Pętla JavaScript przez pary klucz-wartość obiektu

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Metoda items(), keys() i wartości Ęã‚Ęã() zwracają wartości ‚ã‚Ęã, których możesz użyć do iteracji po słowniku w Pythonie. items() zwraca zarówno klucze, jak i wartości „Ęã”w słowniku Pythona. keys () zwraca klucze w słowniku. wartości ‚ã‚Ęã() zwraca wartości ‚ã‚Ęw słowniku. Możesz także użyć pętli for do iteracji po słowniku Pythona.

Pracując z d słowników, możesz chcieć do iteracji po zapamiętanych wartościach.

Załóżmy na przykład, że tworzysz program dla bibliotekarza, który wyświetla tytuł, opis, autora i inne istotne informacje o określonej książce. Chcesz przewijać słownik, który przechowuje te dane, aby móc je pokazać użytkownikowi programu.

Istnieje kilka sposobów przewijania słownika. Ten samouczek wyjaśni, jak iterować po słowniku za pomocą pętli for, items () i keys (). Zbadamy również przykład każdego z tych podejść używanych do przeglądania słownika.

Aktualizacja słowników

Słowniki Pythona przechowuje dane w strukturze klucz-wartość. Oznacza to, że każdej wartości przypisywany jest klucz, którego można użyć do odwoływania się do tej konkretnej wartości.

Oto przykładowy słownik w Pythonie:

Nasz słownik używa dwukropka (:), który oddziela nasze klucze od naszych wartości „…”. Słowa po lewej stronie dwukropka to klucze, którymi w tym przypadku są tytuł, autor, data_publikacji i in_stock. Wszystkie te klucze są sformatowane jako ciągi.

Python Iteracja po słowniku

Możesz iterować po słowniku Pythona za pomocą klawiszy (), elementów () i wartości „Ęã‚Ęã( ) metody. keys () zwraca iterowaną listę kluczy słownika. items() zwraca pary klucz-wartość w słowniku. wartości ‚ã‚Ęã() zwraca wartości ‚Ę‚Ęão ze słownika. Możesz także użyć pętli for do iteracji po słowniku.

Powiedz, że chcesz wiedzieć, ile książek ma Twoja biblioteka. Możesz chcieć przejrzeć wszystkie słowniki, aby obliczyć całkowitą ilość dla każdej książki.

Iterowanie za pomocą pętli for

Słowniki to obiekty iterowalne, co oznacza, że możesz je przeglądać jak każdy inny obiekt. Być może najłatwiejszym sposobem przewijania słownika jest użycie pętli Pythona for . Ta pętla umożliwia indywidualne iterowanie przez każdą wartość w słowniku.

Załóżmy, że piszesz program dla bibliotekarza. Chcesz wydrukować na konsoli klucze i wartości dla określonej księgi. Każda para klucz-wartość powinna zostać wydrukowana w konsoli w nowym wierszu. Możesz to zrobić za pomocą następującego kodu:

Nasz kod zwraca:

Na początek deklarujemy zmienną Pythona o nazwie book, która przechowuje cztery klucze i wartości. Ta zmienna przechowuje wartość w typie danych słownika.

Następnie deklarujemy pętlę for, która iteruje po każdej wartości w naszym słowniku. Pętla for drukuje zarówno klucz, jak i wartość skojarzoną z tym kluczem w konsoli.

Iterowanie przy użyciu elementów ()

dictionary.items () konwertuje każdą parę klucz-wartość w słowniku w krotkę. Używając pętli for i metody items(), możesz iterować przez wszystkie klucze i wartości na liście.

Powiedzmy, że nadal chcemy przeglądać nasz słownik książek. Ale chcemy, aby nasze wartości pojawiały się jako lista krotek. Możemy to zrobić za pomocą następującego kodu:

Nasz kod zwraca listę krotek:

Zdefiniujmy for, która iteruje po naszym słowniku książka przy użyciu items(). items() konwertuje każdą parę klucz-wartość na krotkę, do której możemy uzyskać dostęp w naszej pętli for. Jak widać, każda para klucz-wartość została wydrukowana w konsoli jako krotka.

To podejście może być przydatne, jeśli chcesz przekonwertować każdą wartość w słowniku na krotka podczas iteracji.

Iterowanie za pomocą klawiszy ()

Często możesz po prostu przewijać klawisze słownika.

Biblioteka, której używamy work with poprosił nas o sporządzenie listy informacji, które biblioteka posiada na temat każdej książki. W naszych warunkach oznacza to, że bibliotekarz chce mieć listę kluczy przechowywanych w naszym słowniku.

Możemy użyć klucze metody ze słownika Pythona () , aby uzyskać listę kluczy i wydrukować je w konsoli. Oto kod, którego użyjemy, aby to zrobić:

Nasz kod zwraca:

W naszym kodzie definiujemy pętlę for, która używa klawiszy () do znajdowania kluczy w naszym słowniku. Następnie pętla przechodzi przez każdy z tych klawiszy i wyświetla je na konsoli. Jak widać, nasz kod zwrócił nazwy naszych czterech kluczy.

Iteracja przy użyciu wartości „Ęã‚Ęã()

Słownik Pythona wartości () pozwala na iterację wartości ‚Ęã słownika w Pythonie. Ta metoda działa tak samo jak keys (), ale zwraca wartości „Ęã‚Ęãdo słownika.

Nasz bibliotekarz chce, abyśmy wydrukowali wartości „Ęã‚Ęãdla każdego elementu w wpis w słowniku książka dla Wielkiego Gatsby`ego na konsoli. Możemy to zrobić za pomocą następującego kodu:

Nasz kod zwraca:

Zobacz Repl.it tego samouczka: