python krotka

Krotki są niezmienne i zazwyczaj zawierają sekwencję odmiennych elementów, do których można uzyskać dostęp poprzez rozpakowywanie lub indeksowanie (lub nawet przez atrybut w przypadku krotek nazwanych). Listy są zmienne, a ich elementy są zwykle jednolite i dostępne przez iterację po liście.

Tworzenie krotki

W Pythonie tworzone są krotki umieszczając sekwencję wartości oddzielonych przecinkami, z nawiasami lub bez, aby pogrupować sekwencję danych. Krotki mogą zawierać dowolną liczbę elementów i dowolny typ danych (np. ciągi, liczby całkowite, listę itp.). Krotki można również tworzyć za pomocą jednego elementu, ale jest to trochę trudne. Posiadanie jednego elementu w nawiasach nie wystarczy, musi być przecinek, aby stał się krotką.

Uwaga. Tworzenie krotki w Pythonie bez użycia nawiasów nazywa się pakowaniem krotek.

# Program w Pythonie do demonstracji
# Dodawanie elementów do zestawu


# Utwórz pustą krotkę

Tuple1 = ()

print ( "Początkowa pusta krotka:" )

print (Tuple1)


# Utwórz krotkę za pomocą
# using strings

Tuple1 = ( `Maniacy` , ` For` )

print ( "Tuple z użyciem String: " )

print (Tuple1)


# Utwórz krotkę za pomocą
# użyj listy

list1 = [ 1 , 2 , 4 , 5 , 6 ]

print ( "Tuple using List:" )

print ( krotka (list1 ))


# Utwórz krotkę
# używając pętli

Tuple1 = ( `Geeks` )

n = 5

print ( "Krótka z pętlą" )

for i in range ( int (n)):

Tuple1 = (Tuple1,)

print (Tuple1)


# Utwórz krotkę za pomocą < br> # użyj funkcji wbudowanej

Tuple1 = krotka ( `Geeks` )

print ( " Krotka z użycie funkcji: " )

print (Tuple1)


# Utwórz krotkę z
# Mieszane typy danych

Tuple1 = ( 5 , `Witamy` , 7 , `Geeks` )

print ( "Krótka z mieszanymi typami danych:" )

print (Tuple1)


# Utwórz krotkę
# z zagnieżdżonymi krotkami

Tuple1 = ( 0 , 1 , 2 , 3 )

Tuple2 = ( ` python` , `geek` )

Tuple3 = (Tuple1, Tuple2)

print ( "Krótka z zagnieżdżonymi krotkami:" )

print (Tuple3)


# Utwórz krotkę
# powtórz

Krotka1 = ( `Gejkowie` ,) * 3

print ( "Krótka z powtórzeniami:" )

print (Tuple1)

Exit:

Początkowa pusta krotka: () krotka z użyciem String: (`Geeks`,` For`) Krotka z użyciem listy: (1, 2, 4, 5 , 6) Krotka z pętlą (`Geeks`,) ( (`Maniaków`,),) (((`Maniaków`,),),) ((((`Maniaków`,),),),) ( ((((` Geeks`,),),), ),) Krotka z wykorzystaniem funkcji: (`G`,` e`, `e`,` k`, `s`) Krotka z mieszanymi typami danych: (5,` Welcome`, 7, `Geeks`) Krotka z zagnieżdżonymi krotkami: ((0, 1, 2, 3), (`python`,` geek`)) Krotka z powtórzeniami: (`Geeks`,` Geeks `, `Geeks`) 

Łączenie krotek

Łączenie krotek — jest to proces łączenia dwóch lub więcej krotek. Łączenie odbywa się za pomocą operatora „+”. Łączenie krotek jest zawsze wykonywane od końca oryginalnej krotki. Inne operacje arytmetyczne nie dotyczą krotek.
Uwaga. W unii można łączyć tylko te same typy danych; podczas łączenia listy i krotki występuje błąd.

Wyjście:

Krótka 1: (0, 1, 2, 3 ) Tuple2: (`Geeks`,` For`, `Geeks`) Krotki po Concatenaton: (0, 1, 2, 3 , ` Geeks ` , ` For ` , ` Geeks `) 

Krojenie krotek

Krojenie krotek jest wykonywane w celu wyodrębnienia określonego zakresu lub podrzędnego wycinka -elementy z krotki. Krojenie można również wykonać dla list i tablic. Indeksowanie do listy spowoduje pobranie pojedynczego elementu, natomiast Slicing umożliwia pobranie zestawu elementów.
Uwaga. Ujemne wartości przyrostu ‚Ęã‚mogą być również używane do zmiany kolejności krotek.

# Połącz krotki

Tuple1 = ( 0 , 1 , 2 , 3 )

Tuple2 = ( ` Geek` , `For` , ` Geeks` )

Tuple3 = Tuple1 + Tuple2


# Wydrukuj pierwszą krotkę

print ( "Tuple 1:" )

print (Tuple1)


# Wydrukuj drugą krotkę

print ( " Tuple2: " )

print (Tuple2)


# Wydrukuj ostateczną krotkę

print ( "Krotki po Concatenaton:" )

print (Tuple3)

# Krojenie krotki


# Krojenie krotki
# z liczbami

Tuple1 = krotka ( ` GEEKSFORGEEKS` )


# Usuń pierwszy element

print ( "Usunięcie pierwszego elementu:" )

print (Tuple1 [ 1 :])


# Odwrócona krotka

print ( "Krótka po odwróceniu sekwencji elementu:" )

print (Tuple1 [:: - 1 ])


# Pozycje zakresu drukowania

print ( "Drukowanie elementów między zakresem 4-9:" )

print (Tup le1 [ 4 : 9 ])

Wyjście:

Usunięcie pierwszego elementu: („E”, „E”, „K”, „S”, „F” ,`O`, `R`,` G`, `E` , `E`,` K`, `S`) Krotka po sekwencji elementu jest odwrócona: (`S`, `K`,`E`, `E`, `G`, `R`,` O`, `F`,` S`, `K`,` E`, `E`,` G`) Elementy druku w zakresie 4-9: (` S”, „F”, „O”, „R”, „G”) 

Usuwanie krotki

Krotki są niezmienne i dlatego nie pozwalaj na usunięcie jego części. Cała krotka jest usuwana przy użyciu metody del ().
Uwaga. Drukowanie krotki po usunięciu powoduje błąd.

< td class = "code">

# Usuwanie krotki

Krotka1 = ( 0 , 1 , 2 , 3 , 4 )

del Tuple1

print (Tuple1)

Traceback (ostatnie wywołanie ostatnie):
Plik "/ home / efa50fd0709dec0 8434191f32275928a.py ‚Ęù, wiersz 7, in
print (Tuple1)
NameError: nazwa `Tuple1` nie jest zdefiniowana

Metody wbudowane

< tr>
Wbudowana funkcja Opis
all () Zwraca true jeśli wszystkie elementy są prawdziwe lub jeśli krotka jest pusta
any ( ) zwraca prawdę, jeśli jakikolwiek element krotki jest prawdziwy. jeśli krotka jest pusta, zwróć false
len () Zwraca długość krotki lub rozmiar krotki
enumerate () Zwraca enumerate obiekt krotki
max () zwraca maksymalny element danej krotki
min() zwraca minimalny element danej krotki
sum () Sumuje liczby w krotce < /td>
posortowane ( ) wprowadź elementy w krotce i zwróć nową posortowaną listę
tuple () Konwertuj iterowalną krotkę.< /td>

Najnowsze artykuły na temat krotki

Program Krotki