Wyrażenie lambda JavaScript

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Jak używać wyrażeń lambda w Javie

Czy kiedykolwiek myślałeś, że niektóre metody mogą zmieścić się w jednej linii, gdyby tylko nie było Javy, musiałbyś użyć szczegółowej składni do zadeklarowania metody? Nie jesteś jedyny.

Metody są niezwykle użyteczną funkcją w programowaniu.

Metoda to blok kodu, który robi coś specyficznego dla Twojego programu. Są używane, ponieważ raz zdefiniowaną metodę można wywoływać wielokrotnie. Pomaga to zmniejszyć nadmiarowość w kodzie, co ułatwia utrzymanie kodu.

W tym przewodniku omówimy wyrażenia lambda w Javie. Jest to specjalny rodzaj metody, której można użyć, zwanej wyrażeniem lambda, które implementuje funkcjonalny interfejs. Porozmawiamy o tym, jak działają i dlaczego są używane.

Co to jest interfejs funkcjonalny?

Zanim zaczniemy mówić o wyrażeniach lambda, musisz zrozumieć interfejsy funkcjonalne. Są to interfejsy zawierające tylko metodę abstrakcyjną. Jedyna abstrakcyjna metoda zawarta w interfejsie funkcjonalnym wskazuje przeznaczenie interfejsu.

Weźmy ten przykład:.

Stworzyliśmy interfejs o nazwie CalculateThree. Ten interfejs ma tylko jedną metodę, multiply_by_three, co oznacza, że jest interfejsem funkcjonalnym.

Co to jest wyrażenie lambda Java?

Wyrażenie lambda to wyrażenie anonimowy proces. Służy do implementacji metody, która została zdefiniowana w interfejsie funkcjonalnym. Wyrażenia lambda są czasami określane jako metody anonimowe, ponieważ nie mają nazwy

Wyrażenia Lambda wykorzystują operator strzałki, który h dzieli je na dwie sekcje:

lewa strona zawiera parametry używane przez wyrażenie; prawa strona zawiera kod, który zostanie wykonany po wykonaniu wyrażenia Lambda. Funkcje lambda mogą akceptować pojedynczy parametr lub wiele parametrów

Jak używać lambdy wyrażenie

Stwórzmy program, który pobiera liczbę wprowadzoną przez użytkownika i mnoży ją przez 3. zacznij od napisania kodu, który akceptuje liczbę od użytkownika:

Gdy uruchomimy ten kod, nasz użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie liczba do pomnożenia Nasz program odczyta tę liczbę ze zmiennej „numer_użytkownika”. Więcej informacji na temat działania klasy Scanner można znaleźć w naszym samouczku dotyczącym skanera Java .

Zacznijmy więc od zdefiniowania wyrażenia lambda. aby pomnożyć liczbę przez trzy. Wklej następujący kod nad główną metodą:

Ten kod definiuje interfejs, do którego będzie się odnosić nasze wyrażenie lambda. Następnie dodaj następujący kod na końcu głównej metody w klasie:

Użyliśmy interfejsu CalculateThree do zadeklarowania zmiennej o nazwie „multiply”. To przechowuje kod dla naszego wyrażenia lambda. Wyrażenie lambda jest powiązane z multiply_by_three w naszym interfejsie CalculateThree, ponieważ multiply_by_three jest jedyną funkcją w interfejsie.

Wskazujemy zatem, że używamy notacji do wywołania tego funkcja:

notacja z kropkami pozwala określić nazwę klasy lub interfejsu, do którego chcesz się odnieść, po której następuje kropka, nazwa metody, do której chcesz uzyskać dostęp. W tym przypadku chcemy uzyskać dostęp do multiply_by_three w interfejsie "Multiply"

Nasz ostatni kod wygląda tak:

Spójrzmy uruchom nasz kod i wstaw liczbę 3, aby pomnożyć:

Nasz kod pomnożył pomyślnie e liczba, którą wprowadziliśmy przez 3. Akcja ta została zrealizowana przy użyciu zdefiniowanego przez nas wyrażenia lambda

Jak używać wyrażenia lambda blok

wyrażenia lambda mogą występować w dwóch postaciach:. wyrażeń lub za pomocą bloków. Składnia bloku lambda jest używana, gdy kod po prawej stronie strzałki obejmuje wiele wierszy.

Składnia bloku to miejsce, w którym umieszczasz kod po prawej stronie wyrażenia lambda z nawiasami klamrowymi. ({})

Weźmy ten przykład:

Zadeklarowaliśmy wyrażenie lambda o nazwie send_greeting. To wyrażenie odnosi się do interfejsu GreetUser, który zdefiniowaliśmy na początku naszego programu. Nasze wyrażenie lambda robi dwie rzeczy. To:

Ponieważ wymaga to dwóch linii kodu, użyliśmy bloku składni. Kod po prawej stronie wyrażenia lambda jest ujęty w nawiasy klamrowe.

Wniosek

Wyrażenia lambda to anonimowe metody, które implementują funkcjonalny interfejs. Funkcje te są czasami nazywane klasami lub funkcjami anonimowymi, ponieważ nie mają nazwy i nie działają samodzielnie

Czy jesteś gotowy na wyzwanie? Napisz wyrażenie lambda, które sprawdza, czy liczba jest taka sama, czy nie.W takim przypadku, "X jest takie samo" powinno być wydrukowane na konsoli, gdzie X jest testowaną liczbą; w przeciwnym razie "X jest nieparzyste" musi być wydrukowane na konsoli .

Jesteś teraz gotowy do rozpoczęcia pracy z wyrażeniami lambda w Javie jak ekspert!