Co oznacza funkcja w JavaScript?

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Funkcja Pythona to grupa kodu. Aby uruchomić kod w funkcji, musisz wywołać funkcję. Funkcję można wywołać z dowolnego miejsca po zdefiniowaniu funkcji. Funkcje mogą zwracać wartość za pomocą instrukcji return.

Funkcje są wspólną cechą wszystkich języków programowania. Pozwalają programistom pisać bloki kodu, które wykonują określone zadania. Funkcja może działać tyle razy, ile programista chce w swoim kodzie.

Funkcje pozwalają programistom zmniejszyć liczbę powtórzeń w kodzie, ponieważ mogą wielokrotnie uruchamiać ten sam blok kodu w programie.

W tym samouczku omówimy, z przykładami, podstawy funkcji Pythona, sposób tworzenia i wywoływania funkcji oraz pracy z argumentami. Po przeczytaniu tego samouczka będziesz ekspertem w pisaniu funkcji w Pythonie.

Co to jest funkcja Pythona?

Funkcja to blok kodu, który jest wykonywany tylko kiedy to się nazywa. Funkcje Pythona zwracają wartość za pomocą instrukcji return, jeśli została określona. Funkcję można wywołać nigdzie po jej zadeklarowaniu.

Sama funkcja nic nie robi. Ale kiedy potrzebujesz użyć funkcji, możesz ją wywołać, a kod funkcji zostanie wykonany.

W Pythonie istnieją dwa rodzaje funkcji:. Zdefiniowane i zintegrowane przez użytkownika. Funkcje wbudowane to funkcje takie jak:

  • print(), które drukują instrukcję do konsoli
  • Python len() , który oblicza długość listy
  • Python str(), który konwertuje wartość w ciągu znaków

Funkcje zdefiniowane przez użytkownika to bloki kodu, które można ponownie wykorzystać, napisany przez Ciebie, programistę. Te bloki kodu umożliwiają wydajniejsze organizowanie kodu. Jest to ważne, ponieważ im bardziej zorganizowany jest twój kod, tym łatwiej będzie go utrzymać

Jak zdefiniować funkcję Pythona

D definiuj funkcję sposób tworzenia funkcji. Wiąże się to z napisaniem bloku kodu, który możemy wywołać, odwołując się do nazwy naszej funkcji. Funkcja jest wskazywana przez słowo kluczowe def, po którym następuje nazwa funkcji i seria nawiasów

W tym przykładzie utworzymy prostą funkcję, która wypisuje deklarację To ". Poniedziałek przy konsoli. Aby to zrobić, możemy użyć tego kodu:

Gdy uruchamiamy nasz kod, nic się nie dzieje. Dzieje się tak dlatego, że aby nasza funkcja działała, musimy ją wywołać. Aby to zrobić, możemy odwołać się do nazwy naszej funkcji w następujący sposób:

Nasz kod zwraca:

rozbicie głównych elementów naszej funkcji:

  • słowo kluczowe def służy do wskazania, że chcemy utworzyć funkcja.
  • print_monday to nazwa naszej funkcji. Powinien być unikalny.
  • () to miejsce, w którym będą przechowywane nasze parametry. Porozmawiamy o tym później
  • : .. oznacza koniec nagłówka naszej funkcji

Teraz nasze funkcje mogą być tak złożone, jak chcemy, żeby tak było. Załóżmy, że chcemy napisać program, który mówi użytkownikowi, ile jest liter w jego imieniu. Moglibyśmy to zrobić za pomocą tego kodu:

Parametry i argumenty funkcji

W naszych pierwszych przykładach użyliśmy pustych nawiasów w naszych funkcjach. Oznacza to, że nasze funkcje nie akceptują żadnych argumentów.

Argumenty pozwalają przekazać informacje do funkcji, które funkcja może odczytać . argumenty funkcji są podane w nawiasach po nazwie funkcji.

Przejdźmy do podstawowego przykładu, aby zilustrować, jak działają argumenty.

Przykład parametrów Pythona i arguments

Załóżmy, że chcemy stworzyć program mnożący dwie liczby, możemy to zrobić za pomocą tego kodu:.

Nasz program zwraca Pythona:

Najpierw zdefiniujemy funkcja o nazwie multiply_numbers . Nazwy parametrów w funkcji akceptowanej przez nasz kod to: liczba1 i liczba2. Definiujemy je w nawiasach, czyli tam, gdzie definiuje się listę parametrów.

Następnie deklarujemy zmienne Pythona o nazwie „odpowiedź”, które mnoży wartości ‚liczba1 i liczba2. Następnie wyświetlamy w konsoli instrukcję z zapisaną całą sumą matematyczną, po której następuje odpowiedź na problem matematyczny.

Podaliśmy wymagane argumenty. Rzeczywiście, nie ustawiliśmy domyślnych wartości „Ę” dla każdego argumentu. Konieczne jest określenie pewnej liczby argumentów, równej liczbie argumentów z listy parametrów, w przeciwnym razie interpreter Pythona zwróci błąd.

Pod koniec naszego programu wywołujemy multiply_numbers funkcja dwukrotnie.

Najpierw podajemy argumenty 5 i 10. Nasz program mnoży te wartości, aby obliczyć 50. Następnie nasz program wypisuje na konsoli „5 x 10 = 50”. Następnie podajemy argumenty 15 i 2, które nasz program mnoży. Następnie nasz program wypisuje "15 x 2 = 30" do konsoli

Domyślnie kolejność argumentów przekazywanych do funkcji jest kolejnością, w jakiej są one przetwarzane przez program. Kiedy uruchamiamy „multiply_numbers (5, 10)”, wartość „liczba1” wynosi 5. Wartość „liczba2” wynosi 10. O tym, jak ją zastąpić, porozmawiamy w sekcji „Argumenty słów kluczowych”.

Więcej informacji na temat argumentów można znaleźć w naszym samouczku dotyczącym opcjonalnych argumentów Pythona

Uwaga:. Parametry i argumenty

Terminy parametr i argument odnoszą się do tego samego: przekazywania informacji do funkcji. Istnieje jednak subtelna różnica między nimi

parametr to zmienna w nawiasie w funkcji. Argument jest wartością przekazywaną do funkcji podczas jej wywołania. Tak więc w naszym ostatnim przykładzie „liczba1” i „liczba2” to parametry, a 5 i 10 to argumenty.

argumenty słów kluczowych Funkcja

Tak jak mamy, kolejność przekazywania argumentów in to kolejność, w jakiej Twój program je przetworzy. Wtedy pierwszy parametr zostanie przypisany do pierwszego argumentu i tak dalej. Istnieje jednak sposób na ominięcie tej reguły.

Możesz użyć argumentów słów kluczowych w wywołaniu funkcji, co pozwala przypisać wartość argumentu na podstawie nazwy parametru. Używanie argumentów słów kluczowych pozwala określić wartość słowa kluczowego w żądanej kolejności.

słowa — kluczowe argumenty działają, ponieważ będziesz używać słów — klucz, aby dopasować wartości parametrów, zamiast polegać na kolejności argumentów do przesyłania wartości.

Załóżmy, że tworzysz program, który drukuje imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby, która dołączyła do listy mailingowej. Możemy napisać ten program za pomocą następującego kodu:

Nasze opinie z kodu:

Deklarujemy funkcję, która przyjmuje dwa parametry: imię i adres e-mail. W konsoli wypisujemy „Nazwa:”, a następnie wartość w parametrze nazwa. Następnie wypisujemy w konsoli „_EMAIL:” _, a następnie wartość w parametrze email. Używamy instrukcji print() Pythona , aby wydrukować te wartości w konsoli.

Następnie wywołaj naszą funkcję i określ dwa argumenty. e-mail Argument jest równy [email protected] Argumenty Com i nazwa są równe Alexowi Hammondowi.

W naszym kodzie oddzielamy nazwę argument i jego wartość w postaci znaku równości (=). Oznaczało to, że nie musieliśmy już określać naszych argumentów w kolejności, w jakiej pojawiają się nasze parametry (imię, adres e-mail). Możemy użyć dowolnej kolejności.

Domyślne wartości argumentów

Dodatkowo możesz określić domyślną wartość argumentu dla parametru w funkcji.

Załóżmy, że chcesz mieć wartość e-mail [email protected] domyślnie. Możemy to osiągnąć za pomocą następującego kodu:

Nasz kod zwraca Pythona:

Ustawiamy wartość domyślnie parametr e-mail musi mieć wartość [email protected] < / a >. Kiedy uruchamiamy nasz kod i wywołujemy funkcję print_info(), nie musimy określać wartości argumentu email. W tym przykładzie, kiedy uruchamiamy print_info(), podajemy tylko jeden argument:. Nazwa użytkownika

Zwracanie wartości do programu głównego

Do tej pory omawialiśmy, jak przekazać wartości „Ęã‚Ęãdo funkcji. Ale funkcja może być również użyta do przekazania wartości „Ęã‚Ęã do reszty programu

Instrukcja return zamyka funkcję i zwraca wartość do programu głównego. Jeśli użyjesz instrukcji return bez argumentów, funkcja zwróci wartość Brak.

Załóżmy, że chcemy stworzyć program, który mnoży dwie liczby, więc gdy te dwie liczby zostaną pomnożone, chcemy je zwrócić do naszego głównego programu. make używając tego kodu:

Nasz kod zwraca:

Najpierw definiujemy funkcję o nazwie multiply_numbers. Czy ta funkcja przyjmuje dwa parametry: liczba1 i liczba2 . Gdy ta funkcja jest wywoływana, wartości „liczba1” i „liczba2” są mnożone. Następnie za pomocą deklaracji return przekazujemy pomnożoną liczbę do programu głównego

Wywołujemy funkcję multiply_numbers() i podajemy dwa argumenty.:5 i 6. Zauważ, że przypisujemy również wynik funkcji do zmiennej "ans". Kiedy ten wiersz kodu jest wykonywany, wywoływana jest nasza funkcja, a wynik jest przypisywany do "ans". Zatem nasz kod wypisuje wartość „ans”, która w tym przypadku wynosi 30.

Python return Wykonanie funkcji Porzuca funkcję, nawet jeśli nie zwraca ona wartości. Oto przykład tego zachowania w akcji:

Nasz kod nie wyświetla niczego na konsoli. Chociaż w naszym kodzie znajduje się instrukcja „impression („Gotowe”)”, nie jest ona wykonywana.

Rzeczywiście, gdy nasza pętla jest wykonywana cztery razy (gdy i jest równe do 4), wykonywana jest instrukcja powrotu. To powoduje, że nasza funkcja przestaje wykonywać i zapobiega naszej pętli wykonania.

Gdy nasza funkcja przestanie działać, kod w naszym głównym programie będzie nadal działał.

Wnioski

Funkcje Pythona to bloki kodu, które wykonują określoną akcję. Funkcje mogą być wywoływane w programie tyle razy, ile potrzeba. Oznacza to, że możesz uruchomić ten sam blok kodu wiele razy bez konieczności powtarzania kodu.

Funkcje pozwalają zmniejszyć liczbę powtórzeń w kodzie, dzięki czemu Twoje programy są łatwiejsze do odczytania zarówno dla Ciebie, jak i dla obu stron. . innych programistów.

Dla wyzwania, napisz funkcję, która wypisuje na konsoli każdą liczbę od 1 do 10 (w tym 10). Ta funkcja musi zawierać pętlę. Gdy funkcja jest zakończona, powinieneś wydrukować "Gotowe!" " Do konsoli. Wywołaj swoją funkcję raz na końcu programu

Wyjście powinno być:.

W tym samouczku omówiono podstawy funkcji Pythona, jak pisać i wywoływać funkcję oraz jak pracować z argumentami i parametry. Możesz teraz zacząć pisać funkcje w Pythonie jak ekspert

Aby uzyskać rekomendacje dotyczące najlepszych kursów, książek i zasobów edukacyjnych Pythona, zapoznaj się z naszym obszernym Przewodnik po Pythonie .