Python | pandy dataframe.insert()

Składnia:

DataFrameName.insert (loc, kolumna, wartość, allow_duplicates = False) 

Parametry: < / p>

loc: loc to liczba całkowita będąca lokalizacją kolumny, w której chcemy wstawić nową kolumnę. Spowoduje to przesunięcie istniejącej kolumny w tej pozycji w prawo.
kolumna: kolumna to ciąg będący nazwą kolumny do wstawienia.
wartość: value to po prostu wartość do wstawienia. Może to być int, string, float lub cokolwiek, a nawet seria / lista wartości. Podanie tylko jednej wartości spowoduje ustawienie tej samej wartości dla wszystkich wierszy.
allow_duplicates: allow_duplicates to wartość logiczna, która sprawdza, czy kolumna o tej samej nazwie już istnieje.

Znajdź link do pliku CSV używanego przez tutaj .

Wstaw kolumnę ze statyczną wartością:


# import modułu pandas

importuj pandy jako pd


# czytanie pliku CSV

dane = pd .read_csv ( "pokemon.csv" )


# displying dataframe - Wyjście 1
data.head ()

Wyjście:

Po wstawieniu kolumny:


# import modułu pandas

importuj pandy jako pd


# odczyt pliku CSV

dane = pd.read_csv ( "pokemony. csv ” )


# displying dataframe - Output 1
data.head ()


# insert kolumna ze statyczną wartością do ramki danych

data.insert ( 2 , "Zespół" , " Dowolny" )


# wyświetl ponownie ramkę danych - Wyjście 2 < br> data.head ()

seria z różnymi wartościami „Ęã‚Ęãdla każdej linii:

Ten przykład crea testuje serię i przekazuje do niej pewne wartości za pomocą pętli for. Seria jest następnie przekazywana do funkcji insert pandas, aby dodać serię do ramki danych z przekazanymi wartościami.


# import modułu pandas

importuj pandy jako pd


# utwórz puste serie

Type_new = pd.Series ([])


# przeczytaj plik CSV

dane = pd.read_csv ( " pokemon.csv " )# uruchom pętlę dla i przypisanie jakiejś serii wartości ‚Ęã‚Ęã

for i in zakres ( len (dane)):

if dane [ " Type " ] [i] = = "Trawa" :

Type_new [i] = "Zielony"


elif dane [ "Typ" ] [ i] = = "Fire" :

Type_new [i] = " Orange "

elif dane [ "Type" ] [i] = = "Woda" :

Type_new [i] = "Niebieski"


else :

Type_new [i] = data [ "Type" ] [i]# wstaw nową kolumnę z wartościami „Ęã‚Ęã z powyższej listy

data.insert ( 2 , "Type New" , Type_new)


# wyjście listy
data.head ()

Dane wyjściowe: