Zagnieżdżony słownik Pythona

| | | | | | | | | | | | | | | | |

Słownik w Pythonie działa podobnie do słownika w świecie rzeczywistym. Klucze słownika muszą być unikatowe i mieć niezmienny typ danych, taki jak ciągi, liczby całkowite i krotki, ale wartości klucza „Ę” mogą się powtarzać i dowolnego typu.

Słownik zagnieżdżony: Słownik zagnieżdżony oznacza umieszczenie słownika w innym słowniku. Zagnieżdżanie jest bardzo przydatne, ponieważ informacje, które możemy modelować w programach, znacznie się rozszerzyły.


nested_dict = { `dict1` : { ` key_A` : `value_A` },

`dict2` : { `key_B` : ` value_B` }}


# Jak pokazano na rysunku


# Utwórz zagnieżdżony słownik

Dict = { 1 : `Gejkowie` , 2 : `For` , 3 : { ` A` : `Witamy` , ` B` : `Do` , ` C` : `Geeks` }}

Tworzenie słownika zagnieżdżonego

W Pythonie słownik zagnieżdżony można utworzyć, umieszczając słowniki oddzielone przecinkami w nawiasach klamrowych.


# Pusty słownik zagnieżdżony

Dict = { `Dict1` : {},

`Dict2` : {}}

print ( "Słownik zagnieżdżony 1" )

print ( Dict )


# Podsłownik z tymi samymi klawiszami

Dict = { `Dict1` : { `name` : ` Ali` , `wiek` : `19` },

`Dict2` : { ` name` : `Bob` , ` wiek` : `25` }}

print ( "Zagnieżdżony słownik 2" )

print ( Dict )


# Podsłownik mieszanych klucze słownika

Dict = { `Dict1` : { 1 : `G` , 2 : `F` , 3 : `G` },

`Dict2` : { ` Name` : `Gejkowie` , 1 : [ 1 , 2 ]}}

print ( "Zagnieżdżony słownik 3" )

print ( Dict )

Wyjście:

Słownik zagnieżdżony 1- {`Dict1`: { },` Dict2 `: {}} Słownik zagnieżdżony 2- {` Dict1`: {`name`:` Ali`, `wiek`:` 19`}, `Dict2`: {` name`: `Bob`,` wiek`: ` 25`}} Słownik zagnieżdżony 3- {`Dict1`: {1:` G`, 2: `F`, 3:` G`}, `Dict2`: {1: [1, 2], ` Name `: `Geeks`}} 

Dodaj dodawanie pozycji do zagnieżdżonego słownika

Dodawanie pozycji do zagnieżdżonego nowego słownika można wykonać na kilka sposobów. Jednym ze sposobów dodania słownika do słownika zagnieżdżonego — jest dodanie wartości „jeden po drugim”, Nested_dict [dict] [key] = ' wartość ' . Inny sposób — dodaj cały słownik za jednym razem, Nested_dict [dict] = {' klawisz ': ' wartość '} .


Dykta = {}

print ( "Początkowy słownik zagnieżdżony: -" )

print ( Dict )


Dict [ `Dict1` ] = {}


# Dodawanie elementów pojedynczo

Dict [ `Dict1` ] [ `na ja` ] = ` Bob`

Dict [ `Dict1` ] [ `wiek` ] = 21

print ( "Po dodaniu słownika Dict1" )

print ( Dict )


# Dodanie całego słownika

Dict [ `Dict2` ] = { ` name` : `Cara ` , ` wiek ` : 25 }

print ( "Po dodaniu słownika Dict1" )

print ( Dict )

Wyjście:

Początkowy słownik zagnieżdżony: - {} Po dodaniu słownika Dict1 {`Dict1`: {`wiek`: 21, `Imię`:` Bob`}} Po dodaniu słownika Dict1 {`Dict1`: {`wiek`: 21, `Imię`:` Bob`}, `Dict2`: {`wiek`: 25, `imię` :` Cara`}} 

Dostęp do zagnieżdżonych elementów słownika ts

Aby uzyskać dostęp do wartości dowolnego klucza w zagnieżdżonym słowniku, użyj indeksowania składni [] .


# Zagnieżdżony słownik z tymi samymi klawiszami

Dict = { `Dict1` : { ` name` : `Ali` , ` wiek ` : ` 19` },

`Dict2` : { `name` : ` Bob` , `wiek` : `25` }}


# Wyświetla wartość odpowiadającą kluczowi ' nazwa ' w Dict1

print ( Dict [ `Dict1` ] [ ` name` ])


# Wyświetla wartość odpowiadającą kluczowi wieku w Dict2

print ( Dict [ `Dict2` ] [ `wiek` ])

Wyjście:

Ali 25 

Usuwanie słowników ze słownika zagnieżdżonego

Usuwanie słowników ze słownika zagnieżdżonego można wykonać za pomocą słowo kluczowe del lub za pomocą funkcji pop () .


Dict = { `Dict1` : { ` name ` : ` Ali` , `wiek` : 19 },

`Dict2` : { `name` : ` Bob` , `wiek` : 21 }}

print ( " Początkowy słownik zagnieżdżony: - " )

print ( Dict )


# Usuń słownik za pomocą słowa kluczowego del

print ( " Usuwanie Dict2: - " )

del Dict [ ` Dict2` ]

print ( Dict )


# Usuń słownik za pomocą funkcji pop

print ( "Usuwanie Dict1: -" )

Dict . pop ( `Dict1` )

print ( Dict )

Wyjście:

Początkowy słownik zagnieżdżony: - {` Dict2`: {` imię `:` Bob`, `wiek`: 21},` Dict1`: {`Imię`:` Ali`, `wiek`: 19}} Usuwanie Dict2: - {` Dict1`: {` name`:` Ali` , `wiek`: 19}} Usuwanie Dict1: - {}