typy danych Pythona

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Poniższy jest standardowym lub wbudowanym typem danych Pythona:

numeric

W Pythonie numeryczny typ danych reprezentuje dane, które mają wartość liczbową. Wartość liczbowa może być liczbą całkowitą, liczbą zmiennoprzecinkową, a nawet liczbą zespoloną. Wartości te są zdefiniowane w Pythonie jako klasy int , float i complex .

  • Intergers — ta wartość jest reprezentowana przez klasę int. Zawiera dodatnie lub ujemne liczby całkowite (bez ułamkowych lub dziesiętnych). Nie ma ograniczeń co do długości liczby całkowitej w Pythonie.
  • Pływak — ta wartość jest reprezentowana przez klasę float. To jest rzeczywista liczba zmiennoprzecinkowa. Wskazuje kropka dziesiętna. Opcjonalnie można dodać znak e lub E, po którym następuje dodatnia lub ujemna liczba całkowita, aby wskazać notację naukową.
  • Liczby złożone — Liczba zespolona jest reprezentowana przez klasę złożoną. Określony jako (rzeczywista) + (urojona) j. Na przykład — 2 + 3j

Uwaga. Funkcja type () służy do definiowania typu danych.

# Program w języku Python dla
# pokaż wartość liczbową


a = 5

print ( "Typ a:" , typ (a))


b = 5.0

print ( " Typ b: " , type (b))


c = 2 + 4j

print ( "Typ c:" , wpisz (c ))

Wyjście: < / p>

Typ: "klasa „int” > Rodzaj b: "klasa „float” > Rodzaj c: "klasa „kompleks” > 

Typ sekwencji

W Pythonie sekwencja — jest to uporządkowany zbiór podobnych lub różnych typów danych. Sekwencje umożliwiają przechowywanie wielu wartości w zorganizowany i wydajny sposób. W Pythonie istnieje kilka typów sekwencji:

1) String

W Pythonie ciągi — ; są to tablice bajtów reprezentujących znaki Unicode. Ciąg — jest to zestaw jednego lub więcej znaków, ujęty w pojedyncze, podwójne lub potrójne cudzysłowy. W Pythonie nie ma typu danych znakowych, znak jest ciągiem o długości jeden. Jest reprezentowany przez klasę str .

Tworzenie ciągu

Ciągi w Pythonie można tworzyć za pomocą pojedynczego lub podwójne cudzysłowy, a nawet potrójne cudzysłowy.


# Program w Pythonie dla
# Utwórz linię


# Utwórz linię
# z pojedynczymi cudzysłowami

String1 = `Witamy w świecie maniaków`

print ( " String z wykorzystaniem Pojedyncze cudzysłowy: " )

print ( String1)


# Utwórz linię
# z podwójnymi cudzysłowami

St ring1 = "Jestem Geek"

print ( "Ciąg z użyciem cudzysłowów:" )

print (String1)

print ( type (String1))


# Utwórz linię
# z potrójnymi cudzysłowami

String1 = „Jestem maniakiem i żyję w świecie maniaków

print ( "Ciąg z wykorzystaniem cudzysłowów potrójnych:" )

print (String1)

print ( typ (String1) )


# Utwórz potrójną linię
# cudzysłowy zezwalają na wiele wierszy

String1 = ' ' ' Geek

For

Life ""

print ( "Tworzenie ciągu wielowierszowego:" )

print (String1)

Wyjście:

Ciąg z użycie pojedynczych cytatów: Welcome to the Geeks World String z użyciem podwójnych cytatów: I`ma Geek "klasa` str` > String z wykorzystaniem cytatów potrójnych: Jestem Geek i żyję w świecie „Geeksów” "klasa `str` > Tworzenie ciągu wielowierszowego: Geeks For Life 

Dostęp do elementów ciągu

W Pythonie można uzyskać dostęp do poszczególnych znaków ciągu z wykorzystaniem metody indeksowania. Indeksowanie umożliwia negatywnym odniesieniom adresowym dostęp do znaków na końcu wiersza, na przykład -1 odnosi się do ostatniego znaku, -2 odnosi się do przedostatniego znaku itd.
Zgłasza IndexError podczas uzyskiwania dostępu do indeksu spoza zakresu. Dozwolone są tylko liczby całkowite, ponieważ indeks, zmiennoprzecinkowy lub inne typy spowodują TypeError .# program w Pythonie do dostępu
# znaki wiersza


String1 = "GeeksForGeeks"

drukuj ( "Initial String:" )

print (String1)


# Wydrukuj pierwszy znak o

print ( „Pierwszy znak Ciąg to: " )

print ( String1 [ 0 ])


# Wydrukuj ostatni znak

print ( " Ostatni znak ciągu to: " )

print (String1 [ - 1 ])

Wyjście:

Początkowy ciąg: GeeksForGeeks Pierwszy znak ciągu to: G Ostatni znak ciągu is: s 

Usuń / aktualizuj z ciągów

W Pythonie aktualizowanie lub usuwanie znaków z ciągu jest niedozwolone. Spowoduje to zgłoszenie błędu, ponieważ przypisywanie elementu lub usuwanie elementu z ciągu nie jest obsługiwane. Dzieje się tak, ponieważ ciągi są niezmienne, więc elementy ciągu nie mogą być zmieniane po przypisaniu. Tylko znaki nowej linii mogą zostać przypisane do tej samej nazwy.


# Program w Pythonie do aktualizacji/usuwania
# znak linii


String1 = "Witaj, jestem Geek"

print ( "Initial String:" )

print (String1)


# Aktualizacja znaków
# linii

String1 [ 2 ] = `p`

print ( "Aktualizacja znaku na drugim miejscu np: " )

print (String1 )


# Usuwanie znaku
# linii

del String1 [ 2 ]

print ( " Usuwanie znaku w drugim indeksie:" )

print (String1)

Wyjście:

Traceback (ostatnie ostatnie połączenie) : File "/home/360bb1830c83a918fc78aa8979195653.py‚Ęù, wiersz 10, w String1 [2] = `p `TypeError:` str `obiekt nie obsługuje przypisania elementu Traceback (ostatnie wywołanie ostatnie): File "/home/499e96a61e19944e7e45b72a6e12 .py”, wiersz 10, w del String1 [2] TypeError: obiekt „str” nie obsługuje usuwania elementów 

Sekwencjonowanie ucieczki w Pythonie

Podczas drukowania pojedynczego i podwójnych cudzysłowów, wywołuje SyntaxError, ponieważ łańcuch zawiera już pojedyncze i podwójne cudzysłowy i dlatego nie można go wyświetlić przy użyciu żadnego z nich. Stąd, albo potrójne cudzysłowy są używane do wypisania takiego łańcucha, albo sekwencje ucieczki są używane do wypisywania takich łańcuchów.
Sekwencje ucieczki zaczynają się od odwrotnego ukośnika i mogą być interpretowane na różne sposoby. Jeśli pojedyncze cudzysłowy są używane do reprezentowania ciągu, wszystkie pojedyncze cudzysłowy występujące w ciągu muszą zostać zmienione, podobnie jak cudzysłowy podwójne.


# Program Python dla
# Escape Sequencing
Linia #


# Linia startowa

String1 = ' ' Jestem ' Geek ' ' ' '

print ( " Początkowy ciąg z użyciem cudzysłowów potrójnych: " )

print (String1)


# Unikanie jednego cytatu

String1 = `Jestem" Geek "`

print ( "Pojedynczy cudzysłów: " )

print (String1)


# Unikanie podwójnych cudzysłowów

String1 = "Jestem" Geek ""

print ( " Unikanie cudzysłowów: " )

print (String1)


# Drukuj ścieżki za pomocą
# użyj sekwencji ucieczki

String1 = "C: Python Geeks "

print ( "Escaping Backslashes:" )

print (String1)

Wyjście:

Początkowy ciąg z użyciem cudzysłowów potrójnych: jestem „ Geek „Uciekam od pojedynczego cytatu: jestem” Geek „Uciekam przed podwójnymi cytatami: jestem” Geek „Uciekam od ukośników odwrotnych: C: PythonGeeks 

Uwaga. Aby dowiedzieć się więcej o ciągach,

# Program w Pythonie do demonstracji
# Utwórz listę


# Utwórz listę

Lista = []

print ( "Początkowa pusta lista:" )

print ( Lista )


# Utwórz listę za pomocą
# użyj ciągu

Lista = [ `GeeksForGeeks` ]

print ( "Lista z użyciem String: " )

print ( Lista )


# Utwórz listę za pomocą
# użyj wielu wartości ‚Ęã‚Ęã

List = [ "Geeks" , "For" , "Geeks" ]

print ( "Lista zawierająca wiele wartości: " )

print ( Lista [ 0 ])

print ( Lista [ 2 ])


# Utwórz wielowymiarową listę
# (Dołączanie listy do listy)

Lista = [[ `Gejkowie` , ` Dla ` ], [ `Gejkowie` ]]

print ( "Lista wielowymiarowa:" )

print ( Lista )

Wyjście:

Początkowa pusta lista: [] Lista z użyciem String: [`GeeksForGeeks`] Lista zawierająca wiele wartości: Geeks Geeks Multi-Dimensional List : [[`Geeks`,` For`], [`Geeks`]] 

Dodawanie pozycji do listy

Pozycje można dodawać do listy za pomocą wbudowanej funkcji append() . Do listy można dodać tylko jeden element naraz przy użyciu metody append() . Aby dodać element do żądanej pozycji, użyj metody insert() . Oprócz metod append() i insert() istnieje inna metoda dodawania elementów, extend() , ta metoda służy do dodawania wiele elementów na końcu listy.


# Program w Pythonie do demonstracji
# Dodaj elementy do listy


# Utwórz listę

Lista = []

print ( "Początkowa pusta lista:" )

print ( Lista )


# Dodawanie elementów
# na liście

Lista . append ( 1 )

Lista . append ( 2 )

Lista . append ( 4 )

print ( "Lista po dodaniu trzech elementów:" )

drukuj ( Lista )


# Dodaj element do
# konkretną pozycję
# (przy użyciu metody insert)

Lista . insert ( 3 , 12 )

Lista . insert ( 0 , `Gejkowie` )

print ( "Lista po wykonaniu operacji wstawiania:" )

print ( Lista )


# Dodawanie wielu elementów
# na koniec listy
# (za pomocą metody Extend )

Lista . extend ([ 8 , `Geeks` , ` Zawsze` ])

print ( "Lista po wykonaniu operacji Extend: " )

print ( Lista )

Wyjście:

Początkowa pusta lista: [] Lista po dodaniu trzech elementów: [1, 2, 4] Lista po operacji wstawiania: [`Geeks`, 1, 2, 4 , 12] Lista po wykonaniu operacji rozszerzenia: [` Geeks`, 1, 2, 4, 12, 8, `Geeks`,` Always`] 

Dostęp do elementów z listy

Aby uzyskać dostęp do elementów z listy, zapoznaj się z numerem indeksu. Użyj operatora indeksu [] , aby uzyskać dostęp do pozycji na liście. Indeks musi być liczbą całkowitą. Dostęp do listy zagnieżdżonej uzyskuje się za pomocą indeksowania zagnieżdżonego. W Pythonie indeksy odwrotnej kolejności reprezentują pozycje od końca tablicy. Zamiast obliczać offset, jak w List [len (List) -3] , po prostu napisz List [-3] . Indeksowanie ujemne oznacza początek na końcu, -1 odnosi się do ostatniego elementu, -2 odnosi się do przedostatniego elementu itd.


# program w Pythonie do demonstracji
# dostęp do elementu z listy


# Utwórz listę za pomocą
# użyj wielu wartości ‚Ęã‚Ęã

Lista = [ "Geeks" , "For" , "Geeks" ]


# dostęp do elementu z
# lista według numeru py index

print ( "Dostęp do elementu z listy " )

print ( List [ 0 ])

print ( Lista [ 2 ])


# dostęp do elementu za pomocą
# negatywne indeksowanie

print ( "Dostęp do elementu za pomocą indeksowania ujemnego " )


# wydrukuj ostatni element listy

print ( Lista [ - 1 ])


# wydrukuj trzecią pozycję na liście

print ( Lista [ - 3 ])

Wyjście:

Dostęp do elementu z listy Geek Geeks Dostęp do elementu za pomocą negatywnego indeksowania Geeks Geeks 

Usuwanie pozycji z listy

Pozycje można usuwać z listy za pomocą wbudowanego remove() , ale występuje błąd, jeśli element nie istnieje w zestawie. Funkcja Pop() może być również użyta do usunięcia i zwrócenia elementu z zestawu, ale b y domyślnie usuwa tylko ostatni element w zestawie, aby usunąć element z określonej pozycji na liście, indeks elementu jest przekazywany jako argument do metody pop().

Uwaga : Metoda Remove na liście usunie tylko pierwsze wystąpienie szukanego elementu.


# Demonstracja Pythona
# Usuń elementy z listy


# Utwórz listę

Lista = [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 < /kod > ,

7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 ]

print ( "Początkowa lista:" )

print ( Lista )


# Usuwanie pozycji z listy
# za pomocą metody Remove()

List . usuń ( 5 )

Lista .remove ( 6 )

print ( "Lista po usunięciu dwóch elementów:" )

print