Jak wywołać funkcję w przypadku przełącznika w JavaScript?

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

W przeciwieństwie do Javy lub C# Python nie ma wbudowanej instrukcji switch. Oznacza to, że nie możesz ocenić wyrażenia przełącznika bez konieczności napisania własnego kodu, który naśladuje instrukcję „switch ... case”.

W tym przewodniku omówimy, jak napisać „switch . .. case” w Pythonie i postępuj zgodnie z dwoma przykładami fałszywej instrukcji switch, aby dowiedzieć się, jak napisać jedną w swoim kodzie.

Instrukcje Switch: aktualizacja

Instrukcja switch pozwala wybrać jeden z serii bloków kodu do wykonania. Są sposobem oceny wielu wyrażeń w programie.

Instrukcja switch działa poprzez ocenę instrukcji switch i porównanie wyniku tej instrukcji z wartościami instrukcji "box" . Jeśli zostanie znalezione dopasowanie, wykonywany jest odpowiedni blok kodu. W przeciwnym razie nic się nie stanie.

Opcjonalnie słowo kluczowe „domyślne” jest używane do wykonania bloku kodu, jeśli nie zostanie znaleziona żadna instrukcja pasująca do określonego wyrażenia.

Przełącznik Pythona Instrukcja: Zwróć poszczególne wartości ‚Ęã‚Ęã

Napiszmy program, który konwertuje wartość liczbową na dzień tygodnia.

Na początek poproś użytkownika o wprowadź liczbę , którą chcą przekonwertować na dzień zapisany:

Konwertujemy wartość wprowadzoną przez użytkownika w naszym programie na liczbę całkowitą. Zobaczymy, dlaczego jest to konieczne w dalszej części samouczka.

Następnie zdefiniować słownik . Słownik ten będzie zawierał wszystkie dni tygodnia. Każdy klucz będzie przechowywać dzień jako liczbę, a każda wartość będzie przechowywać zapisany dzień (np. wtorek):

W naszym słowniku jest siedem kluczy i wartości. Klawisz „1” oznacza „poniedziałek” i tak dalej aż do ostatniego dnia tygodnia.

Następnie używamy metody słownikowej get() < /a>, aby uzyskać dostęp do elementu tego słownika, który odpowiada wartości wprowadzonego użytkownika:

Przekonwertowaliśmy wartość wprowadzoną przez użytkownika w naszym programie na liczba całkowita, abyśmy mogli jej użyć w naszym get(). Jeśli nie ma klucza równego wartości przechowywanej przez „convert_to_day”, nasz kod zwróci „Nie ma dnia z tą wartością liczbową”.

Jeśli użytkownik wprowadzi wartość „1”, nasz kod oceni:

Nasz kod działa, nawet jeśli użytkownik wprowadzi nieprawidłową wartość.

Instrukcja przełącznika Pythona: Wywołaj funkcje

Możemy użyć tej składni do < a href="/python-functions/"> wywołaj funkcje w naszym kodzie . Zamierzamy stworzyć aplikację wyświetlającą informacje o liście zakupów w sklepie z kanapkami.

Najpierw zdefiniujmy listę zakupów:

Następnie zdefiniuj trzy funkcje. Funkcje te obliczą:

Definiujemy te funkcje:

Teraz, gdy zdefiniowaliśmy już te funkcje, zacznijmy pisać naszą fałszywą deklarację przełącznika. Tak jak w naszym pierwszym przykładzie, zacznijmy od poproszenia użytkownika o wprowadzenie wartości. Wartość wprowadzona przez użytkownika musi odpowiadać jednej z naszych funkcji.

Nasz kod wyświetla trzy wiadomości. Każdy informuje użytkownika, jaką opcję może wybrać. Nasz kod następnie prosi użytkownika o wprowadzenie wartości. Przekształćmy tę wartość na liczbę, abyśmy mogli użyć jej później w naszym programie.

Następnie zdefiniuj słownik, który kojarzy nasze funkcje z liczbami:

Wartość „1” jest mapowana do funkcji o nazwie „ilość_zakupów”, wartość „2” jest mapowana do funkcji „avg_value” i „Wartość 3” jest mapowany na funkcję „largest_buy”.

Następnie użyj metody get(), aby wybrać, która funkcja ma uruchamiać nasz program:

Ten kod pobiera funkcję z naszego słownika, którą chcemy uruchomić. Nie określiliśmy drugiej wartości w naszej metodzie get(), ponieważ musimy wywołać funkcję, aby nasz kod działał. Oznacza to, że jeśli użytkownik wprowadzi nieprawidłową wartość, nasz kod zwróci błąd. Istnieją sposoby radzenia sobie z tym zachowaniem, ale wykracza to poza zakres tego samouczka.

Uruchommy nasz kod:

Wybraliśmy opcję 3 z naszej listy. Nasz kod z powodzeniem drukuje największy zakup dokonany w danym dniu. Spróbujmy wybrać opcję 2:

Nasz kod zwraca średnią wartość zakupów z naszej listy.

Wniosek

Chociaż Python nie ma przełącznika, Ty można je utworzyć za pomocą słownika i kodu metody get () .

Instrukcje przełączania są przydatne, jeśli chcesz ocenić wyrażenie pod kątem wielu potencjalnych wyników.

Możesz napisać fikcyjną deklarację przełączania, która pobiera wartości ze słownika na podstawie klucza Możesz także napisać fikcyjną instrukcję toggle, która pobiera funkcję ze słownika na podstawie konkretnego klucza, do którego się odwołujesz.

Jesteś teraz gotowy do tworzenia instrukcje przełączania awaryjnego w