Interfejs API pobierania JavaScript

| | | | | |

Programiści często muszą pobierać dane z własnego interfejsu API lub interfejsu API innej firmy. Ten artykuł mówi o używaniu przeglądarki Fetch API do POBIERANIA danych z punktu końcowego.

Fetch API to interfejs, który pozwala nam wysyłać żądania HTTP do serwera z przeglądarki internetowej, takiej jak Chrome lub Firefox. Żądanie GET dociera do punktu końcowego na serwerze, a następnie zwraca odpowiedź z danymi z tego punktu końcowego, dzięki czemu można je odczytać.

Typy żądań

Żądanie HTTP GET jest tylko jednym rodzaj żądania, które możesz wysłać do serwera. Inne typy żądań to POST, PUT i DELETE. Te żądania tworzą żądanie CRUD. Tutaj możemy tworzyć (POST), odczytywać (GET), aktualizować (PUT) i niszczyć (DELETE) dane w naszej bazie danych.

Ponadto możemy uzyskać dostęp do zewnętrznych interfejsów API. . Zgodnie z API, będziesz mógł uruchamiać tylko niektóre zapytania, głównie po to, aby ich dane były niezmienne, więc nie będziesz mógł uruchamiać tych zapytań, które manipulują danymi, będziesz mógł je tylko odczytać.

Jak działa Fetch API?

Fetch API korzysta z systemu komunikacji opartego na Promise. Przypominamy, że obietnice to funkcje asynchroniczne, które zawijają logikę we własny blok kodu i zwracają odpowiedź, która określa, czy obietnica została rozwiązana, czy odrzucona.

Jako użytkownik interfejsu Fetch API, nie demaskujesz nas Nie ma potrzeby pisać logiki obietnicy. Po prostu użyj go do wysłania żądania, a Fetch API zwróci ukrytą obietnicę. Oto podstawowa składnia, dzięki której uzyskasz odpowiedź:

promise.then (odpowiedź) .then (json) .catch (błąd) ;

Obietnica to żądanie asynchroniczne Metoda fetch() jest dostępna w zasięgu globalnym i przekazywana do punktu końcowego, w którym chcemy wykonać żądanie HTTP.

Po żądaniu możemy użyć obiecanej składni z then i przechwycić lub użyć funkcji asynchronicznej / czekania, aby uzyskać odpowiedź z serwera.

Składnia obietnicy

Tutaj bierzemy obietnicę i czekamy na odpowiedź. Kiedy otrzymujemy odpowiedź, jeśli kod stanu jest inny niż 200, rejestrujemy kod błędu na naszej konsoli i kończymy funkcję.

W przeciwnym razie, aby odpowiedź była czytelna, aby nasza strona internetowa może z niego korzystać, zmieniamy go na obiekt JavaScript Object Notation (JSON) za pomocą metody json() . Chcemy, aby zostało to ocenione, zanim przejdziemy dalej, więc połączmy obietnicę z poprzednią obietnicą.

Po dokonaniu oceny możemy zapisać, ile wydano, aby zobaczyć to na naszej konsoli. Jeśli podążasz, powinieneś otrzymać coś takiego:

Jeśli otrzymamy te informacje na interfejsie użytkownika, możemy je wykorzystać do wypełnienia kart lub tabeli lub w inny sposób chcielibyśmy je wyświetlić.

Async / Await

Możesz również użyć funkcji async / wait, aby zapisać ten sam wynik.

Słowo kluczowe async mówi nam, że „część tej funkcji będzie asynchroniczna. Kiedy dojdziemy do słowa kluczowego wait, wykonanie skryptu zatrzymuje się, dopóki ta linia kodu nie zostanie oceniona.

W tej funkcji mamy dwie instrukcje wait, porównywalne do dwóch instrukcji then () mieliśmy w logice obietnicy. a do adresu URL, który przeglądaliśmy i th Inne, dopóki pobrane informacje nie zostaną przeanalizowane do formatu JSON. Używamy try / catch do wyłapywania błędów, które mogą wystąpić, jeśli z odpowiedzi pojawi się coś niezwykłego.

Przypisy końcowe

Aby Fetch API działał w środowisku node (tj. jeśli używasz IDE takiego jak Visual Studio Code) będziesz potrzebować wire add lub npm install node-fetch, ponieważ fetch działa tylko w środowisku przeglądarki .

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method