Zmienna lokalna i zmienna globalna w JavaScript

| | |

Zmienna jest ważną i wszechobecną koncepcją w programowaniu. Zmienne to kontenery do przechowywania danych. Zmienne mogą przechowywać wiele typów danych, w tym nazwy użytkowników, adresy e-mail i elementy z zasobów gier online użytkownika.

Podczas programowania w Pythonie można napotkać dwa typy zmiennych: globalne i lokalne. W tym przewodniku omawiamy różnicę między tymi dwoma typami zmiennych, sposób ich działania i sposób ich użycia w kodzie.

Zmienne Pythona

W Pythonie , zmienne służą głównie do etykietowania i przechowywania danych. Kiedy definiujesz zmienną, nadajesz jej nazwę. Możesz później użyć tej nazwy w kodzie, aby pobrać dane, które reprezentuje. Zmienne mogą przechowywać ciągi znaków, liczby, listy lub dowolny inny typ danych.

Załóżmy, że tworzysz grę i chcesz przechowywać nazwę użytkownika. Zamiast wpisywać nazwę do naszego programu, możemy użyć zmiennej do jej przechowywania.

Oto zmienna przechowująca nazwę użytkownika gry:

Zadeklarowaliśmy zmienną o nazwie name i ustaw ją na „Carlton Hernandez”.

Teraz, gdy zadeklarowaliśmy tę zmienną, możemy manipulować nią w naszym kodzie. Na przykład, gdybyśmy chcieli zmienić naszą nazwę użytkownika, moglibyśmy to zrobić za pomocą tego kodu:

W pierwszym wierszu naszego kodu przypisaliśmy wartość "Carlton Hernandez" do zmiennej name . Dlatego przypisaliśmy wartość „Carlton Lewis Hernandez” do zmiennej name. Po przypisaniu nowej wartości do zmiennej program nadpisuje najnowszą wartość, zastępując ją nową.

Zmienne globalne Pythona

W Pythonie istnieją dwa główne typy zmiennych: lokalne i globalne.

Zmienne globalne to zmienne zadeklarowane poza funkcją. Zmienne globalne mają zasięg globalny. Oznacza to, że jest dostępny w całym programie, łącznie z funkcjami. Rozważ następującą wizualną reprezentację tej koncepcji.

Zmienne globalne i lokalne w Pythonie

XOm04""> Zmienna globalna jest dostępna za pośrednictwem programu.

Oto przykład zmiennej globalnej w Pythonie:

Po zadeklarowaniu zmiennej globalnej, możemy jej używać we wszystkich naszych kod. Na przykład możemy utworzyć funkcję, która wypisuje wartość zawartą w naszej zmiennej globalnej name za pomocą następującego kodu:

Nasz kod zwraca:

Tutaj zainicjalizowaliśmy wywołaną funkcję printName (). Ta funkcja, po wywołaniu, wyświetla w konsoli wartość zmiennej name. To właśnie wydarzyło się powyżej, kiedy wywołaliśmy funkcję.

Zmienne lokalne Pythona

Z drugiej strony zmienne lokalne to zmienne zadeklarowane wewnątrz funkcji. Wiadomo, że te zmienne mają zakres lokalny. Oznacza to, że są one dostępne tylko w funkcji, w której są zadeklarowane. Rozważ ponownie tę wizualną reprezentację, którą pokazaliśmy wcześniej, która opisuje koncepcję zmiennych w Pythonie:

Zmienne globalne i lokalne

Do zmiennej lokalnej można uzyskać dostęp tylko w określonej funkcji.

Oto przykład programu, który używa zmiennej lokalnej:

Nasz kod zwraca:

W naszym kodzie zadeklarowaliśmy zabawę o nazwie printName(). W tej funkcji zdefiniowaliśmy zmienną o nazwie nazwa. Ponieważ zadeklarowaliśmy tę zmienną wewnątrz funkcji, jest to zmienna lokalna.

Na końcu naszego kodu wywołaliśmy naszą funkcję za pomocą printName(). W odpowiedzi program wykonał funkcję printName().

Zmienna name w tym przykładzie jest lokalna dla printName (). Dlatego nie możemy uzyskać dostępu do tej zmiennej poza naszą funkcją. Oto, co się dzieje, gdy próbujemy wydrukować tę zmienną lokalną name poza funkcją, w której jest zadeklarowana:

Nasz kod zwraca:

Nie możemy uzyskać dostępu do zmiennej lokalnej na zewnątrz funkcji, do której przypisaliśmy tę zmienną. Gdy próbujemy uzyskać dostęp do zmiennej lokalnej w naszym głównym programie, program zgłasza błąd.

Korzystanie ze zmiennych globalnych i lokalnych

Możliwe jest, aby program używał tej samej nazwy zmiennej do zarówno zmienna lokalna, jak i zmienna globalna. Zmienna lokalna zostanie odczytana w zakresie lokalnym, a zmienna globalna w zakresie globalnym.

Oto przykład programu, który ma zmienne lokalne i globalne o tej samej nazwie:

Nasz kod zwraca:

Najpierw przypisaliśmy w naszym kodzie zmienną globalną score , następnie w naszym calculateScore() utworzyliśmy zmienną lokalną o tej samej nazwie.

Wartość naszej zmiennej lokalnej score w calculateScore () Funkcja jest równa 10. Więc kiedy wywołuje naszą funkcję generateScore (), komunikat Ostateczny wynik: 10 jest drukowany na konsoli.

Jednak poza naszym calculateScore (), wartość zmiennej score wynosi 5. Dzieje się tak, ponieważ ustawiliśmy wartość zmiennej score w zakresie globalnym na 5. Tak więc, gdy wypisujemy Initial score:, po którym następuje wartość zmiennej score , program wyświetla wartość 5.

Przypisywanie zmiennych globalnych w ramach funkcji

W poprzednich rozdziałach dowiedzieliśmy się, że zmienne globalne są definiowane poza funkcją (czyli globalnie) a zmienne lokalne są zdefiniowane w funkcji (np. lokalnie). Jeśli jednak użyjesz słowa kluczowego global do zdefiniowania zmiennej w funkcji (np. lokalnie), a następnie uruchomisz tę funkcję w programie (globalnie), ta zmienna stanie się zmienną globalną.

Rozważmy następujący przykład:

Nasz kod zwraca:

W naszym kodzie przypisaliśmy wartość zmiennej name lokalnie, wewnątrz setName() funkcjonować. Ponieważ jednak użyliśmy słowa kluczowego global przed zdefiniowaniem tej zmiennej, przygotowujemy się do nadania zmiennej name zasięgu globalnego. Jednak zmienna name stanie się zmienną globalną dopiero po wykonaniu tej funkcji w programie.

Po wykonaniu przez program funkcji setName(), za każdym razem, gdy używamy zmiennej name w naszym programie, tak jak robiliśmy to przy wykonywaniu funkcji print() , program użyje wartości, którą zadeklarowaliśmy w funkcji lokalnej, ponieważ zmienna name jest teraz zmienną globalną.

Pamiętaj, jak powiedziałem wcześniej, że nie jest możliwe bezpośrednio modyfikowanie zmiennej globalnej w ramach funkcji ? To prawda. Możesz jednak użyć słowa kluczowego global, aby pośrednio zmodyfikować zmienną globalną w funkcji.

Oto przykładowy program, który używa słowa kluczowego global w funkcji do zmiany wartości globalnej zmienna:

Nasz kod zwraca:

Złammy ten kod. Najpierw zadeklarowaliśmy zmienną o nazwie nazwa i przypisaliśmy jej wartość „Bianca Peterson”. Jest to zmienna globalna. Zadeklarowaliśmy więc funkcję o nazwie setName(). Po wywołaniu funkcja setName () modyfikuje wartość zmiennej name.

Następnie wywołaliśmy funkcję setName () , które zmieniło wartość nazwa na „Bianca Lucinda Peterson”. Na koniec wydrukowaliśmy na konsoli wartość nazwa. Wartość name jest teraz zmienną globalną „Bianca Lucinda Peterson”.

Ogólnie słowo kluczowe globalne powinno być używane oszczędnie. Zbyt częste używanie słowa kluczowego global może utrudnić zrozumienie zakresu zmiennych w programie.

Wnioski

Zmienne globalne to zmienne zadeklarowane poza funkcją. Zmienne lokalne to zmienne zadeklarowane w funkcji.

Chociaż zmiennych globalnych nie można zmienić bezpośrednio w funkcji, możesz użyć słowa kluczowego global, aby utworzyć funkcję, która zmieni wartość zmiennej globalnej. W takim przypadku wartość zmiennej globalnej nie zmieni się, dopóki nie uruchomisz tej funkcji.

Ten samouczek wyjaśniono, odnosząc się do przykładów, podstaw zmiennych lokalnych i globalnych oraz sposobu ich działania. .Jesteś teraz gotowy do używania zmiennych lokalnych i globalnych w swoim kodzie Pythona jak profesjonalny programista!

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method