Funkcja PHP Imagick levelImage()

| | | | | | | | | | | | |
Składnia:
bool Imagick::levelImage ($blackPoint, $gamma, $whitePoint, $channel = Imagick::CHANNEL_DEFAULT)
Parametry :Ta funkcja przyjmuje cztery parametry, jak powyżej i opisano poniżej:
  • blackPoint:ten parametr zawiera czarny punkt obrazu.
  • gamma:ten parametr zawiera wartość gamma.
  • whitePoint:ten parametr zawiera punkt bieli obrazu.
  • kanał:Ten parametr zawiera stałą kanału, która obowiązuje w trybie kanału. Użyj operatora bitowego, aby połączyć więcej niż jeden kanał.
Wartość zwracana:Ta funkcja zwraca TRUE w przypadku powodzenia.Błędy/wyjątki:ta funkcja zgłasza wyjątekImagickException w przypadku błędu. Poniższy program ilustruje funkcję Imagick::levelImage() w PHP:Program:
// Zapisz obraz do zmiennej$imagick = https://media.engineerforengineer.org/wp-content/uploads/engineerforengineer-9.png ; < br>// Zadeklaruj nowy obiekt Imagick$imagick = nowy Imagick ( $imagick );
// Użyj funkcji Imagick::newPseudoImage() do tworzenia
// nowy obraz przy użyciu pseudoformatów ImageMagick$imagick -> newPseudoimage (700, 250, `gradient promieniowy: czerwony -blue` ) ;
// Funkcja do ustawienia formatu obrazu $imagick -> setFormat ( `png` );
// Użyj Imagick::getQuantum () funkcja dla
// zwraca zakres kwantowy ImageMagick$quantum = $imagick
-> getQuantum();
// Korzystanie z funkcji Imagick::levelImage()$imagick -> levelImage ( $blackPoint / 100, $gamma , $quantum * $whitePoint / 100); nagłówek ( " Content-Type: image / png " );
// Wyświetl obraz jako wynikecho $imagick -> getImageBlob();
?>
Wyjście: Link: https://www.php.net/manual/en/imagick.levelimage.php