Uzyskaj czas w sekundach JavaScript

| | | | | |

Moduł czasu w Pythonie reprezentuje obiekty czasu w Pythonie. Deweloperzy używają funkcji time() do zwracania bieżącego czasu jako znacznika czasu UNIX. Funkcja ctime() tłumaczy na znacznik czasu UNIX w standardowym formacie roku, miesiąca, dnia i godziny.

Praca z czasem jest istotną częścią wielu programów. Załóżmy na przykład, że tworzysz formularz rejestracyjny dla witryny internetowej. Możesz chcieć pobrać aktualny czas, aby wiedzieć, kiedy użytkownik zarejestrował się w Twojej witrynie.

to miejsce, w którym pojawia się moduł czasu w Pythonie. Moduł czasu umożliwia pracę z czasem w programie w Pythonie . Możesz wykonywać czynności, takie jak pobieranie czasu i tworzenie przerwy w kalendarzu.

Ten samouczek omówi, z odniesieniem do przykładów, podstawy modułu Time Python i sposoby jego używania.

h2>Importuj moduł czasu w Pythonie

Moduł czasu zawiera wiele funkcji związanych z czasem, które możesz zaimplementować w swoich programach w Pythonie. Możesz używać modułu czasu we wszystkich wersjach Pythona.

Przed omówieniem sposobu korzystania z modułu czasu, musimy najpierw zaimportować go do naszego programu. Możemy to zrobić za pomocą instrukcji importu Pythona :

Funkcja Pythona time()

funkcja Pythona time() pobiera aktualny czas. Czas jest reprezentowany jako liczba sekund od 1 stycznia 1970. Tutaj zaczyna się czas UNIX, zwany także „epoką”.

Załóżmy, że chcemy teraz odzyskać czas. Możemy to zrobić za pomocą tego programu:

Nasz zwraca kod:

Zauważ, że nasz program nie zwrócił normalnego czasu, na przykład 10:30. Nasz program zwrócił liczbę zmiennoprzecinkową (czyli liczbę dziesiętną).

Ta liczba zmiennoprzecinkowa to liczba sekund od początku epoki. Wydrukowaliśmy czas do konsoli za pomocą deklaracji drukowania .

w programowaniu kropka czas to standardowy sposób przedstawiania czasu. Moduł czasu nie uwzględnia stref czasowych.

Jest tak, ponieważ czas t ime przechowuje tylko liczbę sekund, które upłynęły od daty i godziny - to. Żadne dane strefy czasowej nie są przechowywane, takie jak uniwersalny czas koordynowany, z wartością epoki

Python Pobierz aktualny czas za pomocą ctime()

wiek nie jest czytelny dla większości ludzi. Możesz zaakceptować czas epoki do czasu lokalnego za pomocą Pythona ctime ().

ctime () funkcja przyjmuje jeden argument. Jest liczbą sekund od początku epoki i zwraca ciąg znaków z czasem lokalnym. Ta wartość jest oparta na strefie czasowej komputera.

Załóżmy, że chcemy przekonwertować naszą liczbę zmiennoprzecinkową numer z poprzedniej epoki na znacznik czasu. Możemy to zrobić za pomocą tego programu:

Przede wszystkim zadeklarowaliśmy zmienne Pythona o nazwie epoch_time. Ta zmienna przechowuje nasz znacznik czasu.

Więc użyliśmy time.ctime() do przekonwertowania znacznika czasu na czas lokalny. W następnym wierszu naszego kodu wydrukowaliśmy instrukcję Czas lokalny to:, po którym następuje czas lokalny. Dodatkowo przecinek między zmiennymi Czas lokalny to: i LOCAL_TIME dodaje spację między tymi dwiema wartościami.

Funkcja uśpienia czasu Pythona

Jedną z najpopularniejszych funkcji w bibliotece czasu Pythona jest funkcja time.sleep(). time.sleep() zawiesza wykonywanie programu na określoną liczbę sekund.

Załóżmy, że chcesz wydrukować wyrażenie „...Rozłączenie ”, a następnie odczekać trzy sekundy przed drukowanie "Rozłączenie powiodło się!" " Do konsoli. Możemy to zrobić za pomocą tego kodu:

Tak działa nasz program:

time.sleep() akceptuje liczby zmiennoprzecinkowe (dziesiętne) lub całkowite (całkowite). Jeśli chcesz, aby program zatrzymał się na 3,7 sekundy, możesz to zrobić, określając 3,7 jako parametr. W naszym poprzednim przykładzie, określiliśmy 3.

Python struct_time

struct_time odatetime nieepokowej struktury czasowej biblioteki Pythona. Obiekt struct_time jest przydatne, ponieważ umożliwia pracę ze znormalizowanym formularzem przy użyciu znaczników czasu.

Oto wartości „Ęã” obiektu struct_time, które może przechowywać:

Możemy uzyskać dostęp do wszystkich tych atrybutów za pośrednictwem obiektu struct_time. W poniższych przykładach używamy obiektów struct_time

Używanie Python structime_object

Python time.localtime ()

Załóżmy teraz, że chcemy przekonwertować czas z epoki na czas lokalny a otrzymanie wyniku zwraca obiekt struct_time. Moglibyśmy to zrobić za pomocą funkcji localtime () lub gmtime ().

funkcja localtime () zajmuje epokę time i zwraca obiekt struct_time.

Załóżmy, że chcemy uzyskać dzień tygodnia i minuty z godziny. Możemy to zrobić za pomocą tego programu:

Nasz kod zwraca:

Najpierw zaimportowaliśmy bibliotekę czasu. Dlatego użyliśmy localtime(), aby przekonwertować nasz znacznik czasu z poprzedniego na obiekt struct_time.

W następnym wierszu wydrukowaliśmy Dzień tygodnia: oświadczenie na konsoli. Następnie wydrukowaliśmy dzień tygodnia (który jest przechowywany w wartości tm_wday naszego obiektu current_time).

Następnie wydrukowaliśmy minuta godziny: przy konsoli. Postępowaliśmy zgodnie z tą instrukcją z minutami godziny (przechowywanymi w wartości tm_min naszego obiektu current_time).

Python time.gmtime ()

Funkcja gmtime() działa tak samo jak funkcja localtime(), zwraca obiekt struct_time z epoki.

Załóżmy, że chcemy znać miesiąc roku i dzień miesiąca. Możemy to zrobić za pomocą tego programu:

Nasz kod zwraca:

W naszym kodzie użyliśmy gmtime () zamiast localtime () do generowania obiektu struct_time. Przypisaliśmy wartość zmiennej gmtime() current_time.

Następnie wydrukowaliśmy Python ciąg Miesiąc roku: w konsoli, po którym następuje bieżący miesiąc roku. Ta wartość jest przechowywana w tm_mon w naszym obiekcie current_time

Więc wydrukowalibyśmy dzień miesiąca: w konsoli, a następnie bieżący dzień miesiąca Ta wartość ma wartość tm_mday w obiekcie current_time.

python time.asctime ()

asctime () przekonwertuj struct_time do sformatowanego ciągu Rozważmy następujący przykład:.

Nasz program zwraca:

w tym przykładzie używamy czas lokalny ( ) w conv ep er t razy w obiekcie struct_time. Następnie używamy asctime(), aby przekonwertować nasz obiekt struct_time na w pełni sformatowany ciąg reprezentujący bieżący czas.

Ten ciąg jest przypisany do FORMATTED_TIME . Następnie wypisujemy deklarację Aktualny czas to:., a następnie sformatowany czas

time.strftime ()

strftime () formatuje wartości „Ęã”Ęãw struct_time w określonym łańcuchu.

Załóżmy na przykład, że chcesz przekształcić obiekt struct_time w obiekt ciąg znaków w następującym formacie: MIESIĄC / DZIEŃ / ROK. Możemy to zrobić za pomocą tego kodu:

Nasz kod zwraca:

Zaimportowaliśmy bibliotekę czasu. Dlatego użyliśmy localtime() do wygenerowania obiektu struct_time, który odzwierciedla bieżący czas. Następnie użyliśmy strftime() do przekonwertowania naszego obiektu struct_time na ciąg, który wyświetla miesiąc, dzień i rok.

Na koniec wydrukowaliśmy < em>final_time wartość tablicy. Ta tabela przechowuje nasz sformatowany czas.

W tym przykładzie:

Oto kilka innych wartości, których można użyć z funkcją strftime:

Wniosek

Moduł czasu w Pythonie umożliwia pracę z czasem w kodzie Pythona. Moduł jest wyposażony w wiele różnych funkcji.

Możesz ich użyć do pobrania aktualnego czasu, konwersji czasu między czas epoki i bardziej czytelne wartości, wstrzymaj program, sformatuj czas i wykonuj inne zadania.

Przeczytaj nasz przewodnik Jak programować w Pythonie , aby uzyskać porady i wskazówki, jak poprawić swoje umiejętności językowe w zakresie programowania w Pythonie.

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method