JavaScript Sortuj obiekt według klucza

| | | | |

Aby posortować słownik według wartości w Pythonie, możesz użyć funkcji sorted(). Funkcja sorted() Pythona może być używana do sortowania słowników według klucza, co pozwala na niestandardową metodę sortowania. sorted() przyjmuje trzy argumenty: temat, klucz i odwrotność.

Słowniki to nieposortowane struktury danych. Używają struktury mapowania do przechowywania danych. Słowniki kojarzą klucze z wartościami, tworząc pary zawierające powiązane dane.

Używając metody Pythona sorted(), możesz sortować zawartość słownika według wartości. Na przykład, aby uszeregować popularność elementów w menu kawiarni lub wyświetlić je alfabetycznie, możesz użyć metody Pythona sorted(). W tym samouczku wyjaśnimy, jak działa metoda sorted() i jak można jej użyć do sortowania zawartości słownika.

Odświeżacz posortowanego Pythona ()

Wbudowana funkcja sorted() Pythona może być używana do sortowania iterowalnych obiektów na podstawie klucza, takich jak listy, krotki i słowniki. Funkcja sorted() sortuje elementy określonego obiektu iterowalnego i tworzy nowy obiekt z nowo posortowanymi wartościami.

Oto składnia sorted () :

posortowane (obiekt, klucz, rewers)

Metoda akceptuje trzy parametry:

  • obiekt : iterowalny obiekt, który chcesz posortować (wymagany)
  • klawisz : funkcja umożliwiająca sortowanie niestandardowe (opcjonalnie)
  • reverse : określ, czy obiekt ma być sortowany w kolejności malejącej (opcjonalnie)

Jak widać, " Obiekt " jest jedynym wymagany parametr. Jeśli zdecydujesz się nie używać opcjonalnych parametrów "key" i "reverse", Python automatycznie posortuje obiekt w kolejności rosnącej.

Uwaga: Python.Engineering napisał obszerny przewodnik po metodach sort() i sorted() w Pythonie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej metodzie i parametrze key, zapoznaj się z naszym samouczkiem Python sort() .

Przyjrzyjmy się szybkiemu przykładowi, aby zilustrować, jak działa metoda sorted ().

Załóżmy, że mamy kawiarnię i chcemy pobrać alfabetyczną listę naszych klientów Coffee Club (lojalnościowych). Mamy już listę klientów, ale jest ona posortowana według daty Do sortowania naszej listy możemy użyć następującego kodu:

Nasz kod sortuje array customers i zwraca następujące dane:

[`Alexandria Kidd`, `Darius Rowland`, `Isaac Borthwick`, `Kaley Fernandez`]

W pierwszym wierszu naszego kodu deklarujemy listę przechowującą nazwiska naszych klientów; ten element nco nazywa się: klienci. Następnie używamy metody sorted() do sortowania listy nazw klientów w kolejności rosnącej; ta nowa lista nazywa się: sorted_customers. Na koniec wyświetlamy nowo posortowaną listę do konsoli za pomocą funkcji print().

Sortuj słownik według wartości

Powiedzmy, że mieć słownik i chcesz go posortować według par klucz-wartość. Możesz to zrobić, używając jednocześnie dwóch funkcji: elementy () i posortowane ().

elementy () pozwala na wyszukiwanie pozycji w słowniku. Możemy użyć tej funkcji w połączeniu z funkcją sorted() i niestandardowym parametrem key do sortowania słownika według wartości. Rozważ następujące dwa przykłady:

Przykład 1: Sortowanie w kolejności malejącej

Powrót do paska. Załóżmy, że mamy słownik, który przechowuje pozycje w naszym menu kawiarni i pokazuje, ile z nich zostało zamówionych w ciągu ostatniego miesiąca. Chcemy zobaczyć, która kawiarnia była najpopularniejsza w zeszłym miesiącu, więc decydujemy się posortować słownik w kolejności malejącej wartości.

Oto program, którego moglibyśmy użyć do posortowania zawartości naszego słownika . w wartości:

Nasz kod zwraca co następuje:

espresso 72

latte 56

cappuccino 54

amerykański 48

cortado 41

W naszym kodzie dużo się dzieje, więc zajmijmy się tym.

Na początku naszego kodu definiujemy słownik o nazwie polecenia który przechowuje nazwy kaw jako klucze, a liczbę sprzedawanych jako wartości „Ęã‚Ęã.

Następnie używamy metody sorted() do sortowania słownika polecenia według wartości. Oto szczegółowy podział tego, jak użyliśmy posortowanego elementu ():

Parametr Tekst Opis
object orders.items () Odnosi się do wszystkich wartości ‚Ęã‚Ęãw naszym słowniku "zamówienia" . Gdybyśmy mieli używać tylko "polecenia", musielibyśmy odwołać się do pozycji indeksu elementu, aby uzyskać jego indywidualną wartość. Natomiast jeśli użyjemy order.items(), tworzona jest lista iterowalna z pozycjami z listy.
klucz klucz = lambda x: x [1] A mechanizm sort, który pozwala nam sortować nasz słownik według wartości. To jest przykład funkcji Lambda, która jest funkcją nienazwaną.
reverse reverse = prawda Załóżmy, że chcemy, aby nasze dane były sortowane w < em> w kolejności malejącej.

Na koniec utworzymy <> kod pętli dla, który przechodzi w każdym elemencie utworzony w naszym sort_order i wyświetla nazwę i wartość klucza, posortowane w kolejności określonej w sort_order .

Przykład 2: Sortuj w rosnąco

Podobnie, gdybyśmy chcieli znaleźć najmniej popularny napój sprzedawany w naszej kawiarni, moglibyśmy użyć tego samego kodu powyżej, ale bez parametru reverse = True. Oto przykładowy kod:

Gdy uruchamiamy nasz kod, zwracane są następujące wartości ‚Ęã‚Ęã:

cortado 41

amerykański 48

cappuccino 54

latte 56

72 express

Jak widać, nasz kod zwrócił listę pozycji posortowanych w kolejności rosnącej, na podstawie liczby każdy element posortowany w ciągu ostatniego miesiąca.

Rozumienie tylko list

Dodatkowo możemy użyć listy ze znaczeniami do sortowania zawartość słownika według wartości. Zrozumienie list to zwięzła technika tworzenia list w Pythonie i możesz zaoszczędzić miejsce, jeśli tworzą one bardziej złożone metody sortowania.

Oto kod, którego użyjemy aby posortować nasze zamówienia na kawę w porządku rosnącym na podstawie liczby każdej zamówionej kawy za pomocą rozumienia listy:

Gdy uruchamiamy nasz kod, zwracana jest następująca odpowiedź:

cortado 41

amerykański 48

cappuccino 54

milk 56

express 72

Wynik naszego kodu był taki sam jak w poprzednim przykładzie, w którym sortowaliśmy zawartość listy zamówienia w porządku rosnącym. Ale zamiast definiować zmienną sort_orders i tworzyć pętlę dyrektywy do iteracji po posortowanej liście, utworzyliśmy listę przy użyciu techniki zrozumienia listingu.

Zrozumienie listy, którą utworzyliśmy powyżej, sortuje każdy element na naszej liście w kolejności rosnącej, a następnie drukuje klucz i wartość każdego elementu ze słownika do konsoli.

Wniosek

Podczas pracy ze słownikami w Pythonie powszechną operacją jest sortowanie słownika według wartości. Metoda sort () umożliwia sortowanie zestawu danych zgodnie z własnymi potrzebami.

W tym samouczku omówiono przykłady, jak używać kod metody >sorted() do sortowania słownika według wartości w Pythonie, w tym jak używać parametrów kluczowych i reverse.

Jesteś teraz gotowy do sortowania słowników według wartości jak profesjonalista w Pythonie!

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method