Program PHP do generowania liczby losowej w zadanym zakresie (min, max)

| | | | | | | | | | | | | |
Korzystanie z funkcji rand(): Funkcja rand() generuje liczbę pseudolosową między podanym zakresem lub między 0 a domyślnym maksimum (getgrandmax()), który jest zależny od systemu.Składnia:
int rand ($min, $max) 
Parametry:funkcja rand() przyjmuje dwa opcjonalne parametry, jak powyżej i opisane poniżej.
  • $min: jest opcjonalnym parametrem używanym do ustawienia dolnego limitu liczby losowej. Domyślna wartość minimalna to 0.
  • $max:Jest to opcjonalny parametr używany do ustawienia górnego limitu liczby losowej. Wartość domyślna to max - jest to wartość zwracana przez getgrandmax(), która jest zależna od systemu (dla Windows jest to 32767).
Program 1:Program PHP do generowania liczba losowa za pomocą funkcji rand().
// Program PHP do generowania liczby losowej
// w określonym zakresie
// Generuj liczby losowe bez zakresu
// funkcja rand() zwraca liczbę losową$num1 = rand (); echo " Liczba losowa: " . $num1 . "" ;
// Generuj losowe liczby z danego zakresu $num2 = rand (7, 100); echo "Losowa liczba w zakresie (7, 100):" , $num2 ; < br>?>
Wyjście:
Losowa liczba: 77551982 Losowa liczba w zakresie (7, 100): 37 
Uwaga .Funkcja rand() - jest to funkcja pseudolosowa, co oznacza, że pobiera ziarno z maszyny i generuje według niego liczbę. Tak więc sposób generowania liczb nie jest całkowicie losowy. Do pewnego stopnia można to śledzić. Nie jest więc bezpieczny kryptograficznie. Nie jest używany do kryptografii, gdzie randomizacja jest bardzo ważna. Użyj funkcji random_int(), aby wygenerować kryptograficznie bezpieczną liczbę losową. Korzystając z funkcji random_int(): random_int() służy do generowania kryptograficznie bezpiecznych liczb losowych. Liczby te można wykorzystać do uzyskania obiektywnych wyników. Funkcja CryptGenRandom() w systemie Windows i wywołanie systemowe getrandom (2) w systemie Linux w celu wygenerowania liczby losowej.Składnia:
int random_int ($min, $max) 
Parametry :Funkcja random_int() przyjmuje dwa parametry, jak powyżej i opisano poniżej.
  • $min: zawiera dolny limit liczby losowej.
  • $max:zawiera górną granicę liczby losowej.
Program 2: Generuj liczby losowe w zakresie za pomocą funkcji random_int() .
// Program PHP do generowania liczby losowej
// w zadanym zakresie
// Generuj losowe liczby z podanego zakresu
// za pomocą funkcji random_int()$num1 = random_int (35 , 100); echo " Losowa liczba w zakresie (35, 100): " . $num1 . " ;
// Losowo liczba z zakresu (10, 30)$num2 = random_int (10, 30); echo " Losowa liczba w zakresie (10, 30): " . $num2 ;
?>
Wyjście:
Losowa liczba z zakresu (35, 100): 93 Losowa liczba z zakresu (10, 30 ): 28