JavaScript podczas pętli

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

do‚ while pętle mogą być użyte do jednorazowego wykonania bloku kodu i będą kontynuowane, jeśli instrukcja nadal będzie oceniana jako prawda. Pętle while i do ... while są przydatne, jeśli chcesz wykonać blok kodu po spełnieniu określonego warunku.

Pętle są podstawową funkcją programowania i służą do automatyzacji podobne zadania. Załóżmy na przykład, że chcesz wydrukować każde nazwisko z listy uczniów. Możesz utworzyć pętlę, aby zautomatyzować zadanie.

JavaScript zapewnia dwa główne typy pętli, których można użyć do wykonania zadania, które jest wielokrotnie powtarzane. Pierwszy typ, zwany pętlą for, wykonuje instrukcję kilka razy. Drugi typ to pętla while, która jest wykonywana w zależności od tego, czy warunek jest spełniony, czy nie.

W tym samouczku omówimy podstawy pętli while w JavaScript. Zapoznamy się ze składnią pętli while, jak tworzyć pętle do`¶ while i zbadamy kilka przykładów takich pętli w działaniu.

Pętle while JavaScript

Pętla while JavaScript wykonuje blok kodu, podczas gdy warunek jest oceniany jako prawda. Podczas gdy pętle przestają działać, gdy ich warunek jest fałszywy. Pętla while umożliwia wielokrotne powtarzanie bloku kodu bez kopiowania i wklejania kodu.

while są często używane, jeśli chcesz wielokrotnie wykonać nieokreślony kod. Z drugiej strony JavaScript for loop są używane, jeśli już wiesz lub potrafisz obliczyć, ile razy pętla powinna zostać uruchomiona.

Oto składnia pętli while w JavaScript:

Instrukcja while jest bardzo podobna do instrukcji JavaScript for .

Możesz utworzyć nieskończoną pętlę, określając warunek, który zawsze będzie oceniany jako prawdziwy. Upewnij się, że warunek może zostać oceniony jako fałszywy, chyba że chcesz, aby pętla trwała do momentu ręcznego przerwania planowania.

Przykład pętli JavaScript

Powiedzmy, że mamy ekskluzywną imprezę. Jednorazowo na naszą imprezę chcemy zaprosić tylko 40 osób.

Na naszej imprezie jest już 35 osób. Za każdym razem, gdy kogoś zaprosimy, chcemy obliczyć, ile jeszcze osób możemy zaprosić, zanim osiągniemy limit. Oto przykład programu, który używa pętli while do wykonania tego obliczenia:

Nasz kod zwraca co następuje:

W pierwszych dwóch wierszach naszego kodu deklarujemy dwie zmienne. Zmienna limit służy do określenia maksymalnej liczby osób, które mogą dołączyć do naszej grupy. current_attendees zmienna JavaScript śledzi, ile osób aktualnie uczestniczy w przyjęciu.

Stwórzmy < Pętla em>while, która działa, dopóki liczba obecnych uczestników nie spadnie poniżej ustawionego przez nas limitu.

Następnie nasz program dodaje 1 do liczby obecnych uczestników i oblicza liczbę pozostałych spacji, odejmując obecnych_uczestników od limit. Na koniec, nasz program wypisuje w konsoli instrukcję informującą naszego lidera grupy, ile spacji pozostało.

Nasz cykl wtedy trwał tak długo, jak w naszej grupie było mniej niż 40 osób. Za każdym razem, gdy pętla działała, liczba naszych obecnych_uczestników wzrastała o 1. Gdy tylko nasza grupa osiągnęła 40 uczestników, nasza pętla przestawała działać.

Podczas trwania pętli: Kolejny przykład

Użyjmy innego przykładu, aby zilustrować działanie pętli while. W poniższym przykładzie tworzymy pętlę while, która drukuje każdą nazwę z naszej tabeli imprez VIP:

Nasz kod zwraca:

Nasza pętla iteruje po tablicy vips, aż nasza zmienna licznika będzie mniejsza niż długość Tabela JavaScript .

JavaScript robiⶠwhile Loop

JavaScript robi¶ while Pętla wykonuje instrukcję raz, a następnie sprawdza, czy warunek jest spełniony. Jeśli warunek jest spełniony, pętla zostanie wykonana ponownie. W przeciwnym razie kod przestanie działać.

Istnieje duża różnica między pętlą while a pętlą do´ while. Do ... while pętle są wykonywane co najmniej raz, nawet jeśli określony warunek nigdy nie ma wartości true. W przeciwieństwie do tego, pętle while są wykonywane tylko wtedy, gdy ich warunek jest spełniony.

Oto składnia pętli do`ʶ while w klasie JavaScript:

Kod w naszej pętli do ʶ while będzie zawsze wykonywany co najmniej raz.

JavaScript do ʶ while pętla przykład

Użyjmy przykładu, aby zilustrować, jak działa pętla do‚ʶ while. Powiedzmy, że tworzymy puzzle. Chcemy, aby nasz program prosił użytkownika o odgadnięcie liczby, dopóki nie odgadnie prawidłowej liczby.

Oto przykład programu, którego moglibyśmy użyć do stworzenia tej układanki:

Nasz program poprosi użytkownika o wprowadzenie liczby z przedziału od 1 do 10, o ile guessed_number nie jest równe < em> number_to_guess. Ale nasz program wykona zawartość naszej instrukcji do przed oceną warunków po raz pierwszy.

Gdy nasz warunek jest fałszywy, nasza pętla przestanie się wykonywać.

Wniosek

Podczas gdy pętle mogą być użyte do wykonania powtarzającego się bloku kodu podczas gdy stwierdzenie ma wartość prawda. Pętle Do´ while mogą być użyte do jednorazowego wykonania bloku kodu. Będą nadal działać, jeśli instrukcja nadal będzie zwracać prawdę.

Pętle while i doʶ while są przydatne, jeśli chcesz wykonać blok kodu po spełnieniu określonego warunku.

W tym samouczku wyjaśniliśmy, jak utworzyć pętlę while i do´¶ while w JavaScript. Zbadaliśmy również kilka przykładów tych pętli w działaniu, aby zilustrować, gdzie mogą być przydatne. Teraz masz informacje, których potrzebujesz, aby używać pętli while jak ekspert JavaScript!

Aby uzyskać wskazówki dotyczące najlepszych Zasoby i kursy dotyczące języka JavaScript można znaleźć w naszym artykule dotyczącym nauki języka JavaScript .