Hashset JavaScript

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Istnieje kilka typów danych Java używanych do przechowywania wartości. Każdy przechowuje wartości typu danych w inny sposób i oferuje szereg metod, których można użyć do manipulowania przechowywanymi wartościami. Na przykład liczbami można manipulować za pomocą funkcji matematycznych w Javie.

HashSet to typ danych w Javie używany do tworzenia zestawu matematycznego. HashSet jest częścią struktury kolekcji Java i umożliwia przechowywanie danych przy użyciu typu danych tabeli mieszania.

W tym samouczku omówimy podstawy klasy Java HashSet i sposoby jej użycia. Omówimy również główne metody oferowane przez HashSet do pobierania i manipulowania danymi przechowywanymi w zestawie.

Definicje Java i HashSet

Zestawy to kolekcje Java, które nie mogą zawierać elementów podwójnych. Chociaż lista może zawierać kilka razy te same wartości, zestawy nie mogą zawierać określonej wartości raz.

Zestawy mogą być przydatne w wielu różnych sytuacjach. Na przykład, jeśli utworzysz program dla lokalnej kawiarni, który przechowuje numery telefonów ich lojalnych klientów, chcesz, aby ten sam numer telefonu pojawił się na liście tylko raz.

Java, typ zestawu to interfejs, aby z niego skorzystać musimy użyć jednej z klas powiązanych z typem danych. Klasa HashSet implementuje zestaw typów danych i służy do tworzenia zestawu, który wykorzystuje strukturę danych tabeli haszowania.

Zanim zaczniemy pracować z HashSet, musimy zaimportować pakiet HashSet do naszego kodu. Oto kod, którego możemy użyć do zaimportowania HashSet do naszego kodu:

import java.util.HashSet;

Teraz zaimportowaliśmy HashSet, możemy rozpocząć pracę z typem danych

Java Utwórz HashSet

Oto składnia, której możesz użyć do stworzenia Java HashSet :.

HashSet nazwa_zmiennej = nowy HashSet <> (pojemność, współczynnik obciążenia);

Główne składniki HashSet są następujące:

  • HashSet wskazuje nasz program, który chcemy zadeklarować HashSet.
  • DataType > to typ danych zajmowanych przez wartości przechowywane w zbiorze haszowania.
  • nazwa_zmiennej to nazwa naszego zbioru haszowania.
  • nowy HashSet <> Inicjuje HashSet i przypisuje go do variable_name.
  • pojemność wskazuje, ile wartości „Ęã‚ Ęãzestaw haszujący może sklep. Domyślnie jest ustawiony na 8. (opcjonalnie)
  • współczynnik obciążenia określa, że gdy zestaw skrótów jest wypełniony określoną ilością, elementy w tabeli są przenoszone do nowej tabeli dwukrotnie większy od oryginalnego stołu. Domyślnie jest ustawiony na 0,75 (lub 75% pojemności). ( opcjonalnie)

Załóżmy, że chcemy stworzyć HashSet to ja morizzi lista owoców sprzedawanych na naszym stoisku z owocami, moglibyśmy to zrobić za pomocą następującego kodu:

W naszym kodzie stworzyliśmy HashSet o nazwie fruits, który pozwala na przechowywanie wartości ciągów.Teraz mamy gotowy HashSet, możemy rozpocząć pracę nad wykorzystaniem metod HashSet.

Dodaj element

Metoda add() dodaje określony element do HashSet w Javie Załóżmy, że chcemy dodać wartości Pear, Grapefruit i Mango do naszej listy owoców. Moglibyśmy to zrobić za pomocą tego kodu:

Kiedy uruchamiamy nasz kod, zwracana jest następująca odpowiedź:

["gruszka", "Grapefruit", "Mango " ]

Przerwij od zstąpienia naszego kodu. Najpierw importujemy klasę HashSet z java.util, a następnie inicjujemy klasę o nazwie AddFruits, która przechowuje nasz kod programu. W następnym wierszu deklarujemy HashSet o nazwie owoce, który przechowuje wartości łańcuchów.

Następnie używamy metody add(), aby dodać trzy wartości „Ęã‚Ęãdo naszego owoc zestaw haszujący: gruszka, grejpfrut i mango. Na koniec wypisujemy zawartość metody mieszania owoc do konsoli.

Usuwanie elementu

Usunięcie () może być użyte do usunięcia elementu przedmiot z HashSet.

Załóżmy, że nasz stoisko z owocami zdecydowało się wyprzedać z powodu braku popytu na drzewa mango. Dlatego chcemy usunąć wpis Mango z HashSet, który utworzyliśmy wcześniej. Możemy to zrobić za pomocą tego kodu:

Nasz kod zwraca:

["gruszka", "grejpfrut"]

nasz kod usunął Mango z naszego oryginalnego HashSet i zwraca zmodyfikowaną metodę HashSet z pozostałymi dwiema wartościami.

Dodatkowo metoda removeAll() służy do usuwania wszystkich elementów z kolekcji . Jeśli więc postanowiliśmy zacząć od zera i stworzyć nową listę owoców, moglibyśmy użyć removeAll() do usunięcia wszystkich elementów z naszego zestawu. Oto kod, którego moglibyśmy użyć do usunięcia wszystkich elementów w naszym HashSet "owoce":

Nasz kod zwraca pusty zestaw skrótów. []

Dostęp do elementów

W przeciwieństwie do tablic Java, gry nie są indeksowane. Jeśli więc chcemy uzyskać dostęp do wartości w naszym zestawie, musimy użyć metody iterator() i iterować po każdej wartości. iterator() jest częścią pakietu „java.util.Iterator”, więc musimy zaimportować pakiet iterator, zanim będziemy mogli użyć metody iterator()

Oto program, którego moglibyśmy użyć do iteracji przez każdy owoc w naszej tablicy owoc z wcześniejszej wersji i wydrukowania go w konsoli:

Nasz kod zwraca:

Gruszka

Grejpfrut

Mango

W naszym kodzie najpierw importujemy biblioteki HashSet i Iterator z java.util, deklarujemy klasy o nazwie RetrieveFruits, w której znajduje się nasz kod programu. Następnie mamy HashSet o nazwie inicjalizuj owoc i przypisujemy mu trzy wartości: Gruszka, Grejpfrut, Mango i

w następnej linii. , inicjujemy iterator, który pozwala nam iterować przez każdy element naszego HashSet. Następnie tworzymy pętlę while, która sprawdza każdy element HashSet owoc i wyświetla w konsoli.

Operacje ustawiania

Klasa HashSet. Jest zestawem, to klasa może uzyskać dostęp do różnych operacji dostrajania oferowanych przez zestaw typów danych. Istnieją cztery główne operacje dostrajania, które mogą być używane z klasą HashSet: suma, przecięcie, podzbiór i różnica. Zobaczmy, jak każda z tych metod działa indywidualnie.

Metoda łączenia HashSet

AddAll() może być użyty do wykonania połączenia między dwoma zestawami. Innymi słowy, addAll() pozwala połączyć zawartość dwóch zestawów razem.

Załóżmy, że trzymaliśmy nasze owoce w dwóch zestawach haszujących. Pierwszy zestaw skrótów, owoce, przechowuje listę ogólnych owoców, które sprzedajemy na naszym stoisku. Drugi zestaw skrótów, berry, przechowuje sprzedawane przez nas jagody. Zdecydowaliśmy się połączyć te dwa zestawy.

Możemy połączyć nasze dwa zestawy za pomocą następującego kodu:

Powrót metody addAll():

[gruszka, grejpfrut, mango, truskawka, malina, jagoda]

Jak widać, nasz kod połączył nasze zestawy skrótów fruit i berry w zestaw skrótów fruit . Następnie nasz kod wyświetla zmodyfikowany zestaw skrótów w konsoli

Przecięcie HashSet

Przecięcie służy do znajdowania wspólnych wartości „Ęã‚Ęãw dwóch zestawach danych . Możemy użyć retencjiAll(), aby przeciąć dwa zbiory danych.

Załóżmy, że masz nasze listy berry i fruit i chcesz się upewnić, że nie ma ich wspólne wartości. Możemy użyć kodu z naszego przykładu Merge z modyfikacją w tym celu:

Nasz kod zwraca:. []

Zamiast addAll() do wykonania przecięcia używamy retencjiAll().Jak widać, ponieważ nie ma wspólnych wartości „Ęã‚Ęãpomiędzy naszymi owocami i berry , zwracany jest pusty zestaw skrótów. To mówi nam, że na naszych listach nie ma zduplikowanych wartości, co jest dokładnie tym, czego chcieliśmy.

Podzbiór metody HashSet

Zawartość includeAll() służy do sprawdzania, czy zestaw jest podzbiór innego zestawu. Innymi słowy, ContainsAll() sprawdza, czy zestaw zawiera tylko wartości „Ęã”Ęã z innego zestawu.

Załóżmy, że chcemy sprawdzić, czy nasza lista tablice była podrzędną – razem z naszą . Lista owoców. Możemy to zrobić za pomocą tego kodu:

Nasz kod zwraca: false. Wartości berry zdefiniowane w naszym przykładzie Union nie są takie same jak w owoce. Zatem nasz kod zwraca wartość false.

Różnica HashSet

Metoda removeAll() służy do obliczania różnicy między dwoma zestawami. Załóżmy, że masz listę owoców oraz listę owoców letnich i jagód zimowych i chcesz poznać różnicę między nimi. Możemy użyć tego kodu do obliczenia różnicy:

Nasz kod zwraca:

[gruszka]

Przeszukaliśmy wszelkie różnice na liście summer_fruits i sprawdził, które wartości „Ęã‚Ęã istniały tylko na liście summer_fruits. W tym przypadku Gruszka jest jedynym owocem, który istnieje tylko na liście summer_fruits, nasza lista zwróciła wartość. Gruszka

wniosek

Narzędzia klasy HashSet i interfejs Set z tablicami hash Java. HashSet jest powszechnie używany, jeśli chcesz uzyskać dostęp do elementów losowo lub przechowywać listę elementów, które nie mogą zawierać wartości dwukrotnie.

W tym samouczku omówiono podstawy Java HashSet i, odnosząc się do przykładów, zbadano, jak deklarować i manipulować Java HashSet. Teraz możesz zacząć używać klasy Java HashSet jak profesjonalista!