Python | Seria Pandas.abs()

| | | | | | | |

Series.abs() Pandy Series.abs() służy do uzyskania bezwzględnej wartości liczbowej każdego elementu w serii / DataFrame.

Składnia: Series.abs()

Parametry: Brak parametrów

Zwroty: Zwróć serię lub ramkę danych zawierającą wartość bezwzględną każdego elementu.

Kod nr 1:


# import modułu pandas

import pandy jako pd


# tworzenie list

lst = [ 2 , - 10,87 , - 3,14 , 0,12 ]

lst2 = [ - 10,87 + 4j ]


ser = pd.Series (lst)

ser1 = pd.Series (lst2)


# wartości wydruku ‚ Ęã‚Ęãexplaining abs()

print (ser1. abs (), `` , ser. abs ())

Wyjście:

0 11,582612 dtype: float64 0 2,00 1 10,87 2 3,14 3 0,12 dtype: float64 

Kod 2: Wyjaśnienie użycia abs() w określonej linii


# import modułu pandas

importuj pandy jako pd


df = pd.DataFrame ({ `Nazwa` : [ `Jan` , ` Hari` , `Piotr` , `Loani` ],

`Wiek` : [ 31 , 29 , 57 , 40 ],

`val` : [ 98 , 48 , - 80 , - 14 ]})df [ `ope` ] = (df.val - 87 ). abs ()


df

Wyjście:

Imię Wiek val ope 0 Jan 31 98 11 1 Hari 29 48 39 2 Piotr 57 -80 167 3 Loani 40 -14 101