Sortowanie tablicy JavaScript

| | |

Do sortowania tablicy można użyć metody sortowania () JavaScript. Metoda sort() przyjmuje tablicę jako argument i sortuje jej wartości w porządku rosnącym. Tabele są sortowane w miejscu, co oznacza, że oryginalna tabela jest zmieniana. Nowa tabela nie jest tworzona.

Możesz posortować tabelę w określonej kolejności. Na przykład możesz mieć listę nazw, które chcesz pokazać użytkownikowi w kolejności alfabetycznej.

W zależności od tego, jak chcesz posortować elementy tablicy, istnieją wbudowane funkcje JavaScript, które mogą pomóc Ci. Na przykład możesz użyć funkcji sort(), aby posortować tablicę alfabetycznie, funkcji reverse(), aby posortować tablicę w odwrotnej kolejności, a funkcji sort() z funkcją zagnieżdżoną, aby utworzyć sortowanie niestandardowe.

W tym samouczku przeanalizujemy, jak używać sort() i reverse() do wykonywania funkcji sortowania tablicy w JavaScript.

Metoda sortowania () w języku JavaScript

h2>

Metoda sortowania () JavaScript odczytuje wartości z tablicy i zwraca te wartości w porządku rosnącym lub malejącym. Możesz posortować ciąg zawierający liczby lub ciągi.

Rozważ następującą składnię:

Ten kod sortuje naszą listę „wartości” . Lista jest posortowana w miejscu, co oznacza, że nasza pierwotna lista została zmodyfikowana. sort() nie tworzy nowej wersji listy.

Zauważ, że metoda sort() modyfikuje oryginalną tablicę i zmienia jej kolejność. Jeśli chcemy zachować tę samą oryginalną tablicę, możemy uruchomić funkcję sort() i zapisać jej wartość w nowej zmiennej.

Jeśli przypiszesz zawartość metody sort() do nowej zmiennej, oryginalna lista będzie nadal modyfikowana.

Przykładowa tablica sortowania JavaScript

Do sortowania tablicy w JavaScript , używamy wbudowanej domyślnej metody sort(). W najprostszej postaci metoda sort() sortuje tablicę w rosnącej kolejności alfabetycznej. Oto przykład metody sort() w działaniu:

Nasz kod zwraca co następuje:

Nasza tablica została posortowana é w kolejności rosnącej. lub metodę sort() do sortowania naszej zmiennej JavaScript o nazwie „studenci”. Następnie wypisujemy wartość „students” w konsoli JavaScript .

JavaScript Array sort(): sortuj tablicę liczbową

Możemy użyć sort (), aby posortować wartości listy numerycznej w kolejności rosnącej.

Załóżmy, że mamy listę ocen uczniów, które chcemy posortować w kolejności rosnącej. Moglibyśmy je posortować za pomocą metody sort():

Nasz kod wyjściowy wygląda następująco:

Nasza tablica została posortowana w porządku rosnącym! Kiedy nasz program uruchamia operację sort(), elementy w naszej tablicy są sortowane według ich wartości /.

Ponieważ sort() sortuje listę w miejscu, nie jest konieczne przypisywanie wyniku sortowania ( ) na nową zmienną. Nasz kod wyświetla w konsoli tabelę „votes”.

Sortowanie tablicy obiektów w języku JavaScript

Metoda sort() może służyć do sortowania tablicy obiektów. Na przykład możemy mieć serię obiektów JSON, które przechowują zarówno imię, jak i wiek ucznia.

Oto przykład funkcji sort() sortującej tablicę tego typu według wieku naszych uczniów :

Nasz kod zwraca następujący kod:

Nasz kod zwrócił naszą tablicę obiektów JSON posortowanych według wieku ucznia.

W pierwszym wierszu my zadeklaruj naszą zmienną „students” z czterema uczniami. Następnie utwórz funkcję, która klasyfikuje zmienną naszych uczniów na podstawie wartości „wiek” w każdym obiekcie JSON porównującym wiek. Na koniec nasz program drukuje posortowaną listę uczniów.

JavaScript Array sort(): Sortuj w odwrotnej kolejności

Istnieje również wbudowana funkcja JavaScript, która umożliwia sortowanie tablica w odwrotnej kolejności: reverse ().

Metoda reverse () odwraca tablicę tak, że pierwszy element staje się ostatnim, a ostatni elementem pierwszym. Dlatego ta tablica nie sortuje tablicy w malejącym porządku alfabetycznym.

Jeśli najpierw posortujemy listę za pomocą metody sort(), możemy użyć reverse(), aby zobaczyć naszą tablicę w kolejności malejącej.

Oto przykład działania funkcji reverse():

Nasz kod zwraca co następuje:

Najpierw sortujemy naszą listę w porządku rosnącym za pomocą sort (). Następnie odwróćmy listę za pomocą reverse (). Nasza lista wyświetla teraz nasze nazwy w malejącej kolejności alfabetycznej.

Odwrotność Funkcja (), podobnie jak funkcja sort (), zmienia kolejność naszej listy. Nie możemy przypisać wyniku reverse() do nowej zmiennej bez modyfikowania oryginalnej tablicy. Rozmawialiśmy o tym wcześniej przy pomocy metody sort().

Wniosek

Metoda sort() sortuje zawartość listy w kolejności rosnącej lub malejącej sort() modyfikuje listę w miejscu, co oznacza, że metoda nie tworzy nowej listy reverse(), gdy jest używana po sort(), sortuje listę w kolejności malejącej.

W tym samouczku wyjaśniliśmy, jak sortować tablicę w JavaScript za pomocą sort (). tablica.

Wskazówki dotyczące najlepszych zasobów edukacyjnych JavaScript es i kursy online, zobacz nasz Jak nauczyć się JavaScript .

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method