Uruchamianie konkretnego przypadku testowego w Django, gdy Twoja aplikacja ma katalog testów

| |

Dokumentacja Django (http://docs.djangoproject.com /pl/1.3/topics/testing/#running-tests) mówi, że możesz uruchamiać poszczególne przypadki testowe, określając je:

$ ./manage.py test animals.AnimalTestCase 

Zakłada się, że masz swoje testy w pliku testing.py w Twojej aplikacji Django. Jeśli to prawda, to polecenie działa zgodnie z oczekiwaniami.

Mam swoje testy aplikacji Django w katalogu testing:

my_project/apps/my_app/ ‚îú — __init__.py — — — testy — — — — __init__.py — — — field_tests.py — — — storage_tests.py — — — urls.py — utils.py — — views.py 

Plik tests/__init__.py ma funkcja suite():

importuj test jednostkowy z my_project.apps.my_app.tests importuj field_tests, storage_tests def suite(): testing_loader = unittest.TestLoader().loadTestsFromModule test_suites = [] test_suites. append(tests_loader(field_tests)) test_suites.append(tests_loader(storage_tests)) return unittest.TestSuite(test_suites) 

Aby uruchomić testy:

$ ./manage.py test my_app 

Próba określenia indywidualnego przypadku testowego wywołuje wyjątek:

$ ./manage.py test my_app. testy.storage_tests.StorageTestCase ... ValueError: T Etykieta est „my_app.tests.storage_tests.StorageTestCase” powinna mieć postać app.TestCase lub app.TestCase.test_method 

Próbowałem zrobić to, co powiedział komunikat o wyjątku:

$ ./manage.py test my_app.StorageTestCase ... ValueError: Etykieta testu „my_app.StorageTestCase” nie odnosi się do testu 

Jak określić indywidualny przypadek testowy, gdy moje testy znajdują się w wielu plikach?