boolowski javascript

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Jak używać wartości logicznych JavaScript

Prawda lub fałsz ‚Ęã‚Ęã są wszędzie w programowaniu. Nazywamy te wartości logiczne. Można ich użyć do porównania dwóch lub większej liczby wartości i sprawdzenia, które części programu powinny działać.

W tym przewodniku omówimy, czym są wartości logiczne i jak działają. Zobaczymy kilka przykładów użycia JavaScript Boolean na początek.

Co to jest JavaScript Boolean?

Boolean to wartość, która może być True lub False.

Boole`i zostały nazwane na cześć George`a Boole`a, słynnego matematyka związanego z postępem badań nad logiką matematyczną. Oznacza to, że wartości logiczne są zawsze pisane wielkimi literami.

Każdy obiekt z wartością w JavaScript jest prawdziwy. Wszystko, co nie ma wartości, jest nieprawidłowe.

Wszystkie następujące wartości „Ęã”Ęãsą prawdziwe:

  • 10
  • ” Witaj "
  • Prawda

Każda wartość null, false, undefined, 0, NaN lub pusta jest uważana za fałsz.

Niech " s wyjaśnia, w jaki sposób wartości logiczne mogą być używane w JavaScript!

Wykorzystywanie wartości logicznych do dokonywania porównań

Mogą być tylko dwa wyniki porównania: prawda lub fałsz. Oznacza to, że możemy użyć wartości logicznych do oceny wyniku porównania.

JavaScript używa operatory porównania do porównania dwóch wartości. Są to:

  • ==: takie same jak
  • ! =: różne od
  • >: większe niż
  • <: mniejsze niż
  • <=: mniejsze lub równe
  • > = : większe lub równe

Używając dwóch ostatnich operatorów z powyższej listy, musisz upewnić się, że ułożyłeś panele we właściwej kolejności. JavaScript nie zrozumie Twojego kodu, jeśli zwrócisz znaki.

Koszt programu oceny uczniów w klasie wyższej. Zacznijmy od sprawdzenia, czy uczeń, Alex , jest starszy niż inny uczeń, Lisa:

Nasz kod zwraca: true.

Alex ma 16 lat, a Lisa 15. Oznacza to, że Alex jest starszy niż Lisa. Możemy użyć dowolnego operatora porównania, aby ocenić, jak porównać dwie zmienne . Sprawdźmy, czy Alex jest w tym samym wieku co inny uczeń, Paul:

Ten kod sprawdza, czy wartość „ale x” jest równe wartości „paul”. Ta dwójka uczniów ma po 16 lat. Nasz kod zwraca: prawda.

Ciągi można oceniać za pomocą wartości logicznych JavaScript.

Sprawdźmy, czy uczennica Lisa jest w tym miesiącu wyróżniona:

Nasz kod zwraca: false. Sprawdzamy, czy wartość „honor_roll” jest równa wartości „student”. Uczeń na liście honorowej to Alex. Oznacza to, że kiedy porównujemy nasze dwa łańcuchy, zwracana jest wartość false. Gdyby Lisa była na liście honorowej, nasz kod zwróciłby prawdę.

Możemy przypisać wynik tego porównania do zmiennej logicznej:

Nasz kod zwraca: prawda. Ten kod wykonuje to samo porównanie. Wartość porównania obiektów logicznych jest przechowywana w zmiennej „is_honor_roll_student”. Następnie wypisujemy wartość tej zmiennej do konsoli.

Używanie wartości logicznych z operatorami logicznymi

Operatory logiczne są zwykle używane do oceny dwóch lub więcej wyrażeń. Pozwalają one sprawdzić, czy dwa lub więcej stwierdzeń jest prawdziwych, czy jedno z dwóch stwierdzeń jest prawdziwe lub czy jedno lub więcej stwierdzeń jest fałszywych.

Istnieją trzy operatory logiczne, których można używać z funkcjami logicznymi:

Stwórzmy program, który sprawdza, czy w sklepie internetowym można kupić nową grę komputerową. Najpierw sprawdzimy, czy klient ma wystarczająco wysokie saldo karty podarunkowej na Twoim koncie lub czy klient ma kartę kredytową, którą można obciążyć za komputer:

Ten kod sprawdza, czy klient ma wystarczającą ilość pieniędzy na karcie podarunkowej lub czy klient ma kartę powiązaną z Twoim kontem. Nasz kod zwraca: prawda.

Klient nie ma wystarczającej ilości środków na saldzie e-karty podarunkowej. Do swojego konta dołączona jest karta. Ponieważ jedno z dwóch określonych przez nas wyrażeń jest prawdziwe, wyrażenie zwraca prawdę.

Gra, którą kupujesz, ma ocenę 18+. Sprawdźmy, czy klient ma ukończone 18 lat i ma wystarczającą ilość pieniędzy na zakup gry:

Nasz kod zwraca: true. Użyliśmy operatora &&, aby sprawdzić, czy oba nasze warunki są spełnione. Są one spełnione, więc nasz kod zwraca prawdę.

Możemy użyć operatora not do sprawdzenia, czy wyrażenie jest fałszywe. Zobaczmy, czy nasz klient kupił już grę:

Ten kod sprawdza, czy nasz klient kupił już grę. Używamy operatora not ("!‚) do odwrócenia wyniku zakupów == 0. Oznacza to, że jeśli klient kupił już grę, nasze wyrażenie zostanie ocenione jako prawdziwe.

użyj wartości logicznych z instrukcją if

wartości logiczne są używane do sterowania przepływem programu. oznacza to, że możesz użyć wartości logicznej, aby określić, czy blok kodu powinien zostać wykonany.

Ten fragment kodu wyświetli komunikat do konsoli, jeśli klient ma wystarczające saldo na karcie podarunkowej kupić grę:

Ten kod zwraca: Ta karta podarunkowa ma niewystarczające saldo.

Nasz kod ocenia, czy saldo klienta jest równe lub większe niż koszt gry lub. Jeśli klient ma wystarczającą ilość pieniędzy, kod w naszej instrukcji „if” jest wykonywany . W przeciwnym razie wykonywany jest kod znajdujący się w naszej instrukcji else .

Zobaczmy, co się stanie, gdy zmienimy wartość „bilansu” na 32,50 USD:

Nasz kod zwraca: ta karta podarunkowa ma wystarczającą ilość pieniędzy

Wniosek

Wartość logiczna może przechowywać wartość prawdziwą lub fałszywą. Wartości logiczne są powszechnie używane do oceny, czy wyrażenie jest prawdziwe, czy fałszywe. Możesz użyć Boolean z instrukcją if do wykonania bloku kodu w zależności od tego, czy wyrażenie zwraca określoną wartość Boolean.

Jesteś teraz gotowy do zacznij używać Boolean JavaScript jak doświadczony programista!

center ; -moz-box-pack: środek ; uzasadnienie treści: centrum ; transformacja tekstu: wielkie litery ; maksymalna szerokość: 350px ; margines: auto ; margines górny: 30px ; tło: rgb (60 145 230) bez powtarzania przewijania 0 % 0 % / 200 %}. referencja-sekcja-1 img {granica-promień: 100px ; padding-bottom: 10px}. sekcja referencji img {szerokość: 100px; wysokość: 100px; promień obramowania: 100px ; margin-bottom: 20px}

Nasz kod zwraca: true. Użyliśmy operatora &&, aby sprawdzić, czy oba nasze warunki są spełnione. Są one spełnione, więc nasz kod zwraca prawdę.

Możemy użyć operatora not do sprawdzenia, czy wyrażenie jest fałszywe. Zobaczmy, czy nasz klient kupił już grę:

Ten kod sprawdza, czy nasz klient kupił już grę. Używamy operatora not ("!"), aby odwrócić wynik zakupów == 0. Oznacza to, że jeśli klient kupił już grę, nasze wyrażenie zostanie ocenione jako prawdziwe.

Używanie wartości logicznych z instrukcją if

Boolean są używane do sterowania przepływem programu. Oznacza to, że możesz użyć wartości logicznej, aby określić, czy określony blok kodu powinien zostać wykonany.

Ten fragment kodu spowoduje wydrukowanie komunikatu do konsoli, jeśli klient ma wystarczające saldo na karcie podarunkowej kupić grę:

Ten kod zwraca: Saldo tej karty podarunkowej jest niewystarczające.

Nasz kod ocenia, że saldo klienta jest równe lub większe niż koszt gry lub. Jeśli t Jeśli klient ma wystarczająco dużo pieniędzy, kod w naszym „if” jest wykonywany . W przeciwnym razie kod z naszego other jest wykonywany

Zobaczmy, co się stanie, gdy zmienimy wartość „bilansu” na 32,50 USD.

Nasz kod zwraca: ta karta podarunkowa ma wystarczającą ilość pieniędzy

Wniosek

Wartość logiczna może przechowywać wartość prawdziwą lub fałszywą. . Wartości logiczne są powszechnie używane do oceny, czy wyrażenie jest prawdziwe, czy fałszywe. Możesz użyć Boolean z instrukcją if do wykonania bloku kodu w zależności od tego, czy wyrażenie zwraca określoną wartość Boolean.

Jesteś teraz gotowy do zacznij używać logicznego JavaScript jako ekspert programisty

center, -moz-box-pack: center, uzasadnij treść: center; transformacja tekstu: wielkie litery; maksymalna szerokość: 350px; margines: auto; margines górny: 30px; . background: rgb (60145230) brak powtórzeń przewijania 0% 0% / 200%} uznanie section-1 img {border-radius: 100px; -bas padding: 10px} img .testimonial section {width: 100px; wysokość: 100px; promień obramowania: 100px ; margin-bottom: 20px}

Nasz kod zwraca: true. Użyliśmy operatora &&, aby sprawdzić, czy oba nasze warunki są spełnione. Są one spełnione, więc nasz kod zwraca prawdę.

Możemy użyć operatora not do sprawdzenia, czy wyrażenie jest fałszywe. Zobaczmy, czy nasz klient kupił już grę:

Ten kod sprawdza, czy nasz klient kupił już grę. Używamy operatora not ("!"), aby odwrócić wynik zakupów == 0. Oznacza to, że jeśli klient kupił już grę, nasze wyrażenie zostanie ocenione jako prawdziwe.