Różnica między While i Do While w JavaScript

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

W programowaniu często zdarza się, że masz powtarzające się zadanie, które chcesz wykonać wiele razy. Pętle służą do automatyzacji tych powtarzalnych zadań i umożliwiają tworzenie bardziej wydajnego kodu.

while i do ... while w Javie, są używane do wykonania bloku kodu, o ile spełniony jest określony warunek. Te pętle są podobne do instrukcji warunkowych if, które są blokami kodu wykonywanymi tylko wtedy, gdy określony warunek zostanie spełniony. Jednak w przeciwieństwie do instrukcji if, pętle while są wykonywane, dopóki warunek nie przestanie być spełniony.

Ten samouczek omówi podstawy while i do ... while Instrukcje Java i kilka przykładów zostaną przedstawione w celu zademonstrowania tych instrukcji w programie Java .

Java While

while Zapętla blok kodu, dopóki określony warunek nie zostanie spełniony. Składnia pętli while jest podobna do tradycyjnej instrukcji . Oto pętla składni Java while :

gdy przetestuje wyrażenie w nawiasach. Jeśli wyrażenie logiczne ma wartość true, treść pętli zostanie wykonana, wyrażenie zostanie ocenione ponownie. Program będzie kontynuował ten proces, dopóki wyrażenie nie zmieni się na fałsz, po czym while zostanie anulowane, a reszta programu zostanie wykonana.

Zilustrujmy przykład, aby pokazać, jak pętla while może być używana w Javie. Załóżmy, że jesteśmy stolarzem i postanowiliśmy rozpocząć sprzedaż nowego stołu w naszym sklepie. Mamy tylko możliwość stworzenia pięciu stolików, po czym osoby, które chcą stolik, zostaną umieszczone na liście oczekujących.

Chcemy stworzyć kalendarz, który powie nam, ile osób może wcześniej zamówić stolik . umieścić je na liście oczekujących. Moglibyśmy to zrobić za pomocą pętli while takiej jak ta, która będzie uruchamiać treść pętli, dopóki liczba przekazanych poleceń nie spadnie poniżej limitu:

Nasz kod zwraca:

Przestój złam nasz kod. W pierwszej linii deklarujemy zmienną o nazwie limit, która śledzi maksymalną liczbę tabel, które możemy utworzyć.Następnie deklarujemy zmienną o nazwie orders_made, która przechowuje liczbę złożonych zamówień

Nasz program uruchamia następnie pętlę while, która jest wykonywana podczas orders_made jest mniejszy niż limit. Używamy więc operatora inkrementacji orders_made ++, aby dodać 1 do orders_made.

Po wykonaniu operatora inkrementacji nasz program oblicza pozostałe pojemność tabel, odejmując „orders_made od limit. Następnie wydrukuj komunikat [pojemność] możesz sortować wiele tabel. w konsoli.< br>

Nasza instrukcja „while” przestaje działać, gdy wartość orders_made jest większa niż limit.

Java Do While

do ... while pętla jest typem pętli then do .. while loop wykonuje blok kodu w zrób raz przed sprawdzeniem, czy stan jonowy ma wartość true. Następnie program będzie powtarzał pętlę, dopóki warunek jest spełniony.

Różnica między while i do ... while polega na tym, że pętle while oceniają stan przed wykonaniem kodu w bloku while , dopóki do ... while ocenia stan po. wykonując kod w bloku do

składnia do ... while loop jest następująca:

używamy przykład wyjaśniający, jak to zrobić ... wszystko działa w pętli.

Załóżmy, że tworzymy układankę, która prosi użytkownika o odgadnięcie liczby od jednego do dziesięciu. Chcemy, aby nasz użytkownik był najpierw proszony o podanie numeru, zanim sprawdzi, czy odgadł poprawną liczbę. Jeśli użytkownik wprowadzi zły numer, należy go awansować, aby spróbować ponownie. Moglibyśmy to zrobić za pomocą pętli do ... while.

Oto przykład programu, który prosi użytkownika o odgadnięcie liczby, a następnie ocenia, czy użytkownik odgadł poprawną liczbę za pomocą do . .. pętla:

Kiedy uruchamiamy nasz kod, jesteśmy proszeni o odgadnięcie liczby pierwszej, przed warunkiem w naszym do ... while cykl jest oceniany. Oto, co się dzieje, gdy próbujesz odgadnąć kilka cyfr, zanim w końcu odgadniesz poprawną:

Wstrzymaj zstąpienie naszego kodu. Najpierw importujemy util.Scanner, który służy do zbierania danych wejściowych użytkownika. Następnie definiujemy klasę o nazwie GuessingGame, w której istnieje nasz kod

następnie definiujemy dwie zmienne: nazwę number, która przechowuje liczbę do odgadnięcia, oraz inną nazwę guess, która przechowuje zgadywanie przez użytkowników.

Następnie użyj metody skanera, aby rozpocząć wprowadzanie danych przez użytkownika. Wypisujemy komunikat Wpisz liczbę od 1 do 10: w konsoli, a następnie użyj input.nextInt(), aby pobrać liczbę wprowadzoną przez użytkownika
.

Po wykonaniu tego kodu pętla do ... while ocenia, czy liczba odgadnięta przez użytkownika jest równa liczbie, którą użytkownik musi odgadnąć. Jeśli użytkownik odgadł zła liczba, zawartość pętli do jest ponownie uruchamiana; jeśli u ser odgadł poprawną liczbę, wykonaj ... while pętla zatrzymuje wykonywanie i komunikat Masz rację! jest drukowane na konsoli.

W ukończonych pętlach

Nieskończone pętle to pętle, które będą działać bez końca. Jeśli masz pętlę while, której deklaracja nie zwraca wartości false, pętla będzie kontynuowana i może spowodować awarię programu. Dlatego ważne jest, aby upewnić się, że w pewnym momencie pętla While Loop przestaje działać

Oto przykład nieskończonej pętli w Javie.

Ta pętla będzie działać bez końca. Możemy jednak zatrzymać nasz program za pomocą instrukcji pause . Załóżmy, że tworzymy program, który śledzi liczbę dostępnych tabel. Na stanie mamy tylko pięć obrazów. Gdy nie ma żadnych tabel w magazynie, chcemy, aby nasza pętla while została zatrzymana. Możemy stworzyć program, który spełnia te specyfikacje, używając następującego kodu:

Kiedy uruchamiamy nasz kod, zwracana jest następująca odpowiedź:

W naszym przykładzie pętla while będzie działać, dopóki wartość parametru tables_in_stock będzie prawdziwa. Ale określamy sposób, w jaki tables_in_stock może stać się fałszywe

Więc w naszym kod używamy instrukcji break, która jest wykonywana, gdy orders_made jest równe 5.

Oznacza to, że gdy złożono mniej niż pięć zamówień, komunikat zostanie wydrukowany z napisem:. Istnieją [tables_left] tablice w magazynie Ale gdy wartość orders_made jest równa 5, komunikat wskazujący, że nie mamy na stanie. zostanie wydrukowany na zostanie wykonana konsola i instrukcja break. Po wykonaniu instrukcji break, nasza instrukcja while zostanie przerwana.