Python | Threshold Methods Using OpenCV | Set-2 (adaptive threshold)