Python zwraca wiele wartości

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Możesz zwrócić wiele wartości, grupując je w słowniku, krotce lub liście. Te typy danych umożliwiają przechowywanie wielu podobnych wartości. Możesz wyodrębnić z nich poszczególne wartości w swoim głównym programie. Możesz też przekazać wiele wartości oddzielonych przecinkami.

Funkcje Pythona mogą zwracać wiele wartości. Aby zwrócić wiele wartości, możesz zwrócić słownik, krotkę Pythona lub listę do głównego programu.

Ten przewodnik wyjaśnia, jak zwrócić wiele wartości do głównego programu przy użyciu tych dwóch metod. Zacznijmy

Python:. Zwróć wiele wartości „Ęã‚Ęã

Możesz zwrócić wiele wartości „Ęã‚Ęã z funkcji Pythona za pomocą:

  • Listy zawierającej wiele wartości.
  • Krótka z wieloma wartościami.
  • Słownik z kilkoma rekordami.
  • wiele wartości „Ęã‚Ęãoddzielonych przecinkami.

Wszystkie dane typy umożliwiają przechowywanie wielu wartości powyżej . Rozwiązanie polegające na zwracaniu wielu wartości oddzielonych przecinkami jest najbardziej eleganckie. Rzeczywiście, takie podejście wyjaśnia twoją intencję. Zwracanie wielu odrębnych wartości do Twojego głównego programu

" Deklaracja powrotu Pythona wysyła wartości Ęã‚Ę funkcji do program główny. Ta deklaracja jest najczęściej używana do zwracania wartości do programu głównego. Może być używana do zwrócenia wielu wartości do programu głównego

Python:. Wiele wartości zwracanych jest z przecinkami

Możesz zwrócić wiele wartości ‚ã‚Ęãoddzielając wartości ‚ã‚Ęãktóre chcesz zwrócić przecinkami. Te wartości ‚ã‚Ęãpowinny pojawić się po Twojej deklaracji powrotu Pythona.

Idziemy aby napisać program obliczający sprzedaż dokonaną w sklepie elektronicznym. Nie liczymy wartości sprzedaży powyżej 500 USD. Nasz program oblicza również średnią wartość każdej sprzedaży

na początek zdefiniujemy tablicę Pythona zawierającą listę sprzedaży:

Następnie napisz Pythona funkcja obliczająca liczbę wartości sprzedaży powyżej 500$ oraz średnią wartość zakupu:

Nasza funkcja przekazuje każdą sprzedaż na naszej liście jako użycie pętli. Jeśli sprzedaż jest warta więcej niż 500 USD, nasz "over_limit" Zmienne Pythona zwiększa się o jeden . Następnie obliczamy średnią wartość zakupu, dzieląc całkowitą wartość sprzedaży przez liczbę dokonanych sprzedaży

Na końcu naszej funkcji użyj instrukcji return, aby zwrócić wartości „over_limit” i „average_purchase” do nasz główny program blok-kodu blok-kodu "> over_limit, średnia_purchase = oblicz_dane (sprzedaż) (" {} sprzedaż przekroczyła 500 $, średni zakup wyniósł {} $ .. Format (over_limit, round (average_purchase)) )

Średnie zakupy dopełniamy do dwóch miejsc po przecinku za pomocą metody round(). Nasz kod wyświetla komunikat informujący nas o obliczonych wartościach. program:

Nasz program informuje nas, ile udanych sprzedaży zostało dokonanych powyżej 500 USD i jaka była średnia cena zakupu.

ten kod działa, ponieważ instrukcja „return” zamienia nasze wartości w krotkę, a zwraca listę krotek do naszego programu głównego. Tak więc rozpakujemy tę krotkę w dwie zmienne w tym wierszu kodu:

Python: Zwraca wiele wartości „Ęã‚Ęãz listą lub krotką

Zarówno listy, jak i krotki umożliwiają przechowywanie wielu wartości. Oznacza to, że możemy ich użyć do zwrócenia wielu wartości do naszego głównego programu.

Użycie listy lub krotki jest najlepsze, jeśli zwracane wartości mają jakiś związek. Możesz jednak użyć tego podejścia, aby zwrócić zbiór wartości.

Zwrócimy średnią wielkość zakupu i liczbę zakupów o wartości 500 USD w naszym głównym programie. Aby to zrobić, odwołaj się do naszego przykładu powyżej i dokonaj małej zmiany, aby użyć listy:

właśnie oddzielone od nasze wartości są na liście. Nasza lista zawiera odpowiednio liczbę zakupów o wartości 500 USD i wartość przeciętnego zakupu

Możemy również zwrócić strukturę danych krotek. Aby to zrobić, zamienilibyśmy nasze nawiasy na nawiasy klamrowe. Ważnym czynnikiem do rozważenia jest to, że krotki nie mogą zawierać wartości zduplikowanych. Jeśli istnieje szansa, że dwie wartości, które przechodzisz do głównego programu, są takie same, unikaj używania krotki

aby uzyskać dostęp do tych wartości w naszym głównym programie, potrzebujemy indeksowania:

Używamy wartości składni [0], aby uzyskać dostęp do pierwszej wartości na liście, która zwraca naszą funkcję obliczania_danych(). Odpowiada to wartości „over_limit” w naszej funkcji. Używamy składni wartości [1], aby uzyskać dostęp do wartości i średniej zakupu

Nasz kod zwraca:.

Nasz kod działa jak nasz ostatni przykład, ale tym razem użyliśmy listy do oddzielenia wartości W naszym kodzie. << / P> h2> Python. zwróć wiele wartości „Ęã‚Ęãze słownikiem

Możemy zwrócić wiele wartości z funkcji za pomocą słownika

W naszym ostatnim przykładzie zwróciliśmy tylko dwie wartości ‚Ęã‚Ęã do naszego głównego programu. Ułatwiło to korzystanie ze składni rozpakowywania (gdzie „rozpakuj” wartości „Ęã”ãw wielu zmiennych ).

Gdybyśmy pracowali z wieloma wartościami, łatwiej byłoby zwrócić słownik, który dołącza każdą wartość do etykiety. Przyjrzyjmy się naszej ostatniej funkcji, aby użyć słownika do zwracania wielu wartości do naszego głównego programu:

Nasza funkcja zwraca słownik z dwoma kluczami i wartościami. Klawisze „limit” i „średnia” mogą być użyte do identyfikacji każdej wartości. Teraz musimy przejrzeć nasze wywołanie funkcji i instrukcję print, aby obsługiwać tę nową składnię:

zwracamy słownik do naszego głównego programu i przypisujemy ten słownik do zmiennej "wartości". Następnie używamy indeksowania, aby pobrać wartości „limit” i „average”.

Uruchommy nasz program:

Nasz program zwraca tę samą odpowiedź co poprzednio. Powinno to być spowodowane tym, że wszystko zrobiliśmy, zmieniliśmy sposób, w jaki zwracamy wartości do logicznych pozostałości nas samych.

Wniosek

Możesz zwrócić wiele wartości z funkcji za pomocą słownika, krotki lub listę. Te typy danych pozwalają na posiadanie wszystkich wartości z wielu sklepów. Nie ma określonej składni zwracania wielu wartości, ale te metody zastępują prawidłowe.

Metoda rozdzielana przecinkami jest bardziej zwięzła i łatwiejsze do zrozumienia, jeśli pracujesz z małym zestawem wartości „Załóżmy, że tak” jest to zwrócenie większego zakresu wartości ‚z funkcji. Możesz być i słownikiem do wysyłania wielu wartości do głównego programu.

Chcesz przyspieszyć swoją podróż w nauce języka programowania Python? Zobacz nasze Przewodnik po Pythonie zawierający zalecenia dotyczące najlepszych kursów Pythona i zasobów edukacyjnych online .