Jak utworzyć obiekt pliku w JavaScript

| |

Istnieje kilka scenariuszy, w których będziesz chciał pracować z plikami w Javie. Na przykład możesz utworzyć plik do przechowywania danych wyjściowych programu lub może zdecydować się na odczytanie danych z pliku, który jest następnie przetwarzany przez program.

C ` is ; Tutaj wkracza biblioteka java.io. Biblioteka java.io udostępnia wiele metod używanych do pracy z plikami w Javie.

Ten samouczek wyjaśnia, jak korzystać z pliku Java, Klasy FileReader i FileWriter oraz ich główne metody. Ten samouczek odniesie się również do przykładu każdej z tych użytych metod, aby pokazać, jak ich używać w kodzie.

Pliki Java

Pliki to elementy na komputerze które przechowują określone informacje. Na przykład plik może przechowywać listę nazwisk uczniów na zajęciach z matematyki lub listę składników używanych do pieczenia ciasta kawowego. Z drugiej strony katalogi to foldery, które przechowują kolekcje plików i innych katalogów.

Biblioteka java.io zawiera wiele pakietów, których można używać do pracy z plikami i katalogami w Javie . W tym samouczku skupimy się na pakietach Java File, FileReader i FileWriter.

Ponieważ metody oferowane przez te pakiety są częścią zewnętrznego pakietu, musimy je najpierw zaimportować, zanim możemy ich użyć w naszym kodzie.

Oto kod, którego możemy użyć do zaimportowania klas File, FileReader i FileWriter do naszego programu:

import java.io.File;

import java .io.FileReader ;

import java.io.FileWriter ;

Teraz, gdy wiemy, jak zaimportować plik klasy Java, będziemy pracując z tym samouczkiem, jesteśmy gotowi, aby kontynuować.

Tworzenie pliku Java

Klasa Java File służy do tworzenia pustego pliku w Javie.

Zanim będziesz mógł utworzyć plik, musisz jednak utworzyć obiekt File. Obiekt pliku jest reprezentacją określonego pliku lub folderu w naszym kodzie. Jednak obiekt pliku sam nie tworzy pliku. Najpierw musimy utworzyć obiekt pliku, abyśmy mogli go użyć do utworzenia pliku.

Oto składnia, której możemy użyć do utworzenia pliku obiektowego w Javie:

File fileName = newFile (String filePath);

W tym przeklętym przykładzie stworzyliśmy obiekt systemu plików o nazwie fileName. do pliku lub folderu zapisanego w ścieżce pliku określonej w zmiennej filePath.

Aby utworzyć plik w Javie, możesz użyć createNewFile() metoda. createNewFile() tworzy nowy plik w określonej ścieżce. Metoda zwraca wartość true, jeśli nowy plik zostanie utworzony, i false, jeśli plik już istnieje w określonej lokalizacji.

Załóżmy, że tworzymy program do analizy danych, który analizuje historyczne wyniki akcji dla S&P 500 w 2019 roku. Przed analizą naszych danych chcemy stworzyć nowy plik, w którym będą przechowywane informacje utworzone przez nasz program. Moglibyśmy użyć tego kodu do utworzenia pliku, który będzie przechowywać wyniki naszej analizy:

Gdy uruchamiamy nasz kod, w ścieżce /home/data_analysis/2019sandp500/result.txt tworzony jest plik. Następnie do konsoli zwracana jest następująca odpowiedź:

Plik wynikowy został utworzony.

Jeśli jednak plik zostanie próba utworzenia już istnieje, ta wiadomość zostanie zwrócona do konsoli:

Wyniki pliku już istnieją.

Powinieneś przeanalizuj nasz kod. Najpierw zaimportujmy metodę java.io.File, która zawiera metody plików, których będziemy używać w naszym kodzie. Następnie tworzymy klasę o nazwie CreateFile, która przechowuje kod naszego programu.

W pierwszym wierszu naszego głównego programu tworzymy obiekt pliku o nazwie resultsFile, który reprezentuje plik w ścieżce pliku /home/data_analysis /2019sandp500/result.txt. Następnie używamy metody createNewFile(), aby utworzyć nowy plik w określonej ścieżce pliku. Wynik logiczny metody createNewFile() jest przechowywany w zmiennej fileCreated.

W następnym wierszu tworzymy instrukcję if . Jeśli fileCreated jest równe true, komunikat Plik wynikowy został utworzony. zostanie wydrukowany na konsoli; w przeciwnym razie komunikat Plik wynikowy już istnieje. zostaną wydrukowane na konsoli. W tym przypadku plik wynikowy nie istnieje, więc nasz kod utworzył nowy plik i wydrukował Plik wynikowy został utworzony. w konsoli.

Odczytaj plik Java

read() w Java FileRea class der służy do odczytywania zawartości pliku Java.

Załóżmy, że mamy plik o nazwie /home/data_analysis/2019sandp500/raw_message.txt, do którego chcemy uzyskać dostęp w naszym kodzie. Ten plik zawiera następujący tekst:

PROGRAM ANALIZY JAVA S&P 500

Możemy odczytać ten plik za pomocą kodu dalej:

Nasz kod zwraca:

PROGRAM ANALIZY JAVA S&P 500

W naszym programie wykorzystano FileReader do utworzenia obiektu pliku reprezentującego zawartość pliku przechowywanego w /home/data_analysis/2019sandp500/raw_message.txt. Następnie użyliśmy metody read() do odczytu zawartość pliku do tablicy. Na koniec wydrukowaliśmy zawartość tablicy do konsoli i użyliśmy close(), aby zamknąć nasz plik.

Zapisz do pliku Java

Metoda write() pakietu FileWriter służy do zapisu do pliku w Javie.

Załóżmy, że chcemy napisać dzisiejszy data na górze pliku wyników, który przechowuje wyniki naszego programu do analizy danych. Ten plik jest przechowywany w ścieżce pliku /home/data_analysis/2019sandp500/results.txt. Możemy to zrobić za pomocą tego kodu:

Nasz kod zapisuje Czwartek 12 marca w pliku /home/data_analysis/2019sandp500/results.txt i wyświetla to, co następuje do konsoli:

Data została zapisana w pliku.

Oto zawartość pliku results.txt, który napisał w naszym programie:

12 czwartek marca

W powyższym przykładzie użyliśmy metody FileWriter do napisania zdania do pliku w Javie. Najpierw zadeklarowaliśmy zmienną o nazwie writeToFile(), która tworzy reprezentację pliku przechowywanego w ścieżce pliku /home/data_analysis/2019sandp500/results.txt. Metoda write() służy do zapisywania ciągu do pliku, więc do zamknięcia pliku używamy metody close().

Usuń plik w Javie

Pakiet Java File udostępnia metodę służącą do usuwania pliku lub katalogu — delete ().

usuń () zwraca prawdę, jeśli określony plik jest usunięty i fałsz, jeśli plik nie istnieje. hode delete () może usuwać tylko katalog bez zawartości.

Załóżmy, że chcemy usunąć plik results.txt na początku nasz program, abyśmy mogli później w naszym programie zapisać nowe dane do pliku. Możemy to zrobić za pomocą tego kodu:

Nasz kod usuwa zawartość pliku results.txt i wyświetla w konsoli:

W tym przykładzie utworzyliśmy obiekt File o nazwie results, który reprezentuje zawartość pliku results.txt. Następnie użyliśmy metody delete(), aby usunąć zawartość pliku.

Jeśli plik results.txt został usunięty pomyślnie — jak w powyższym przykładzie — Wiadomość results.txt została usunięta. jest wydrukowany na konsoli. W przeciwnym razie plik results.txt nie został usunięty. jest drukowane w konsoli.

Wnioski

Pakiet Java File służy do tworzenia i usuwania plików, pakiet FileReader służy do odczytywania zawartości pliku, a pakiet FileWriter służy do zapisywania do pliku.

Ten samouczek pokazuje, odwołując się do przykładów, jak używać pakietów Java File, FileReader i FileWriter do pracy z plikami w kodzie. są teraz gotowi do pracy z plikami w Javie jak profesjonalny programista!