Zakończ podczas korzystania z JavaScript

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Java przerywa instrukcję break podczas wykonywania pętli. Kiedy wykonywana jest instrukcja break, program rozpoczyna wykonywanie kodu po instrukcji. Jeśli w pętli zagnieżdżonej używana jest instrukcja break, kończy się tylko pętla wewnętrzna.

Java for i in pętle Jestem służy do automatyzacji podobnych zadań. Pracując z tymi pętlami, możesz wyjść z pętli, gdy zostanie spełniony określony warunek. Tutaj pojawia się instrukcja break Java . Instrukcja break służy do całkowitego przerwania pętli.

W tym samouczku omówiono użycie instrukcji break do kontrolowania przepływu pętli. W Javie. Przyjrzymy się przykładowi deklaracji break w programie Java.

Instrukcja break w Javie

Java instrukcja break przerywa wykonywanie pętli. Interpreter przechodzi do następnej instrukcji w programie po pętli. Instrukcja break jest przydatna, jeśli chcesz, aby pętla przestała działać, jeśli w pętli zostanie spełniony określony warunek.

Składnia pause to w następujący sposób:

Stwierdzenie przerwania jest jedynym, które jest własnym słowem kluczowym. Nie przyjmuje żadnych argumentów, ponieważ instrukcja break nie jest funkcją. Po napotkaniu instrukcji break, program pomija bieżącą iterację pętli.

Przykład przerwy w Javie

Powiedzmy, że tworzymy program, który prosi użytkownika o odgadnięcie liczby od jednego do dziesięciu.

Jeśli użytkownik odgadnie prawidłową liczbę, nasz program powinien wyświetlić komunikat z gratulacjami odgadnięcia prawidłowej liczby. W przeciwnym razie nasz użytkownik musi mieć możliwość ponownego zgadywania, maksymalnie do pięciu prób

Oto kod, którego moglibyśmy użyć do napisania tego programu:

Nasz kod zwraca:

Nasz program prosi nas o o zgadnij ponownie, jeśli nie odgadniesz prawidłowej liczby.

Jeśli użytkownik odgadł ją już pięć razy, program zatrzymuje się, ale jeśli użytkownik odgadnie poprawną liczbę, nasz kod wyświetla „ Masz rację! w konsoli.

Przykład łamania kodu w Javie

Podział naszego kodu. Najpierw importujemy bibliotekę java.util.Scanner, która pozwala nam akceptować dane wprowadzane przez użytkownika. Zdefiniujmy klasę o nazwie GuessingGame. Nasz program wykonuje więc następujące czynności:

  1. Deklarujemy zmienną Java o nazwie liczba tej zmiennej. przechowuje liczbę do odgadnięcia przez użytkownika.
  2. Używamy skanera danych wejściowych do inicjowania danych wprowadzanych przez użytkownika, abyśmy mogli pobrać domysły użytkownika w naszym programie.
  3. Utwórzmy pętlę Java for , która będzie działać, dopóki i nie będzie większe niż pięć. Ta pętla daje naszym użytkownikom pięć prób odgadnięcia dokładnej liczby
  4. Nasze wyświetlenia kodu „Odgadnij liczbę od 1 do 10:” .. na konsoli
  5. Używamy input.nextInt(), aby zaakceptować sugestię użytkownika. Hipotezę przechowujemy w nowej zmiennej o nazwie hipoteza.
  6. Nasz program porównuje, czy założenie użytkownika jest równe zmiennej liczba, która przechowuje liczbę nasz użytkownik musi zgadywać.
  7. Jeśli założenia są równe liczba, komunikat "Masz rację!" " jest drukowane na konsoli. Następnie pętla przestaje działać.
  8. W przeciwnym razie pętla for działa, dopóki i nie będzie większe niż 5 .

break kończy for lub in zaraz po wykonaniu instrukcji break.

break Zagnieżdżona instrukcja Java break

< Instrukcja /em> kończy pętlę, najbardziej wewnętrzny program Java. Załóżmy, że masz na przykład czas w pętli for, a przerwa znajduje się w pętli in . Jedyną pętlą, która się zatrzyma, jest pętla in

Oto przykład ilustrujący, jak to działa:.

Najpierw zainicjuj pętlę, a następnie initi alize while w Javie. Kiedy nasza instrukcja end, in przestanie działać. Jednak pętla for będzie działać, dopóki program nie zostanie zatrzymany.

Oznaczona w języku Java instrukcja przerwania

Możesz dodać etykietę tagowi break< /em> i utwórz otagowaną przerwę. Są one używane do zakończenia instrukcji oznaczonej etykietą w programie, w przeciwieństwie do instrukcji break, które przerywają nieoznakowaną pętlę wewnątrz programu. Oto składnia zaznaczonego przerwania:

Gdy nasz program spełnia warunek, chcemy, aby nasz kod został zatrzymany i wznowiony od pierwszej pętli. Innymi słowy, chcemy, aby nasz program zakończył wewnętrzny cykl. Zewnętrzna pętla powinna nadal działać.

Możemy to zrobić za pomocą zaznaczonej instrukcji break. Oto kod, którego użylibyśmy do przerwania naszej drugiej pętli do i do:

Zaraz po wykonaniu instrukcji break top_break program kończy wszystkie pętle, dopóki nasz dorsz nie wykona instrukcji top_break. W tym przypadku oznacza to, że druga pętla for i in zostały zakończone, a program kontynuuje działanie

>

Wniosek

instrukcja Java break kończy pętlę. oznaczona instrukcja break służy do zakończenia pętli, a odpowiadająca jej instrukcja — etykieta break.

Ten samouczek wyjaśnia, jak używać oznaczonych etykietą break i deklaracji break do kontrolowania przepływu programu .

Naprawdę? Chcesz dowiedzieć się więcej o Javie? Zapoznaj się z naszym kompletnym przewodnikiem na temat nauki języka Java . W tym przewodniku znajdziesz wskazówki dotyczące najlepszych kursów, książek i zasobów edukacyjnych.