Klawisze słownika JavaScript

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Listę Pythona można przekonwertować na słownik za pomocą metody rozumienia słownika, dict.fromkeys() lub zip(). Te trzy metody tworzą nowy słownik. Nie modyfikują istniejącej listy.

Listy i słowniki Pythona to dwie struktury używane do przechowywania danych. Ale co, jeśli chcesz przekonwertować listę na słownik? Możesz to zrobić, jeśli chcesz przypisać unikalną etykietę do każdej zapisanej wartości. Jest to możliwe w słowniku.

Istnieją techniki i wbudowane funkcje, których można użyć w Pythonie do konwersji listy na słownik. Ten samouczek programowania omówi, odnosząc się do przykładów, jak przekonwertować listę na słownik w Pythonie.

Listy i słowniki Pythona

Listy i słowniki są przykładami kolekcji Pythona. Pozwalają one przechowywać wiele podobnych wartości razem w pojedynczej strukturze danych.

Struktura danych listy umożliwia przechowywanie danych w określonej kolejności. Oto przykład listy Pythona:

Nasza lista o nazwie takeout_prices zawiera cztery wartości.

Z drugiej strony słowniki nie są sortowane i nie mogą przechowywać wielu zduplikowanych wartości.

Oto przykład słownika Pythona :

Słowniki są przydatne, jeśli chcesz, aby etykiety były powiązane z każdą wartością. Listy są najlepsze, jeśli przechowujesz podobne dane, takie jak cennik lub nazwy, gdzie każda wartość nie może być oznaczona etykietą.

Słownik listy konwersji Pythona

Listę Pythona do słownika można przekonwertować za pomocą procesu dict.fromkeys (), rozumienia ze słownika lub metody zamykania slide (). ) jest przydatna, jeśli chcesz połączyć dwie listy w słowniku

Podsumujmy szybko te metody:.

  • dict.fromkeys () - służy do tworzenia słownika z listy.Można też ustawić domyślną wartość dla wszystkich Klucze. Nie można ustawić indywidualnych wartości „Ę” dla każdego elementu w Słowniku
  • Zrozum słownik. Utwórz nowy słownik z istniejącej listy. Dla każdego klucza w słowniku można określić różne wartości. Rozumienie słownika jest podobne do Wprowadzania list Pythona w strukturze
  • zip():. Konwertuj dwie lub więcej list na listę krotek. Możesz użyć metody dict(), aby przekonwertować listę krotek na słownik

Zastosujemy każdą z powyższych trzech metod, aby pokazać, jak przekonwertować listę na słownik

Konwertuj listę w Pythonie Słownik: .fromkeys dict()

Załóżmy mamy listę owoców, które chcemy zamienić w słownik. Wartość przypisana do każdego owocu powinna być Dostępna:

Możemy stworzyć ten słownik za pomocą dyktatu. metoda fromkeys(). Ta metoda akceptuje listę kluczy, które chcesz przekształcić w słownik. Opcjonalnie możesz określić wartość, którą chcesz przypisać do każdego klucza.

Możesz określić pojedynczą wartość, która zostanie przypisana do każdego klucza. Nie można powiedzieć, że jeden klucz musi mieć wartość, a inny klucz musi mieć inną wartość wartości t

Zamieńmy naszą listę owoców w słownik:

Nasz kod zwraca obiekty z tej listy w obiekcie słownika:

Najpierw deklarujemy Zmienne Pythona zwane owocami, które przechowują nazwy kluczy, których chcemy użyć w naszym słowniku.

my używamy dict.fromkeys() do stworzenia słownika, który używa nazw kluczy zapisanych w tablicy owoc. Ta metoda przypisuje wartość każdego klucza jako Dostępny. Na koniec wypisujemy nowy słownik do konsoli.

Gdybyśmy nie określili Dostępnej wartości w naszym kodzie, domyślną wartością kluczy w naszym słowniku będzie Brak.

konwertuj słownik listy Pythona: Zrozum słownik

Możemy również użyć techniki zwanej Zrozum słownik , aby przekonwertować listę Pythona na słownik używający tego samego słownika. Wartości ‚Ęã‚Ęã

Zrozumienie słownika jest podobne do listy w tym sensie, że obie metody tworzą nową wartość odpowiednich typów danych.Zrozumienie słownika wykorzystuje nawiasy kwadratowe ({}), podczas gdy rozumienie listy wykorzystuje nawiasy kwadratowe ([])

Albo przekonwertuj naszą listę owoców na słownik, korzystając ze słownika rozumienia:.

zwraca nasz kod:

na początku zadeklarowaliśmy listę o nazwie owoc przechowujący nazwy, które chcieliśmy przenieść w słowniku.

Następnie użyliśmy słownika rozumienia ze zrozumieniem, aby przejść przez każdy element w owocu. Dodamy pozycję do naszego nowego słownika dla każdego owocu z naszej listy. Wartość, którą przypisaliśmy każdemu owocowi, była Dostępna. Na koniec wydrukowaliśmy nasz nowy słownik na konsoli

List Konwertuj słownik Pythona: zip ()

W naszym ostatnim przykładzie przekonwertowaliśmy pojedynczą listę na słownik i przypisaliśmy domyślną wartość dla każdego elementu w słowniku . Jednak możliwe jest przekonwertowanie dwóch list w słowniku.

W tym celu możemy użyć funkcji Pythona zip() . Ta funkcja pozwala nam połączyć ze sobą dwie listy. Możemy użyć jednej listy jako kluczy do słownika, a drugiej jako wartości.

Załóżmy, że mamy dwie listy:. Jedna z listą owoców, a druga z ceną pojedynczego owocu. Chcemy stworzyć unikalny słownik, który przechowuje nazwę owocu, a także jego cenę. Do wykonania tego zadania możemy użyć następującego kodu:

Nasz kod zwraca:

Najpierw określiliśmy dwie listy: listę owoców i cennik. Użyliśmy więc funkcji zip(), aby połączyć nasze dwie listy. Funkcja zip() zwraca listę połączonych krotek. Ponieważ chcemy słownika, użyliśmy dict(), aby przekonwertować nasze krotki na słownik

Następnie wydrukowaliśmy zawartość naszego nowego słownika do konsoli.

Wniosek

Aby przekonwertować listę na słownik używając tych samych wartości, możesz użyć metody dict.fromkeys(). Aby przekonwertować dwie listy na słownik, możesz użyć funkcji zip() Pythona. umożliwia tworzenie nowego słownika na podstawie wartości „Ęã”Ęã na liście.

W tym samouczku użyliśmy przykładów, aby pokazać, jak użyć trzech podejść do konwersji listy na słownik w Pythonie . Możesz teraz zacząć konwertować listy Pythona na słowniki jak profesjonalny programista!

Chcesz dowiedzieć się więcej o Pythonie? Przeczytaj nasz Przewodnik o tym, jak uczyć się Pythona Ten przewodnik zawiera listę kursów online, książek i zasobów edukacyjnych, z których można korzystać. o rozwiń swoją wiedzę o kodowaniu w Pythonie.