±zƒ± ve pisagor teoremini nasƒ±l yeniden çalƒ±≈üacaƒüƒ±nƒ±zƒ± √∂ƒürendiniz. d√∂rt matematik hesaplamasƒ±nƒ±n sqrt() ile yapƒ±ldƒ±ƒüƒ±nƒ±.

Kayan noktalƒ± sayƒ±lar yerine tam sayƒ±larla mƒ± çalƒ±≈ümanƒ±z gerekiyor? math.i sqrt() kareyi bir tamsayƒ± olarak verir ve en yakƒ±n butune yuvarlar. Hatta sqrt()’u "math‚" numPy gibi bir kitaplƒ±k, dizilerle çalƒ±≈ümak için kullanƒ±lan bir python kitaplƒ±ƒüƒ±.