Python | Pandas DatetimeIndex.is_month_end

| | | | | | | | | | | | | |

DatetimeIndex.is_month_end Pandy DatetimeIndex.is_month_end zwraca pustą tablicę zawierającą wartości logiczne „Ęã‚Ęãodpowiadające każdy wpis w obiekcie DatetimeIndex. Wartość jest ustawiona na True , jeśli data jest ostatnim dniem miesiąca. W przeciwnym razie funkcja zwraca False wskazując, że data nie jest ostatnim dniem miesiąca.

Składnia: DatetimeIndex.is_month_end

Zwrot: numpy tablica zawierająca wartości logiczne.

Przykład nr 1: Użyj DatetimeIndex.is_month_end atrybut , aby sprawdzić, czy daty w DatetimeIndex są ostatnim dniem miesiąca.


# importuj pandy jako pd

import pandy jako pd


# Utwórz DatetimeIndex

didx = pd.DatetimeIndex ([ `31.01.2014` , ` 2014-02-28` ,

`2015-04-01` , ` 2000-12-02` ])


# Print DatetimeIndex

print (didx)

Wyjście:

Teraz chcemy się dowiedzieć, czy daty zawarte w tym DatetimeIndex są ostatnim dniem miesiąca.


# określ, czy dni są ostatnim dniem miesiąca.
didx.is_month_end

Wyjście:

Jak widać w danych wyjściowych, funkcja zwróciła pustą tablicę zawierającą wartości logiczne ‚Ęã‚Ęãdla każdego rekordu obiektu DatetimeIndex. True wartości „Ęã”wskazują, że odpowiednia data była ostatnim dniem miesiąca, a wartości False „Ęã”wskazują, że odpowiadająca data nie była ostatnim dniem miesiąca.

Przykład nr 2: Użyj atrybutu DatetimeIndex.is_month_end , aby sprawdzić, czy daty w DatetimeIndex są ostatnim dniem miesiąca.


# importuj pandy jako pd

importuj pandy jako pd


# Utwórz DatetimeIndex

didx = pd.DatetimeIndex (start = `2000-01- 31 06:30` , częst = `BM` ,

kropki = 5 , tz = `Azja / Kalkuta` )


# Drukuj DatetimeIndex

print (didx )

Wyjście:

Teraz chcemy się dowiedzieć, czy daty zawarte w tym DatetimeIndex są ostatnim dniem miesiąca.


# określa, czy dni są ostatnim dniem miesiąca.
didx.is_month_ end

Wyjście:

Jak widać na wyjściu, funkcja zwróciła pustą tablicę zawierającą wartości logiczne „Ęã‚Ęãdla każdego wpisu w obiekcie DatetimeIndex. Wartości True ‚ã‚Ęãwskazują, że odpowiadająca data była ostatnim dniem miesiąca, a wartości False ‚ã‚Ęãwskazują, że odpowiadająca data nie była ostatnim dniem miesiąca miesiąc.