Python | Zapisywanie do pliku Excela za pomocą modułu openpyxl

| | | | | |

Openpyxl — jest to biblioteka Pythona do odczytu i zapisu plików Excel (z rozszerzeniem xlsx / xlsm / xltx / xltm). Moduł openpyxl umożliwia programowi Pythona odczytywanie i modyfikowanie plików Excela.

Na przykład użytkownik może być zmuszony do przejrzenia tysięcy wierszy i wybrania przydatnych informacji, aby wprowadzić niewielkie zmiany w oparciu o pewne kryteria. Korzystając z modułu Openpyxl, zadania te można wykonać bardzo wydajnie i łatwo.

Zobaczmy, jak utworzyć i napisać arkusz programu Excel za pomocą Pythona.

Kod nr 1: Program do drukowania tytułu tytułu aktywnego arkusza


# import modułu openpyxl

import openpyxl


# Wywołaj funkcję Workbook() z openpyxl
# utwórz nowy pusty obiekt Workbook

wb = openpyxl.Workbook ()


# Pobierz arkusz aktywnego arkusza
# z aktywnego atrybutu.

arkusz = wb.active


# Po uzyskaniu obiektu Worksheet
# możesz uzyskać jego nazwę od
# atrybut title.

sheet_title = sheet.title

print ( "aktywny tytuł arkusza:" + tytuł_arkusza)

Wyjście:

aktywny tytuł arkusza: Arkusz 

Kod nr 2: Program do zmiany nazwy nagłówka


# import openpyxl module

import openpyxl


# Wywołanie funkcji skoroszytu () z openpyxl
# utwórz nowy pusty obiekt skoroszytu

wb = openpyxl.Workbook ()


# Pobierz arkusz roboczy aktywnego arkusza
# z aktywnego atrybutu

arkusz = wb.active


# Możesz zmień tytuł tytułu

sheet.title = "arkusz1"

print ( " nazwa arkusza zostaje zmieniona na: " + arkusz.tytuł)

Wyjście:

nazwa arkusza to zmieniono nazwę na: sheet1 

Kod 3: Program do zapisywania arkuszy Excel


# import openpyxl m odule

importuj openpyxl


# Wywołaj funkcję Workbook() z openpyxl
# utwórz nowy pusty obiekt Workbook

wb = openpyxl.Workbook ()


# Pobierz arkusz aktywnego arkusza
# z aktywnego atrybutu

arkusz = wb.active


# Obiekty Cell mają również wiersz, kolumnę
# i współrzędne atrybutów, które zapewniają
# informacje o lokalizacji komórki.


# Uwaga: pierwszy wiersz lub kolumna to liczba całkowita
# to 1, a nie 0. Obiekt komórki jest tworzony
# przy użyciu metody cell() obiektu arkusza.

c1 = arkusz.komórka (wiersz = 1 , kolumna = 1 )


# zapis wartości do komórek

c1.value = "ANKIT"


c2 = sheet.cell (wiersz = 1 , kolumna = 2 )

c2.value = " RAI "


# Jeśli masz obiekt Worksheet, możesz
# uzyskać dostęp obiekt komórki również pod jego imieniem.
# A2 oznacza kolumnę = 1 i amp; line = 2.

c3 = arkusz [ `A2` ]

c3. wartość = "RAHUL"


# B2 oznacza kolumnę = 2 i amp; line = 2.

c4 = arkusz [ `B2` ]

c4. wartość = "RAI"


# Za każdym razem, gdy zmieniasz obiekt Workbook
# lub jego arkusze i komórki, arkusz kalkulacyjny
# plik nie zostanie zapisany, dopóki nie wywołasz metody
# save () książki.

wb.save ( "C: Użytkownicy użytkownicy Desktop demo.xlsx" )

Wyjście:

kod nr 4: Program do dodawania arkuszy do zeszytu ćwiczeń


# importowanie modułu openpyxl

import openpyxl


# Wywołanie funkcji skoroszytu () z openpyxl
# utwórz nową pusty obiekt skoroszytu

wb = openpyxl. Skoroszyt ()


arkusz = wb.active


# Można dodać arkusze t o książkę przy użyciu metody
# create_sheet() obiektu książki.

wb.create_sheet (indeks = 1 , tytuł = " demo sheet2 " )

wb.save ( "C: Użytkownicy użytkownik Desktop demo.xlsx" )

Wyjście:

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method