Klucze obiektów JavaScript

| | | | | |

Metoda JavaScript Object.keys () pobiera klucze z obiektu i zwraca listę zawierającą klucze. Kolejność kluczy na końcowej liście to kolejność, w jakiej pojawiają się one w oryginalnym obiekcie

Obiekty JavaScript (JS) składają się z dwóch głównych części: .. Klucze i wartości

Podczas pracy z obiektem może być konieczne pobranie listy powiązanych z nim kluczy. W tym miejscu pojawia się metoda JavaScript Object.keys(). Ta metoda umożliwia wygenerowanie listy wszystkich nazw właściwości w obiekcie. Korzystając z przykładów

Ten samouczek wyjaśnia, jak używać metody Object.keys () do zwracania listy kluczy przechowywanych w obiekcie. Omówimy również pokrótce strukturę obiektów JavaScript

JavaScript. Aktualizacje

Obiekty (z wielką literą „O”) to typ danych mapowania w JavaScript. Karta wartości klucza. Wartości zarejestrowane przez obiekt mogą obejmować ciągi, liczby, wartości logiczne i inne typy danych. Oto przykład obiektu w JavaScript:

słowa na lewo od dwukropka (:) to klucze naszego słownika. Słowa na prawo od dwukropka to wartości . Możesz myśleć o obiektach JavaScript jako o odpowiedniku słownika Pythona, ale w JavaScript.

JavaScript Object.keys ()

Metoda JavaScript Object.keys () zwraca wszystkie klucze. wewnątrz obiektu JavaScript lub obiektu JSON. Te klucze są przechowywane w kolejności, w jakiej pojawiają się w obiekcie

Składnia metody Object.keys () to:.

Metoda Object.keys () przyjmuje jeden parametr: nazwa obiektu, którego klucze chcesz odzyskać. Ta metoda zwraca nazwy wszystkich kluczy dla określonego obiektu, przechowywane jako lista JavaScript

Zauważ, że sama metoda nazywa się Object .keys (). w efekcie klucze () są metodą obiektową. Musisz określić obiekt, którego klucze chcesz pobrać jako parametr obiektu .keys (). Nie jest możliwe dodawanie kluczy () do żadnego obiektu, ponieważ ten obiekt nie będzie miał dostępu do metody keys ().

Przykład JavaScript Object.keys ()

Przeprowadzimy Cię przez przykład, aby zilustrować, jak działa ta metoda.

Wcześniej stworzyliśmy słownik o nazwie „job_description", który zawiera przegląd informacji o pracy dostępnej w lokalnym supermarkecie. Obiekt zawiera Boolean JavaScript < /a>, ciąg i a n liczba całkowita. Załóżmy teraz, że chcemy pobrać listę kluczy w tym słowniku.

Możemy utworzyć tę listę za pomocą następującego kodu:

= const opis_pracy { pozycja: "Asystent sprzedaży", floor_worker: true, hours_per_week: 38}; var job_keys = Object.keys (opis_zadania); console.log (klucze zadań); 

Nasz kod zwraca:

Najpierw zadeklarowaliśmy stałą o nazwie "job_description", która przechowuje obiekt zawierający informacje o pracy dostępnej w lokalnym supermarkecie.

Dalej , użyliśmy Object.keys() do pobrania listy kluczy powiązanych ze słownikiem i przypisaliśmy listę do zmiennej „job_keys”. Następnie wydrukowaliśmy zawartość listy "job_keys" konsoli JavaScript.

Jak widać, nasz kod zwrócił listę zawierającą trzy wartości. Każda wartość reprezentuje unikalną nazwę klucza w naszym obiekcie

JS Object.keys (): .. Inny przykład

Omówmy inny przykład użycia tej metody

Załóżmy, że chcemy wydrukować listę kluczy naszego obiektu, poprzedzonych „Nazwa klucza:”. Możemy to zrobić za pomocą tego kodu:

Nasz kod zwraca:

Najpierw zdefiniowaliśmy nasz obiekt "job_description", którego klucze chcemy wydrukować w konsoli. Następnie użyliśmy metody JS Object.keys(), aby pobrać listę kluczy dla naszego obiektu

Następnie lubię używać pętli "for ... of" do iteracji przez każdy klucz w naszym obiekcie „job_description”

Dla każdego klucza wydrukowaliśmy „Nazwa klucza:”., a następnie nazwę klucza , w konsoli. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak „ ..." pętle działają, przeczytaj nasz Przewodnik dla początkujących po pętlach JavaScript .