pyton numeryczny

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Metoda Python isalpha() zwraca prawdę, jeśli ciąg zawiera tylko litery. Python isnumeric() zwraca wartość true, jeśli wszystkie znaki w ciągu są liczbami. Python isalnum () zwraca wartość true tylko wtedy, gdy ciąg zawiera znaki alfanumeryczne, bez symboli.

Kiedy pracując z łańcuchami w Pythonie, czasami możesz chcieć sprawdzić, czy te łańcuchy zawierają tylko litery, tylko cyfry, czy tylko znaki alfanumeryczne. Na przykład program, który prosi użytkownika o wprowadzenie nazwy użytkownika, może chcieć sprawdzić, czy w nazwie użytkownika wybranej przez użytkownika nie ma znaków specjalnych.

Tutaj Python to isalpha ( ) , isnumeric() i isalnum(). Możesz użyć tych metod, aby sprawdzić zawartość ciągu pod kątem określonych kryteriów.

Ten samouczek pokaże, jak używać isalpha (), isnumeric () i isalnum() wbudowane funkcje code> do określenia, czy łańcuch zawiera tylko litery, tylko cyfry, czy tylko litery i cyfry. Przyjrzymy się również przykładom każdej z tych metod w programach w języku Python.

Python isalpha

Python string isalpha () służy do sprawdzania jeśli ciąg składa się tylko ze znaków alfabetycznych. Innymi słowy, isalpha () sprawdza, czy ciąg zawiera tylko litery.

Metoda isalpha () Pythona zwraca Boolean wartość True jeśli każdy znak w ciągu jest literą; w przeciwnym razie zwraca wartość logiczną False. W Pythonie spacja nie jest znakiem alfabetycznym, więc jeśli ciąg zawiera spację, metoda zwróci False.

Składnia isalpha() jest następujący:

Jak widać, isalpha() nie akceptuje żadnych parametrów. Zamiast tego metoda jest dołączana na końcu wartości ciągu lub zmiennej zawierającej ciąg.

Pokażmy przykład, aby pokazać, jak działa ta metoda .

Powiedzmy, że tworzymy formularz rejestracyjny dla aplikacji do planowania. Aby się zarejestrować, potencjalni użytkownicy muszą podać swoje imię, nazwisko, adres e-mail i hasło. Gdy ktoś wpisze imię i drugie imię, chcemy się upewnić, że te imiona zawierają tylko litery, aby nasz program mógł je poprawnie przetworzyć.

Możemy użyć isalpha() , aby sprawdzić, czy nazwa wysłana przez użytkownika nie rozumie tylko liter. Oto przykład programu, który mógłby wykonać tę funkcję:

Kiedy uruchom nasz kod i wstaw wartość Jan jako nazwisko i 8 jako drugie imię, nasz program zwróci następującą odpowiedź:

Złammy nasz kod. pierwsze dwie linie , używamy napotkanych danych wejściowych Pythona hod do zebrania imienia i nazwiska użytkownika. Następnie używamy metody isalpha(), aby sprawdzić, czy te nazwy zawierają tylko znaki alfabetyczne. Kiedy nasz program ocenia first_name.isalpha(), zwraca True, ponieważ wartość przechowywana przez nasz program pod first_name zawiera tylko litery.

Jednak gdy nasz program ocenia drugie imię , zwraca false, ponieważ nasz użytkownik jako drugie imię wprowadził numer .

Python jest numeryczny

Metoda isnumeric() Pythona sprawdza, czy wszystkie znaki w ciągu są liczbami. Jeśli każdy znak jest liczbą, isnumeric () zwraca wartość Prawda. W przeciwnym razie metoda zwraca wartość false

Składnia metody Pythona IsNumeric() jest następująca:

Podobny do isalpha() , isnumeric() nie przyjmuje żadnych parametrów. Zamiast tego jest dodawany na końcu ciągu.

Weźmy przykład, aby zilustrować, jak używać isnumeric ().

Powiedzmy, że jesteśmy budowanie gry mnożenia dla czwartoklasistów. Nasz program generuje zadania matematyczne dla uczniów i prosi ich o wpisanie odpowiedzi do naszego programu. Jednak zanim będziemy mogli sprawdzić, czy odpowiedź użytkownika jest poprawna, musimy sprawdzić, czy wprowadził on liczbę.

Oto kod, którego moglibyśmy użyć do sprawdzenia, czy użytkownik wprowadził odpowiedź numeryczną na zadany mu problem matematyczny:

Kiedy uruchamiamy nasz kod i wpisujemy liczbę, nasz program zwraca następującą odpowiedź :

W pierwszym wierszu naszego kodu używamy metody input(), aby zaakceptować odpowiedź ucznia na zadanie matematyczne. Zauważ, że input() zawsze zwraca ciąg.

W następnym wierszu kodu używamy isnumer ic (), aby sprawdzić, czy zawartość odpowiedzi studenta to same liczby W tym przypadku uczeń wpisał 90, gdzie wszystkie są cyframi, tak jak nasz program deklaruje True.

Python isalnum

Często będziesz chciał sprawdzić, czy ciągi zawierają tylko znaki alfanumeryczne, tj. litery i cyfry. Tutaj może się przydać isalnum ().

isalnum () to wbudowana funkcja Pythona, która sprawdza, czy wszystkie znaki w ciągu są alfanumeryczne. Innymi słowy, isalnum() sprawdza, czy ciąg zawiera tylko litery, cyfry, czy jedno i drugie. Jeśli wszystkie znaki są alfanumeryczne, isalnum () zwraca Prawda ; . W przeciwnym razie metoda zwraca wartość false

Składnia isalnum() jest następująca:

Ponieważ isalpha () i isnumeric (), isalnum () nie przyjmuje żadnych parametrów.

Powiedzmy, że jesteśmy tworzenie formularza rejestracyjnego do gry, który prosi użytkowników o wybranie nazwy użytkownika. Chcemy, aby nazwy użytkowników zawierały tylko litery i cyfry. Jeśli użytkownik wybierze nazwę użytkownika zawierającą inne znaki, nasz program powinien wyświetlić komunikat informujący, że jego nazwa użytkownika jest nieprawidłowa.

W tym celu możemy użyć następującego kodu:.

Gdy uruchamiamy nasz kod i wpisujemy nazwę użytkownika user123 w naszym programie, nasze następujące deklaracje programu:

! Gdybyśmy wprowadzili nazwę użytkownika user123, która zawiera znak niealfanumeryczny, nasz program zwróci następujący kod:

Gdy wprowadzimy nazwę użytkownika user123, metoda isalnum () zwraca True, ponieważ tylko ciąg składa się z liter i cyfr. Następnie wykonywana jest zawartość naszej pętli if i komunikat Twoja nowa nazwa użytkownika to użytkownik123 jest drukowany na konsoli. Ale kiedy dołączymy do nazwy użytkownika znak niealfanumeryczny, metoda isalnum () zwraca False, a nasz program wyprowadza Ta nazwa użytkownika nie jest nieprawidłowa. > do konsoli.

Wniosek

Podczas pracy z ciągami możesz zapytać, czy zawierają tylko litery , tylko cyfry lub tylko znaki alfanumeryczne. ; s gdzie należy wprowadzić odpowiednio metody isalpha (), isnumeric () i isalnum ().

Oto krótkie podsumowanie wszystkich trzech.

isalpha Python to metoda ciągów, która zwraca prawdę lub fałsz, sprawdź, czy ciąg składa się tylko z alfabetu znaków

IsNumeric Python to metoda łańcuchowa, która sprawdza, czy łańcuch składa się ze znaków numerycznych i zwraca prawdę lub fałsz.

isalnum Python to metoda łańcuchowa, która sprawdza, czy ciąg składa się z liter i cyfr, bez znaków specjalnych lub znaków interpunkcyjnych i zwraca prawdę lub fałsz.

Teraz możesz zacząć używać isalpha (), IsNumeric () i isalnum (), takich jak profesjonalista w Pythonie!