Moduł Python OS z przykładami

| | | | | | | | | | | | |

Poniżej znajdują się niektóre funkcje modułu systemu operacyjnego:

1. os.name: Ta funkcja podaje nazwę importowanego zależnego modułu systemu operacyjnego. Obecnie zarejestrowane nazwy to: „posix”, „nt”, „os2”, „ce”, „java” i „riscos”


importuj os

drukuj (os.name)

Wyjście:

posix 

Uwaga: po uruchomieniu kodu może to dawać różne wyniki w różnych interpreterach, takich jak „posix”.

2. os.getcwd (): Funkcja os.getcwd (), która zwraca bieżący katalog roboczy (CWD) pliku użytego do wykonania kodu, może się różnić w zależności od systemu.


importuj os

drukuj (os.getcwd ())

# Aby wydrukować ścieżkę bezwzględną w systemie
# os.path.abspath ('. ')


# Aby wydrukować pliki i katalogi w bieżącym katalogu
# w twoim systemie
# os.listdir ('. ')

Wyjście:

C: UsersGFGDesktopModuleOS 

Uwaga. W przypadku interpretera GFG używany jest katalog / root.

3. os.error: Wszystkie funkcje w tym module podnoszą OSError dla nieprawidłowych lub nieosiągalnych nazw plików i ścieżek lub innych argumentów, które są poprawnego typu, ale nie są akceptowane przez system operacyjny. os.error — jest to alias dla wbudowanego wyjątku OSError.


import os

spróbuj :

# Jeśli plik nie istnieje,

# wtedy zgłosi to IOError

nazwa pliku = `GFG.txt`

f = open (nazwa pliku, `rU` )

text = f.read()

f.close ()


# cd rol przeskakuje tutaj, jeśli
# którykolwiek z powyższych wierszy zwróci IOError.

z wyjątkiem IOError:


# print (os.error) będzie "klasa ' OSEbłąd ' >

print ( `Problem z odczytem:` + filename)


# Tak czy inaczej, kod jest kontynuowany
# wiersz po try / z wyjątkiem

< /td>

Wyjście:

Odczyt problemu: GFG.txt 

Zarządzanie obiektami plików

4. os.popen (): Ta metoda otwiera potok do lub z polecenia. Zwracaną wartość można odczytać lub zapisać w zależności od tego, czy tryb to ' r ' lub ' w '.
Składnia:

os.popen (polecenie [, tryb [, rozmiar bufora]]) 

Parametry trybu i amp ; bufsize nie są wymaganymi parametrami, jeśli nie są podane, tryb jest domyślnie ustawiony na "r".


import os

fd = " GFG .txt ”


# popen() jest jak open()

file = open (fd, `w` )

file . write ( "Hello" )

plik . close ()

plik = open (fd, `r` )

tekst = file . read ()

print (text )

< br> # popen() udostępnia kanał/bramę i uzyskuje bezpośredni dostęp do pliku

plik = os.popen (fd , `w` )

plik . write ( "Witaj" )

# Plik niezamknięty, wyświetlany w następującej funkcji.

Wyjście:

Witaj 

Uwaga: Popen wyjścia () nie zostanie pokazane, w pliku zostaną wprowadzone bezpośrednie zmiany.

5. os.close (): Zamknij deskryptor pliku fd. Plik otwarty za pomocą open() można zamknąć tylko za pomocą close (). Ale plik otwarty za pomocą os.popen() można zamknąć za pomocą close() lub os.close(). Jeśli spróbujemy zamknąć plik otwarty za pomocą open() za pomocą os.close(), Python zgłosi błąd TypeError.


import os

fd = "GFG.txt"

plik = open (fd, `r` )

tekst = plik . przeczytaj ()

drukuj (tekst)

os.close ( plik )

Exit:

Traceback (ostatnie wywołanie): Plik „C: UsersGFGDesktopGeeksForGeeksOSFile.py”, wiersz 6, w os.close (plik) TypeError: liczba całkowita to wymagane (got type _io.TextIOWrapper) 

Uwaga: ten sam błąd nie może zostać zgłoszony z powodu braku uprawnień do plików lub uprawnień.

6. os.rename (): nazwę starego pliku.txt można zmienić na nowy.txt za pomocą funkcji os.rename (). Nazwa pliku zmienia się tylko wtedy, gdy plik istnieje, a użytkownik ma wystarczające uprawnienia do jego modyfikacji.


import os

fd = " GFG .txt "

os.rename (fd, ` New.txt` )

os.rename (fd, `Nowe .txt` )

Wyjście:

Traceback (większość ostatnie wywołanie: Plik „C: UsersGFGDesktopModuleOSGeeksForGeeksOSFile.py”, wiersz 3, w os.rename (fd, „New.txt”) FileNotFoundError: [WinError 2] System nie może znaleźć określonego pliku: „GFG.txt” - > `Nowy.txt` 

Zrozumienie danych wyjściowych: nazwa pliku" GFG.txt "istnieje , więc przy pierwszym użyciu os.rename() nazwa pliku zostanie zmieniona. Po ponownym wywołaniu funkcji os.rename() plik „New.txt” istnieje, a nie „GFG.txt”
dlatego Python zgłasza błąd FileNotFoundError.

Link: https://docs.python.org/2/library/os.html

Ten artykuł został dostarczony przez Piyush Doorvar. Jeśli jesteś Python.Engineering i chcesz wnieść swój wkład, możesz również napisać artykuł, korzystając z Contribute.python.engineering lub publikując artykuł przyczynić się @ python.engineering. Zobacz mój artykuł zamieszczony na stronie głównej Python.Engineering i pomóż innym geekom.

Proszę publikować komentarze, jeśli znajdziesz coś nie tak lub jeśli chcesz udostępnić więcej informacji na temat omówiony powyżej.

Moduł Python OS z przykładami _files: Questions

Moduł Python OS z przykładami absolute: Questions

Shop

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Best laptop for Zoom

$499

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News

Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method