sprawdź, czy ciąg zawiera podciąg python

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Możesz sprawdzić, czy ciąg JavaScript zawiera znak lub frazę, używając metody include(), indexOf() lub wyrażenia regularnego. include() to najpopularniejsza metoda używana do sprawdzania, czy ciąg zawiera literę lub serię liter i została zaprojektowana specjalnie do tego celu.

Sprawdzanie, czy ciąg zawiera podciąg jest wspólna rzecz do zrobienia w języku programowania. Załóżmy na przykład, że tworzysz grę online . Możesz sprawdzić, czy nazwa użytkownika zawiera niedozwoloną frazę, aby upewnić się, że wszystkie nazwy użytkowników są dopasowane do Twojej gry.

ciąg JavaScript zawiera

Są trzy metody sprawdzania, czy ciąg JavaScript zawiera znak lub sekwencję znaków: ...

  • zawiera ()
  • indexOf ()
  • Wyrażenia regularne (regex )

W tym samouczku omówimy metody, których możesz użyć do sprawdzenia, czy jeden ciąg JavaScript zawiera inny ciąg, korzystając z tych trzech podejść

Ciąg zawiera JavaScript. include ()

metoda włączania JavaScript () , wprowadzona w ES6, określa, czy ciąg znaków zawiera znaki przekazane do metody. Jeśli ciąg zawiera jakieś znaki, metoda zwraca „prawda”.

Jeśli określony ciąg nie zawiera poszukiwanych znaków, include () zwróci „fałsz”

Składnia metody include () to:

Wartość „ciąg” odnosi się do znaków, przez które będziemy przeszukiwać. "Mowa" odnosi się do znaków, których szukamy

Oto przykład włączania () w akcji:

Nasz kod zwraca:. Przykład słowa znajduje się w ciągu znaków

W pierwszych dwóch wierszach deklarujemy dwie zmienne JavaScript . Pierwsza zmienna to ciąg, który chcemy przeszukać. Drugi to podciąg, który chcemy znaleźć w naszym oryginalnym ciągu. Innymi słowy, sprawdzimy, czy pierwsza zmienna zawiera zawartość drugiej zmiennej

Następnie używamy instrukcji if, aby ocenić, czy zmienna „przykład” zawiera zawartość zmiennej „ourSubstring”

If. "przykład" zawiera słowo "przykład", zwraca naszą TRUE. Oznacza to, że instrukcja console.log() jest wykonywana w treści naszego "if". w przeciwnym razie wykonywana jest nasza instrukcja "else".

rozumie () powoduje rozróżnienie, więc gdybyśmy zmienili wielkość liter w naszym podłańcuchu, zwróci on „false”. Metoda

drugi argument zawiera ()

include() umożliwia określenie drugiego argumentu.Ten drugi argument to numer indeksu, od którego include() powinien rozpocząć wyszukiwanie twojego podłańcucha.Pierwszy znak miałby indeks „0”, drugi „1” i itd. w rzeczywistości ponowne indeksowanie list od podstaw

Lub sprawdź, czy słowo „przykład” pojawia się po pozycji indeksu 7 w naszym łańcuchu:

Metoda include zwraca () pozycję indeksu, od której zaczyna się nasz łańcuch. Nasze deklaracje kodu „Przykład słowa nie znajduje się w ciągu”. " Mimo że nasz ciąg zawiera słowo" przykład " , słowo to pojawia się przed wartością indeksu dolnego " 7 " , który jest spacją między" przykładem " a

JavaScript sprawdza, czy ciąg zawiera ciąg " String! ": IndexOf ()

Proces, taki jak include () JavaScript indexOf (), sprawdza, czy jeden ciąg znaków zawiera inny łańcuch. Różnica polega na tym, że wyniki tych dwóch funkcji są różne

Kiedy używamy metody include (), metoda zwraca wartość logiczną. Prawda lub fałsz. indexOf () zwraca początkową pozycję indeksu podciągu. Lub, jeśli ciąg nie zawiera podciągu, otrzymujemy „-1”.

Tokeny spójrz na składnię tej metody:

Podobnie jak w naszym przykładzie include(), „string” odnosi się do wartości, której szukamy. "Słowo" to wyrażenie lub znak, którego szukamy

Oto przykład indexOf() w JavaScript.

Nasz kod zwraca: Słowo jest przykładem w łańcuchu. Użyliśmy „jeśli”, tak jak w naszym ostatnim przykładzie. Ta deklaracja wyświetla komunikat od tej samej strony do konsoli w zależności od tego, czy nasz ciąg zawiera podciąg.

Sprawdzamy, czy metoda indexOf() nie zwraca -1. W tym przypadku wykonywana jest instrukcja „inne”. -1 wskazuje, że nasz ciąg nie został znaleziony. W przeciwnym razie wykonywany jest kod wewnątrz naszego „if”

Używamy indexOf() na ciągu, który nie zawiera podciągu.

Nasz kod zwraca -1, ponieważ nie można znaleźć naszego podciągu

indexOf (), ponieważ proces obejmuje (), rozróżniana jest wielkość liter . Jeśli chcemy, aby nasze wyszukiwanie rozpoczynało się od określonej wartości indeksu, możemy użyć innego argumentu:

Ponieważ nie znaleziono dokładnego dopasowania indeksu siedem, nasz kod zwraca -1

Ciąg zawiera JavaScript. Regex

Możemy również użyć wyrażeń regularnych JavaScript -o regex - aby sprawdzić, czy ciąg zawiera podciąg. Regex może być niezwykle przydatny ze względu na jego elastyczność: masz dużą kontrolę nad tym, czego szukasz i

może użyć metody RegExp.test(), aby sprawdzić, czy ciąg zawiera podciąg. Oto przykład: "Przykładowy ciąg"

Nasz kod zwraca prawdę. Rzeczywiście, "JavaScript" jest w naszym "przykładowym" ciągu.

Wyrażenie regularne jest potężne. Wadą wyrażenia regularnego jest to, że może działać wolniej w zależności od używanych reguł. Im więcej stwierdzeń dodasz do reguł wyrażeń regularnych, tym dłużej potrwa wyszukiwanie.

Jeśli przeprowadzasz proste wyszukiwanie i nie potrzebujesz zaawansowanych funkcji ciągów, użycie funkcji include () lub indexOf () może być lepsze podejście. Metoda .test() nie jest zalecana dla początkujących, którzy jeszcze nie poznali Regex

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej. Więcej informacji na temat wyrażenia regularnego i przetestowania wyrażenia regularnego znajdziesz w RegExr .

Wnioski

W tym samouczku omówiliśmy podstawy łańcuchów w JavaScript. Następnie omówiliśmy trzy sposoby sprawdzenia, czy ciąg zawiera podciąg w JavaScript: użycie metody include(), indexOf() i regex

include() jest prawdopodobnie najczęstszym sposobem sprawdzania. jeśli ciąg zawiera podciąg. Rzeczywiście, nazwa metody jest dosłowna. Oczywiste jest, że Include () umożliwia wyszukiwanie ciągu w innym ciągu.

Chcesz dowiedzieć się więcej o JavaScript? Jesteśmy z Tobą . Zapoznaj się z naszym Jak się uczyć JavaScript, aby uzyskać porady ekspertów dotyczące uczenia się. Znajdziesz również listę najlepszych zasobów edukacyjnych, które pomogą Ci poszerzyć swoją wiedzę.