chr() w Pythonie

Metoda chr () zwraca ciąg reprezentujący znak, którego punkt kodowy Unicode jest liczbą całkowitą.
Składnia:

chr (num)  num:  wartość całkowita 
  • Metoda chr () akceptuje tylko jedną liczbę całkowitą jako argument.
  • Zakres może wynosić od 0 do 1,1141111 (0x10FFFF o podstawie 16).
  • Chr ( ) zwraca znak, którego punktem Unicode jest num, czyli liczba całkowita.
  • Jeśli zostanie przekazana liczba całkowita spoza zakresu, metoda zwraca ValueError.

Przykład. Załóżmy, że chcemy wydrukować „G eeksfor G eek s”.


# Program w Pythonie do ilustracji
# chr () funkcja wbudowana

print ( chr ( 71 ), chr ( 101 ),

chr ( 101 ), chr ( 107 ),

chr ( 115 ), chr ( 32 ),

chr ( 102 ), chr ( 111 ),

chr ( 114 ), chr ( 32 ),

chr ( 71 ), chr ( 101 ) ,

chr ( 101 ), chr ( 107 ),

chr ( 115 ))

Wyjście:

G ekidla G eków 

Inny przykład:


# program w języku Python do ilustracji
# funkcja wbudowana chr()


liczby = [ 17 , 38 , 79 ]


for numer w liczby:


# Konwertuj liczbę ASCII na znak.

litera = chr (liczba)

print ( " Znak wartości ASCII " , number, "is" , letter)

Wyjście:

Znak o wartości ASCII 17 to Znak o wartości ASCII 38 to & amp; Znak wartości ASCII 79 to O 

Co się stanie, jeśli podamy coś poza zakresem?


# program w języku Python do ilustracji
# chr () funkcja inline
# jeśli podana wartość
# poza zakresem


# Konwertuj liczbę ASCII na znak

print ( chr ( 400 ))

Wyjście:

Brak wyjścia 

Nie otrzymamy żadnego wyjścia , a kompilator zgłosi błąd:

Traceback (ostatnie wywołanie: File "/ home / 484c76fb455a62 4cc137946a244a9aa5.py ", wiersz 1, w druku (chr (400)) UnicodeEncodeError:` ascii ` kodek nie może zakodować znaku `u0190` na pozycji 0: liczba porządkowa poza zakresem (128)