Javascript Usuń wszystkie pliki w katalogu

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Możesz usuwać pliki ze swojego komputera za pomocą Pythona. Metoda os.remove() usuwa pojedyncze pliki Pythona. os.rmdir () usuwa plik lub katalog. Metoda shutdown.rmtree() usunie katalog i zawarte w nim pliki.

Programiści używają plików w programach Pythona do różnych celów. Podczas pracy z plikami jedną z najważniejszych funkcji, które powinieneś znać, jest usuwanie pliku.

Załóżmy na przykład, że tworzysz program, który analizuje wydajność indeksu S&P 500 i przechowuje wyniki w pliku. Możesz usunąć wszystkie istniejące pliki skanowania, aby zrobić miejsce na nowy plik.

W Pythonie możesz użyć metody os.remove (), aby usunąć pliki i os.rmdir() metoda usuwania pustego folderu . Jeśli chcesz usunąć folder ze wszystkimi jego plikami, możesz użyć metody shutdown.rmtree ().

Ten samouczek wyjaśnia, jak usuwać pliki i foldery Pythona za pomocą < em>os. usuń (), os.rmdir () i shutdown.rmtree (). Przyjrzymy się również przykładowi każdej z tych metod używanych do usuwania pliku lub folderu.

Samouczek usuwania plików Pythona

Możesz usunąć pliki Pythona za pomocą os.remove() , os.rmdir () i shutdown.rmtree (). Metody te odpowiednio usuwają plik, katalog i folder ze wszystkimi jego plikami.

Jak usunąć plik w Pythonie za pomocą os.remove()

Metoda os.remove() w języku Python usuwa plik z działania systemu. os.remove() usuwa tylko jeden plik. Nie może usunąć katalogu.

Moduł os umożliwia programistom komunikowanie się z systemem operacyjnym i systemami plików komputera. os.remove () to metoda zawarta w module os Pythona, która umożliwia usunięcie pojedynczego pliku.

Zanim zaczniemy pracować z tymi metodami, trzeba zaimportować os za pomocą instrukcji importu Pythona .

OS ułatwia interakcje z systemem operacyjnym w Pythonie. Możemy to zrobić za pomocą następującego kodu:

Jesteśmy teraz gotowi do rozpoczęcia usuwania plików w Pythonie, modułu os.remove() w Pythonie. Spójrzmy na składnię metody ścieżki os.remove():

Metoda os.remove () przyjmuje jeden parametr: lokalizację pliku, który chcesz usunąć.

Powiedzmy, że tworzymy program, który analizuje oceny uczniów z matematyki w ciągu roku.

Chcemy utworzyć plik o nazwie /home/school/matematyka/ final_analysis.csv z naszymi przeanalizowanymi danymi. Ale zanim nasz program utworzy ten plik, najpierw musimy upewnić się, że już nie istnieje.

Możemy użyć następującego kodu, aby usunąć ten plik:

Nasz plik został usunięty Wydrukowaliśmy następujący komunikat został wydrukowany w konsoli przy użyciu instrukcji drukowania Pythona () :

W pierwszym wierszu importujemy moduł os , który zawiera metodę os.remove(), którą chcemy ponownie nawinąć w naszym programie. Następnie definiujemy zmienną Pythona o nazwie path. Ta zmienna przechowuje ścieżkę do pliku, który chcemy usunąć.

Następnie używamy os.remove() i określamy naszą zmienną path jako ścieżkę do pliku, co spowoduje usunięcie naszego pliku.

Usuń pusty katalog za pomocą Pythona os.rmdir()

Metoda os.remove() nie może być służy do usuwania folderu. Zamiast tego możemy skorzystać z metody os.rmdir(). Metoda os.rmdir () umożliwia usunięcie pustego pliku lub katalogu.

os.rmdir () przyjmuje jeden parametr: ścieżkę plik, który chcesz usunąć. Oto składnia metody os.rmdir():

Powiedzmy, że zdecydowaliśmy się przechowywać nasze przetworzone dane w folderze o nazwie final w naszym /home/katalogu szkoły/matematyce . Za każdym razem, gdy uruchamiamy nasz program, chcemy usunąć katalog z folderu final. Dzieje się tak, ponieważ nasz program utworzy nowy z przetworzonymi danymi.

Możemy użyć następującego kodu do usunięcia końcowego folderu:

Nasz kod usuwa katalog /home/school/math/final i zwraca następujący komunikat do konsoli:

Metoda os.rmdir() może być użyta tylko do usunięcia pustego katalogu. Jeśli określisz folder zawierający pliki, zostanie zwrócony następujący błąd:

Obsługa błędów w Pythonie

W poprzednich przykładach wskazały, że w niektórych przypadkach błąd uprawnień może zostać zwrócony z argumentu. Jeśli użyjemy os.remove() do usunięcia katalogu, zostanie zwrócony błąd. Jeśli użyjemy os.rmdir() do usunięcia katalogu zawierającego pliki, zostanie zwrócony błąd.

Podczas usuwania plików w programie możesz chcieć mieć funkcję, która elegancko obsługuje twoje błędy, jeśli wystąpi błąd. Możemy to zrobić za pomocą bloku testowego z wyjątkiem.

Oto nasz przykład metody os.rmdir () powyżej, ale z mechanizmem obsługi błędów, który domyślnie wypisuje komunikat w przypadku zniesienia wyjątków :

Teraz, jeśli uruchomimy nasz kod i nie zostanie zwrócony żaden błąd, nasz katalog zostanie usunięty i zostanie zwrócony następujący komunikat:

Jeśli jednak uruchomimy nasz kod i spróbujemy usunąć katalog zawierający np. pliki, zwrócony zostanie następujący komunikat:

W naszym kodzie użyliśmy bloku testowego oprócz. Ta procedura najpierw wykonuje wiersze kodu wewnątrz bloku try. Jeśli wystąpi błąd, wykona kod wewnątrz bloku oprócz. W takim przypadku blok wyjątek zostanie wykonany tylko wtedy, gdy zostanie zgłoszony OSError.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o obsłudze błędów przy użyciu bloków tryexcept w Pythonie, zapoznaj się z naszym samouczkiem Python tryexcept .

Usuń pliki Pythona z katalogami

Biblioteka Shutil zawiera metodę o nazwie Shutil. Rmtree(), którego można użyć do usunięcia katalogu zawierającego pliki.

Biblioteka Shutil oferuje szereg funkcji związanych z operacjami na plikach. W naszym przypadku chcemy skupić się na Shutil. metoda rmtree(), która usuwa całe drzewo katalogów.

Oto składnia metody shutdown.rmtree():

Zauważ, że zaimportowaliśmy moduł Shutil w naszym kodzie , ponieważ shutdown.rm tree() jest częścią „zewnętrznej biblioteki, takiej jak os.remove(), więc musimy ją zaimportować, zanim będziemy mogli użyć

Zilustrujmy przykład, aby pokazać, jak można użyć tej metody. Załóżmy, że nasz program do analizy notatek musi usunąć katalog final, ale ten katalog zawiera już pliki z naszymi przetworzonymi danymi. Aby usunąć katalog i wszystkie jego pliki, możemy użyć następującego kodu:

Nasz kod usuwa folder final i całą jego zawartość, a następnie wypisz w konsoli następującą wiadomość:

Wnioski

Usuwanie plików jest powszechną operacją w Pythonie. Do usunięcia określonego pliku można użyć metody os.remove(), a do usunięcia pustego katalogu można użyć metody os.rmdir(). użyj metody shutdown.rmtree (), aby usunąć folder zawierający jeden lub więcej plików.

Aby dowiedzieć się więcej o kodowaniu w Pythonie, przeczytaj nasz pełny przewodnik po Jak uczyć się Pythona .