Konwersja JavaScript na ciąg

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

W C++ funkcja stoi() służy do konwersji danych z typu string na typ całkowity lub int . Jeśli używasz C++ 03 lub wcześniejszego, stringstream klasa jest używana do konwersji ciągu na int.

W C++ typy danych służą do rozróżniania poszczególnych typów danych. Na przykład ciągi znaków są używane do przechowywania tekstu, wartości logiczne są używane do przechowywania wartości prawda/fałsz, a liczby całkowite są używane do przechowywania liczb całkowitych (liczby bez kropki dziesiętnej).

Podczas pisania kodu w C++ , zdarzają się sytuacje, w których trzeba przekonwertować wartości między różnymi typami. Na przykład możesz chcieć przekonwertować ciąg na liczbę całkowitą, aby móc wykonywać operacje matematyczne na wartości.

Ten samouczek wyjaśni, odnosząc się do przykładów, jak przekonwertować ciąg na liczbę całkowitą w C++ . Omówimy dwa podejścia, których można użyć do operacji konwersji ciągów liczb całkowitych, która łącznie obejmuje wszystkie wersje C++.

Typy danych C++

Istnieje wiele danych typy używane w C++ do przechowywania danych. Na przykład wartości logiczne są używane do przechowywania wartości prawda/fałsz, zmiennoprzecinkowe są używane do przechowywania liczb zmiennoprzecinkowych (dziesiętnych), a ciągi są używane do przechowywania danych tekstowych.

Typ danych, w którym znajduje się wartość przechowywane wpływa na sposób manipulowania wartością. Na przykład operacji na ciągach można używać do manipulowania zawartością ciągów, ale nie można ich używać z wartościami liczbowymi. Tak więc podczas pracy z danymi pomocna może być wiedza, jak przekonwertować wartości na inny typ danych.

Ciąg w C++ Int

Istnieją dwie metody służy do konwersji ciągu na liczbę całkowitą w C++.

Jeśli używasz C++ 03 lub wcześniejszej wersji języka programowania, musisz użyć klasy stringstream. Jeśli używasz C++ 11 lub później, możesz użyć funkcji stoi().

Kurs stringstream

Klasa stringstream służy do konwersji łańcucha na liczbę całkowitą w C++ 03 i we wcześniejszych wersjach C++. Zanim będziemy mogli użyć stringstream, musimy zaimportować go do naszego kodu. Możemy to zrobić za pomocą instrukcji include w ten sposób:

Jesteśmy teraz gotowi do rozpoczęcia korzystania z klasy sstream. Oto składnia, której możemy użyć do przekonwertowania ciągu znaków na liczbę całkowitą za pomocą stringstream:

Rozbijmy tę składnię na jej główne składniki, którymi są:

A teraz spójrzmy na przykład, aby zademonstrować tę metodę w działaniu. Załóżmy, że piszesz program, który sprawdza, czy numer biletu klienta na rejs jest ważny. Zapisaliśmy numer biletu klienta jako ciąg, ale chcemy go przekonwertować na liczbę całkowitą do późniejszego wykorzystania w naszym programie. Możemy przekonwertować nasz ciąg na liczbę całkowitą za pomocą tego kodu:

Nasz kod zwraca:

Złammy nasz kod. Najpierw importujemy bibliotekę sstream, której używamy, aby uzyskać dostęp do metody stringstream. Dlatego używamy notacji using namespace std, aby zmniejszyć potrzebę odwoływania się do std podczas korzystania ze standardowych metod bibliotecznych, takich jak cout.

W naszym głównym programie definiujemy ciąg o nazwie ticket, który przechowuje numer biletu klienta jako wartość ciągu. metoda stringstream do konwersji numeru biletu klienta na string i przypisania nowej wartości do zmiennej intTicket.

Następnie deklarujemy zmienną o nazwie ticketNumber i ustawiamy ją na 0. W następnym wierszu przypisujemy ticketNumber wartość przechowywana wewnątrz zmiennej intTicket.Na koniec wypisujemy instrukcję Numer biletu:, po której następuje zawartość zmiennej ticketNumber.

Funkcja Stoi()

Funkcja stoi () służy do konwersji łańcucha na liczbę całkowitą w C++ 11 i wyższych.

Funkcja stoi () sprawia, że znacznie łatwiej jest przekonwertować łańcuch na liczbę całkowitą, biorąc pod uwagę jego mor e czytelna składnia. Oto składnia funkcji stoi():

W tej składni przekazujemy parametr za pomocą metody stoi() o nazwie stringValue. Następnie przypisujemy liczbę całkowitą zwróconą przez stoi() do zmiennej newValue.

Wróćmy do wcześniejszego przykładu biletu na rejs. Załóżmy, że chcemy przekonwertować zawartość biletu klienta z wartości ciągu na liczbę całkowitą. Możemy to zrobić za pomocą tego kodu:

Nasz kod zwraca:

Jak widać, ten program jest znacznie krótszy niż nasz poprzedni przykład, który pokazuje wydajną składnię oferowaną przez stoi() w działaniu.

Teraz złammy nasz kod. Najpierw zaimportujmy bibliotekę stringów, która jest używana do pracy z stringami w naszym programie. Następnie deklarujemy, że użyjemy przestrzeni nazw std, tak jak to zrobiliśmy w pierwszym przykładzie.

W naszym głównym programie , definiujemy zmienną o nazwie ticket i przypisujemy jej wartość ciągu 2029, a następnie używamy metody stoi(), aby przekonwertować zawartość zmiennej ticket na liczbę całkowitą i przypisać ją do zmiennej ticketNumber Na koniec wypisujemy w konsoli instrukcję Numer biletu:, a następnie wartość zapisaną w zmiennej ticketNumber.

Wniosek

Metoda stringstream służy do konwersji łańcucha na liczbę całkowitą w C++ 03 i wcześniejszych wersjach, a metoda stoi() służy do konwersji łańcucha na liczbę całkowitą w C++ 11 i późniejszych.

Ten samouczek wyjaśnił, w odniesieniu do przykładów, jak konwertować łańcuch na liczbę całkowitą za pomocą strumienia łańcuchów i stoi () w C++ Teraz nie jesteś gotowy do rozpoczęcia konwersji całych łańcuchów do C++, jak profesjonalny programista!