JavaScript Zmień domyślną wielkość liter nic nie rób

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Jak używać instrukcji Switch w C++

Instrukcje warunkowe są cechą wspólną dla wszystkich języków programowania. Instrukcje te są używane do kontrolowania przepływu programu i określania, kiedy określone bloki kodu mają zostać wykonane.

Główne instrukcje warunkowe używane w C++ to if i if¶ inne instrukcje . Ponadto C++ udostępnia instrukcję switch. Ta instrukcja ocenia wyrażenie pod kątem wielu potencjalnych przypadków i wykonuje blok kodu, jeśli wyrażenie pasuje do odpowiadającego przypadku tego bloku. Instrukcja switch zachowuje się tak samo jak instrukcja if, która zawiera wiele if‚ʶ else .

W tym samouczku zobaczymy, również na przykładzie, jak używać instrukcji switch w C++. Zobaczymy również, jak używać słów kluczowych break i default w instrukcji switch. Po przeczytaniu tego przewodnika dobrze zrozumiesz używanie instrukcji switch w języku C++.

Wyrażenia warunkowe C++

Instrukcje warunkowe, takie jak if i if`¶ else służą do podejmowania decyzji w programie. Na przykład instrukcja if może nakazać programowi wykonanie bloku kodu, jeśli użytkownik ma więcej niż 16 lat lub jeśli jest środa.

Instrukcje if i if ... Else są najczęstszymi formami instrukcji warunkowych. Instrukcje if i if‚¶ else wykonują blok kodu, jeśli warunek jest spełniony; w przeciwnym razie nic nie robią. Oto przykład instrukcji C++ if:

W tym przykładzie nasz kod ocenia, czy zmienna wieku jest większa niż 16 lat. Jeśli tak, to wyrażenie Ten użytkownik ma ponad 16 lat. jest wydrukowany na konsoli; inaczej nic się nie dzieje. W tym przypadku nasz użytkownik ma 15 lat, więc age> 16 zwraca false. Dlatego program nie wykonuje kodu skojarzonego z naszą instrukcją if.

A co, jeśli chcę przeprowadzić ocenę pod kątem wielu warunków?

Tutaj pojawia się instrukcja switch. Chociaż możesz użyć if ... else do oceny wielu warunków w if, takie podejście może być nieefektywne i utrudniać odczytanie kodu. Dlatego programiści często używają instrukcji switch do oceny instrukcji pod kątem wielu potencjalnych przypadków.

Oświadczenie o zmianie C++

Instrukcja switch, znana również jako switch`¶ case, umożliwia sprawdzenie, czy wyrażenie pasuje do jednego lub więcej przypadków. Jeśli zadeklarowane wyrażenie pasuje (innymi słowy, jest równe) do jednego z przypadków bloku przełącznika, zostanie wykonany określony kod powiązany z tym przypadkiem.

Wyrażenia Switch zawierają jedną lub więcej wielkości liter. Program używa instrukcje case do deklarowania warunków, względem których wyrażenie docelowe ma być oceniane.

Instrukcje przełączania akceptują wyrażenie do testowania, które jest ujęte w nawiasy, a także co najmniej jeden przypadek, w odniesieniu do którego chcesz ocenić wyrażenie. Te przypadki są ujęte w nawiasy klamrowe.

Oto składnia opcji instrukcji C++:

Oto logika poprzedniej opcji deklaracji w C++:

  1. Zaprogramuj i oceń wyrażenie. Wyrażenie
  2. jest porównywane do pierwszego przypadku. Jeśli pasują, program uruchomi kod w bloku firstCase. Następnie zostanie wykonane słowo kluczowe break, które zakończy blok przełączania.

Uwaga : słowo kluczowe break omówimy w dalszej części tego artykułu. Zasadniczo to słowo kluczowe mówi programowi, aby przeszedł do przodu, poza bieżący blok przełączania.

  1. Jeśli wyrażenie nie pasuje do pierwszego przypadku, wyrażenie zostanie porównane z drugim przypadkiem.
  2. Jeśli wyrażenie nie pasuje do pierwszego przypadku. wyrażenie pasuje do secondCase, program wykona kod wewnątrz bloku secondCase, a instrukcja break zakończy blok switch.
  3. Jeśli wyrażenie nie pasuje do żadnej wielkości liter w bloku switch, program wykona zawartość instrukcji case domyślnie.

Uwaga : W dalszej części tego artykułu omawiamy koncepcję instrukcji default w odniesieniu do instrukcji switch. default to słowo kluczowe, które mówi programowi, co zrobić, jeśli żadna z instrukcji case w bloku switch nie pasuje do wyrażenia.

W instrukcji switch program najpierw oceni pierwszy przypadek. Jeśli wynik nie jest prawdziwy, program oceni następujące przypadki, dopóki jeden warunek nie zostanie spełniony lub dopóki wszystkie warunki nie zostaną ocenione.

Przykład przełącznika C++

Zróbmy krok: krok po kroku, aby zbadać, jak działają instrukcje switch w C++.

Załóżmy, że piszesz harmonogram, który mówi nam, ile dni pozostało do weekendu. W tym programie każdy dzień tygodnia będzie reprezentowany przez liczbę całkowitą, na przykład poniedziałek będzie 1, wtorek 2, środa 3 itd.

Ten program weźmie bieżący dzień tygodnia (reprezentowany jako liczba całkowita) i porówna go z serią przypadków. Każdy przypadek pokaże program do drukowania zdania wskazującego liczbę dni pozostałych do weekendu na podstawie bieżącego dnia tygodnia.

Oto kod, którego możemy użyć do wykonania tego zadania:

Nasz kod zwraca:

Złammy nasz kod. Najpierw deklarujemy zmienną o nazwie dayOfWeek, która przechowuje bieżący dzień tygodnia jako liczbę całkowitą. Następnie używamy instrukcji switch, która określa pięć przypadków.

Po pierwsze, nasz program sprawdza, czy dayOfWeek jest równe 1. Jeśli tak, nasz program wyświetla Do weekendu pozostało 5 dni. ! w konsoli, a następnie wyjdź z instrukcji switch.

Jeśli dayOfWeek nie jest równe 1, program ocenia następujący przypadek. Będzie to kontynuowane, dopóki program nie oceni każdego przypadku w naszej instrukcji switch, chyba że jeden z przypadków zwróci true, w którym to przypadku zostanie wykonana instrukcja break, a nasza instrukcja loop switch zostanie zakończona.

W naszym przykładzie, wskazaliśmy, że dzień tygodnia to 3, co oznacza, że jest środa. Tak więc nasz program wyświetla na konsoli Pozostały 3 dni do weekendu!. Następnie nasz program kończy blok kodu przełącznika i kontynuuje działanie programu głównego.

C++ Break

Instrukcje switch w C++ zwykle i tak używają słowa kluczowego break, tak jak to zrobiliśmy w powyższym przykładzie. Gdy program wykonuje instrukcję break, kod w danym bloku przestaje wykonywać, a reszta programu jest kontynuowana.

Instrukcje Break są często używane z instrukcjami switch, ponieważ uniemożliwiają one programowi ocenę pozostałych przypadków w instrukcji switch.

Oto przykład słowa kluczowego przerywającego w wydaniu przechodzącym z naszego przykładu rozszerzonego powyżej:

Więc w powyższym przykładzie, jeśli dayOfWeek równa się 3, nasz program wykona instrukcję break, aby żaden inny przypadek nie był oceniany. Ma to sens, ponieważ jeśli dayOfWeek równa się 3, nie może równać się 4 lub 5, które są następujące przypadków w naszej instrukcji switch.

Jeśli dayOfWeek jest równe 3, konsola wyświetla komunikat Trzy dni do końca weekendu!. Następnie instrukcja switch przestaje wykonywać, ponieważ instrukcja break mówi programowi, aby wyszedł poza blok switch.

Domyślne C++

W C++ opcjonalne domyślne słowo kluczowe case t ells nasz kod, co zrobić, jeśli żaden przypadek nie zwraca wartości true.

W powyższym przykładzie nasz kod uwzględnia tylko dni tygodnia. Więc jeśli jest już weekend, nasz grafik nic nie zrobi. Jeśli użyjemy predefiniowanej instrukcji kodu, możemy powiedzieć naszemu kodowi, aby podjął działanie, jeśli żaden z naszych przypadków nie zostanie napotkany.

Załóżmy, że chcemy wydrukować komunikat To weekend!

kolejki > przy konsoli czy była to sobota czy niedziela. W tym celu moglibyśmy użyć naszej przykładowej instrukcji switch powyżej i następującego kodu:

Zgodnie z tym kodem, jeśli dayOfWeek nie jest równy żadnemu z przypadków, które określiliśmy - lub innymi słowy, jeśli dayOfWeek jest równe 6 lub 7 - zawartość zostanie wykonany. „domyślna deklaracja. Tak więc, jeśli dzisiaj byłaby na przykład sobota, na konsoli zostałaby wydrukowana następująca wiadomość:

Wnioski

Instrukcja switch jest używana w C++ do oceny instrukcji pod kątem wielu możliwych wyników. Jeśli którekolwiek z tych wyrażeń zwróci true, program wykona kod skojarzony z tym wynikiem. Jeśli żadne wyrażenie nie jest prawdziwe, program wykona zawartość domyślnej instrukcji, jeśli jest ona określona.

Ten samouczek wyjaśnia, na przykładzie, jak używać instrukcji switch C++ i jak używać przerwań oraz predefiniowanych słowa kluczowe z przełącznikiem. Możesz teraz zacząć używać instrukcji przełącznika w swoim kodzie jak profesjonalista!