Python | funkcja format()

| | | | | |

str.format () to jedna z metod formatowania ciągów w Python3, która umożliwia wielokrotne zastępowanie i formatowanie wartości. Ta metoda pozwala nam łączyć elementy w łańcuchu poprzez formatowanie pozycyjne.

Używanie jednego programu formatującego:

Programy formatujące działają poprzez umieszczenie jednego lub więcej symboli zastępczych i symboli zastępczych zdefiniowanych przez parę nawiasów klamrowych { }, do ciągu i wywołanie str.format (). Wartość, którą chcemy umieścić w symbolach zastępczych i połączyć z ciągiem znaków przekazanym jako parametry do funkcji formatującej.

Składnia: {} .format (wartość)

Parametry:
(wartość): Może być liczbą całkowitą, zmiennoprzecinkową stałą numeryczną, ciągiem, znakami, a nawet zmiennymi .

Typ powrotu: Zwraca sformatowany ciąg z wartością przekazaną jako parametr w pozycji symbolu zastępczego.

Kod nr 1: Demo w prostym formacie ().


# Program demonstracyjny Python3
# metoda str.format()


# przy użyciu parametru format w prostym ciągu

print ( "{}, portal informatyczny dla maniaków."

. format ( " Python.Engineering ” ))


# używając opcji formatu dla
# wartość jest przechowywana w zmiennej

str = " Ten artykuł jest napisany w języku {} "

print ( str < /kod> . format ( "Python" ))


# formatowanie ciągu za pomocą stałej numerycznej

print ( " Witaj, mam {} lat! " . format ( 18 ))

Dane wyjściowe:

GeeksforGeeks, informatyka portal dla maniaków. Ten artykuł jest napisany w Pythonie Witam, mam 18 lat! 

Używanie wielu programów formatujących:

Wiele par nawiasów klamrowych może być użytych podczas formatowania łańcucha. Na przykład, jeśli twoje zdanie wymaga innego podstawienia zmiennych, możesz to zrobić, dodając drugą parę nawiasów klamrowych i przekazując drugą wartość do metody. Python zastąpi symbole zastępcze wartościami ‚Ęã‚Ęãw kolejności.

Składnia: {} {} .format (wartość1, wartość2)

Parametry:
(wartość1, wartość2): Mogą to być liczby całkowite, zmiennoprzecinkowe stałe numeryczne, łańcuchy, znaki, a nawet zmienne. Jedyna różnica polega na tym, że liczba wartości przekazanych jako parametry w metodzie format() musi być równa liczbie symboli zastępczych utworzonych w ciągu.

Błędy i wyjątki:
IndexError: Występuje, gdy string ma dodatkowy symbol zastępczy i nie przekazaliśmy dla niego żadnej wartości w metodzie format(). Python zwykle przypisuje symbole zastępcze z domyślnym indeksem w kolejności, jak 0, 1, 2, 3 ...., aby uzyskać dostęp do wartości „Ęã‚Ęã przekazanych jako parametry. Więc kiedy napotka symbol zastępczy, którego indeks nie ma żadnej wartości przekazanej jako parametr, zgłasza błąd IndexError.

Kod nr 2:

< br>

# Program w Pythonie pokazujący błąd indeksu


# Są cztery symbole zastępcze, ale
# tylko trzy wartości ‚Ęã‚Ęã przekazane


# parametry w funkcji formatowania.

my_string = "{}, jest portal naukowy {} {} dla {}"


print (my_string. format ( " Python.Engineering ” , " computer " , "geeks" ))

Dane wyjściowe:


Traceback (ostatnie wywołanie ostatnie): Plik "/ home / 949ca7b5b7e26575871639f03193d1b3.py ", wiersz 2, w druku (my_string.format (" Python .Engineering "," komputer "," geeks ")) IndexError: indeks krotki poza zakresem 

Kod nr 3: Formaty z wieloma symbolami zastępczymi.


# program w Pythonie, który używa wielu miejsc
# posiadaczy do zademonstrowania str. format () metoda


# Wiele symboli zastępczych w formacie funkcji ()

my_string = "{}, to {} portal naukowy dla {}"

print (my_string. format ( "GeeksforGeeks" , "komputer" , " maniakami " ))


# różnych typów danych może służyć do formatowania

print ( "Cześć! Nazywam się {} i mam {} lat "

. format ( "User" , 19 ))


# Wartości ‚Ęã‚Ęã przekazane jako parametr
# są zastępowane w kolejności ich wprowadzania

print ( "To jest {} {} {} {}"

. format ( "jeden" , "dwa" , "trzy" , " cztery " ))

Dane wyjściowe:

GeeksforGeeks, to portal informatyczny dla maniaków Cześć! Nazywam się Użytkownik i mam 19 lat. To jest jeden dwa trzy cztery 

Formatery z pozycjonowaniem i argumentami słów kluczowych:

Gdy symbolami zastępczymi są {} są puste, Python zastąpi kolejno wartości ‚ã‚Ęãprzekazywane przez str.format().

Wartości ‚ã‚Ęã, które istnieją w metodzie str.format() są zasadniczo Typy danych krotki , i każda odrębna wartość zawarta w krotce może być wywoływana przez jej numer indeksu, który zaczyna się od numeru indeksu 0. Te numery indeksu mogą być przekazywane w nawiasach klamrowych, które służą jako symbole zastępcze w oryginalnym ciągu.

Składnia: {0} {1} .format (argument_pozycji, argument_słowa kluczowego)

Parametry: (argument_pozycji , argument_słowo kluczowego)

Argument_pozycyjny może być liczbami całkowitymi, stałymi liczbowymi zmiennoprzecinkowymi, ciągami znaków, znakami, a nawet zmiennymi.
Argument_słowa kluczowego jest zasadniczo zmienną przechowującą jakaś wartość, która jest przekazywana jako pa ramter.

Kod nr 4:


# Aby zademonstrować użycie formaterów
# z pozycyjnymi argumentami słów kluczowych.


# argumenty pozycyjne
# w kolejności

print ( "{0} love {1} !!" . format ( " Python.Engineering " ,

"Geeks" ))


# Zamień numer i indeks na
# symbol zastępczy options

print ( "{1} kocham {0} !!" . format ( "GeeksforGeeks" ,

"Geeks" ))drukuj ( "Każdy {} powinien znać użycie {} {} programowania i {}"

< klasa kodu = "zwykły">. format ( "programmer" , "Open" , "Źródło" , "Systemy operacyjne" ))

< br>


# Użyj numerów indeksu
# wartości ‚Ęã‚Ęãby zmienić kolejność
# pojawiają się w wierszu

print ( "Każdy {3} powinien znać użycie {2} {1} programowania i {0}"

. format ( "programmer" , "Otwórz" , " Źródło " , " Systemy operacyjne " ))# argumenty słów kluczowych mają nazwy
# według nazwy słowa kluczowego

print ( "{gfg} to {0} portal naukowy dla {1}"

. format ( " computer " , " geeks " , gfg = "GeeksforGeeks" ))

Dane wyjściowe:


Python.Engineering love Geeks !! Geekowie kochają Python.Engineering !! Każdy programista powinien znać użycie programowania Open Source i systemów operacyjnych Każdy system operacyjny powinien znać użycie programowania Open Source i programisty Pythona.Engineering to portal informatyczny dla maniaków 

Specyfikacja typu:

Dodatkowe parametry mogą być zawarte w nawiasach klamrowych w naszej składni. Użyj składni kodu formatu {nazwa_pola:przekształcenie} , gdzie nazwa_pola określa liczbę porządkową argumentu metody str.format(), a przekształcenie odnosi się do kodu konwersji typu danych.

s - łańcuchy
d - dziesiętne liczby całkowite (podstawa 10)
f - wyświetlanie zmiennoprzecinkowe
c - znak
b - binarne
o - ósemkowe
x — szesnastkowy z małymi literami po 9
X — szesnastkowy z dużymi literami po 9
e — zapis wykładniczy

Składnia:
String {nazwa_pola: konwersja} Przykład.format (wartość)

Błędy i wyjątki:
ValueError: Wystąpił błąd podczas konwersji typu w tej metodzie.

Kod nr 5:


# Pokaż ValueError while
# wykonaj wymuszone konwersje typów pr


# Podczas jawnej konwersji liczby zmiennoprzecinkowej r
Liczba wartości w systemie dziesiętnym o podstawie 10 z "d"
# konwersja typu we napotkać błąd wartości.

print ( "Dzisiejsza temperatura wynosi {0: d} stopni na zewnątrz! ”

. format ( 35.567 )) < / p>


# Napisz to zamiast błędnych wartości ‚Ęã‚Ęã
& # 39; & # 39; & # 39; print (& quot; Dzisiejsza temperatura na zewnątrz wynosi {0: .0f} stopni! & Quot;

. format (35,567)) & # 39; & # 39; "

Dane wyjściowe:

Traceback (ostatnie wywołanie ostatnie): Plik "/ home/9daca03d1c7a94e7fb5fb326dcb6d242.py, wiersz 5, w druku ("Dzisiejsza temperatura wynosi {0:d} stopni na zewnątrz! ". format (35.567)) ValueError: Nieznany kod formatu’ d’ dla obiektu typu ’float’ 

Kod nr 6:

# Konwertuj base-10 liczby całkowite dziesiętne
# do liczbowych stałych zmiennoprzecinkowych

print ( "Ta witryna jest { 0: f}% bezpieczna {1} !! " .

format ( 100 , "encrypted" ))


# Aby ograniczyć dokładność

print ( "Moja średnia z tego {0} było {1: .2f}%"

. format ( " semestr " , 78.234876 ))


# Brak miejsc dziesiętnych

print ( "Moja średnia z tego {0} wyniosła {1}: .0f}%"

. format ( "semester" , 78.234876 ))


# Konwertuj liczbę całkowitą na jej binarną lub
# z różnymi innymi przekonwertowanymi zasadami.

print ( " {0} z 100 to {1: b} "

. format ( "binary" , 100 ))

print ( "{0} ze 100 to {1: o } "

. format ( "octal" , 100 ))

Wyjście:

Ta strona jest bezpiecznie zaszyfrowana w 100 000000% !! Moja średnia z tego semestru to 78,23% Moja średnia z tego semestru to 78% Binarna liczba 100 to 1100100 Ósemkowa liczba 100 to 144 

Podstawienia lub generowanie spacji:

Kod nr 7:

Domyślnie linie są wyrównane do lewej strony pola, a liczby — po prawej. Możemy to zmienić, umieszczając kod wyrównania zaraz po dwukropku.

": tekst wyrównany do lewej w polu ^ : wyśrodkowany tekst w polu & gt; : wyrównaj do prawej tekst w polu 

# Aby zademonstrować odległość, gdy
# ciągi są przekazywane jako parametry

print ( "{0: 4}, to portal informatyczny dla {1: 8}!"

. format ( "Python.Engineering " , " geeks " ))


# Aby sprzedać zamonstruj przedział, w którym jako parametry są przekazywane numeryczne
# stałe.

print ( " To jest {0 : 5} stopni na zewnątrz! "

. format ( 40 ) )


# Aby zademonstrować zarówno ciągi, jak i numery
# stałe przekazywane jako parametry

print ( "{0: 4} została założona w {1:16}!"

. format ( "GeeksforGeeks" , 2009 ))# Aby zaproponować wyrównanie przestrzeni strojenia

drukuj ( "{ 0: ^ 16} została założona w {1: "4}! "

. format ( "GeeksforGeeks" , 2009 ))

print ( "{: * ^ 20s} " format ( "Geeks" ))

Dane wyjściowe:

GeeksforGeeks, to informatyka portal dla maniaków!Na zewnątrz jest 40 stopni!Pyton.Engineering powstał w 2009 r. Python.Engineering powstał w 2009 r.!******* Geekowie ********

Aplikacje:

Do organizowania danych powszechnie używa się formatów. Formatery mogą być widoczne w ich najlepszym świetle, gdy są używane do wizualnego organizowania dużych ilości danych. Jeśli pokazujemy użytkownikom bazy danych, użycie formaterów do zwiększenia rozmiaru pola i zmiany wyrównania może sprawić, że dane wyjściowe będą bardziej czytelne.

Kod nr 8: Aby zademonstrować organizację Big Data


< tr>

# który drukuje i, i ^ 2, i ^ 3,
# i ^ 4 w podanym zakresie


# Funkcja wyprowadza wartości ‚Ęã‚Ęã
# unorganized

def unorganized (a, b):

for i in zakres (a, b):

print (i, i * * 2 , i * * 3 , i * * 4 )


# Funkcja drukuje zorganizowany zestaw wartości ‚Ęã‚Ęã

def zorganizowany ( a, b):

for i in range (a, b ):


# Używanie formaterów do podania 6

# spacji dla każdego zestawu wartości ‚Ęã‚Ęã

print ( " {: 6d} {: 6d} {: 6d} {: 6d} "

. format (i, i * * 2 , ja * * 3 , i * * 4 ))

< br> Kod sterownika

n1 = int ( input ( " Wprowadź niższy zakres: - " ))

n2 = int ( input ( "Wprowadź górny zakres: -" ))

drukuj ( "--- --- Przed użyciem formaterów ------- " )


# Wywołanie funkcji bez formaterów
niezorganizowany (n1, n2)

drukuj ()

print ( "------ Po użyciu formaterów ---------" )

print ()


# Wywołaj funkcję zawierającą g
# formaty do organizowania danych
zorganizowane (n1, n2)

Dane wyjściowe:

Wprowadź dolny zakres: - 3 Wprowadź górny zakres: - 10 ------ Przed użyciem Formatyzatory ------- 3 9 27 81 4 16 64 256 5 25 125 625 6 36 216 1296 7 49 343 2401 8 64 512 4096 9 81 729 6561 ------- Po użyciu formatyzatorów ---- ----- 3 9 27 81 4 16 64 256 5 25 125 625 6 36 216 1296 7 49 343 2401 8 64 512 4096 9 81 729 6561 

Python | funkcja format() Counters: Questions

Python | funkcja format() exp: Questions

Shop

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Best laptop for Zoom

$499

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method