Utwórz pustą listę JavaScript

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Aby zainicjować listę w Pythonie, przypisz ją za pomocą nawiasów kwadratowych, zainicjuj za pomocą funkcji list(), utwórz pustą listę za pomocą mnożenia lub użyj rozumienia listy. Najczęstszym sposobem deklarowania listy w Pythonie jest użycie nawiasów kwadratowych.

Lista to struktura danych w Python zawierający uporządkowaną sekwencję zerowej lub większej liczby elementów . Listy w Pythonie są edytowalne, co oznacza, że można je edytować. Mogą zawierać dane dowolnego typu, takie jak ciąg znaków lub słownik.

Kiedy zaczynasz pracę z listami, możesz zadać sobie pytanie: jak zainicjować listę w Pythonie? Innymi słowy: jak stworzyć listę w Pythonie?

Ten samouczek odpowie na to pytanie i przyjrzy się sposobom inicjalizacji listy w Pythonie. Omówimy podstawy list i sposób, w jaki można zainicjować listę za pomocą notacji w nawiasach, list (), mnożenia list i list zrozumienia.

Aktualizacja listy w Pythonie

listy przechowują zero lub więcej pozycji. Każdy element listy nosi nazwę element . Listy są często określane jako tablica Pythona .

W Pythonie elementy listy są oddzielone przecinkami, a sama lista jest otoczona przez nawias kwadratowy. Oto przykład listy w Pythonie:

Nasza lista zawiera trzy wartości: Inżynier oprogramowania, Web Developer i Analityk danych. Możemy odwołać się do naszej listy za pomocą zmiennej "jobs", którą zadeklarowaliśmy powyżej.

Jak utworzyć listę w Pythonie

Możesz zainicjować listę w Pythonie za pomocą nawiasów, list () metoda, mnożenie list i rozumienie list.

Nawiasy pozwalają zainicjować pustą listę lub listę zawierającą wstępnie zdefiniowane wartości. Metoda list() działa tak samo jak nawiasy kwadratowe. Chociaż musisz dodać nawiasy i listę elementów wewnątrz metody list(), jeśli chcesz dodać kilka wartości początkowych.

Mnożenie list umożliwia utworzenie nowej listy, która powtarza elementy istniejącej listy. Zrozumienie list umożliwia utworzenie nowej listy z zawartość istniejącej listy.

Utwórz listę w Pythonie: nawiasy

Możesz użyć nawiasów lub metody listy (), aby zainicjować pustą listę w Pythonie. Na potrzeby tego samouczka skupimy się na tym, jak używać nawiasów kwadratowych lub metody list () do inicjowania pustej listy.

Jeśli chcesz utworzyć listę pusta lista bez wartości, możesz zadeklarować swoją reklamę na dwa sposoby. Po pierwsze, możesz zadeklarować listę bez wartości ‚Ę‚‚podając zestaw nawiasów bez wartości składowych. Oto przykład takiej składni:

Nasz kod zwraca: [].

Nawiasy kwadratowe bez nic między nimi reprezentują pustą listę.

Możemy określić niektóre wartości domyślne „Ęã‚Ęãdodając je w naszych nawiasach kwadratowych:

Zadeklarowaliśmy obiekt listy z dwiema wartościami początkowymi: „Inżynier oprogramowania” i „Analityk danych” .

Python Create List: metoda list()

Innym sposobem utworzenia pustej listy w Pythonie bez wartości ‚Ęã‚Ęã jest użycie list() metoda . Oto przykład metody list() w działaniu:

Nasz kod zwraca: [].

Te pierwsze dwa podejścia zwracają tę samą odpowiedź: pustą listę. Nie ma standardów określających, kiedy najlepiej zastosować jedno z tych podejść. Podejście z pustymi nawiasami kwadratowymi ([]) jest zwykle używane, ponieważ jest bardziej zwięzłe.

Lista deklaracji Pythona: mnożenie list

Jedno podejście do inicjalizacji listy z wieloma wartościami Mnożenie listy Ęãis. Takie podejście umożliwia utworzenie listy z wieloma wstępnie zdefiniowanymi wartościami.

Załóżmy więc, że tworzymy program, który prosi nas o nazwanie naszych 10 ulubionych książek. Chcemy zainicjować tablicę, która przechowa książki, które wstawiamy. Możemy to zrobić za pomocą następującego kodu:

Nasz kod zwraca:

Nasz program utworzył listę zawierającą 10 wartości.

Rozbijmy nasz kod. W pierwszym wierszu używamy składni mnożenia, aby zadeklarować listę z 10 wartościami. Wartość, której używamy dla każdego elementu na tej liście, to „” lub pusta Następnie używamy Funkcja Python print() do wydrukowania naszej listy w konsoli.

Możemy użyć tej składni, aby zainicjować listę dowolną wartością. Gdybyśmy chcieli, aby nasza lista zaczynała się od 10 wartości równych Wybierz książkę., moglibyśmy użyć następującego kodu:

Kiedy uruchamiamy nasz kod, tworzymy listę z 10 wartości. Każda wartość na liście jest równa Wybierz książkę.. Wypisujemy tę listę na konsoli:

Lista deklaracji Pythona: zrozumienie list

W poprzedniej sekcji pokazaliśmy, jak zainicjować listę za pomocą mnożenia listy. To podejście jest przydatne, ponieważ pozwala zainicjować listę z wartościami domyślnymi.

Możesz również zainicjować listę z wartościami domyślnymi „Ęã”, używając metody rozumienia listy. Lista zrozumienia Pythona odnosi się do techniki, która umożliwia tworzenie list przy użyciu istniejącego obiektu iterowalnego. Obiektem iterowalnym może być lista lub instrukcja range() lub inny typ iterowalności.

Zrozumienie list jest użytecznym sposobem definiowania listy opartej na iteratorach, ponieważ jest elegancka, prosta i powszechnie rozpoznawana.

Powiedzmy, że chcemy utworzyć listę z 10 wartościami „Ęã‚Ęã równymi Wybierz książkę., tak jak zrobiliśmy to w poprzednim przykładzie. Możemy to zrobić, rozumiejąc listy przy użyciu następującego kodu:

Nasz kod zwraca:

W powyższym przykładzie używamy list składanych do tworzenia listy. Wyrażenie list składane jest iteratorem dla i w zakresie ( 10), używany do tworzenia listy, która powtarza wartość Wybierz książkę dziesięć razy.

Wniosek

Inicjowanie listy jest podstawą część pracy z listami Ten samouczek wyjaśnia, jak inicjować puste listy za pomocą nawiasów kwadratowych i list(). Pokazuje również, jak używać mnożenia list i zrozumieć techniki tworzenia listy zawierającej pewną liczbę wartości.

Jesteś teraz gotowy do rozpoczęcia inicjowania list w Pythonie jak profesjonalista!

Przeczytaj nasz Jak się uczyć Python , aby uzyskać wskazówki, jak dowiedzieć się więcej o języku programowania Python.