Jak zainstalować PIL z pipem na Mac OS?

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Próbuję zainstalować PIL (Python Imaging Library) za pomocą polecenia:

sudo pip install pil 

ale otrzymuję następujący komunikat :

Pobieranie/rozpakowywanie PIL Instalujesz potencjalnie niezabezpieczony i nieweryfikowalny plik. Przyszłe wersje pip będą domyślnie blokować niezabezpieczone pliki. Pobieranie PIL-1.1.7.tar.gz (506kB): pobrano 506kB Uruchamianie setup.py egg_info dla pakietu PIL OSTRZEŻENIE: „” nie jest prawidłową nazwą pakietu; w setup.py używaj tylko nazw pakietów .-oddzielonych Instalowanie zebranych pakietów: PIL Uruchamianie setup.py install dla PIL OSTRZEŻENIE: "" nie jest poprawną nazwą pakietu; proszę używać tylko .-oddzielonych nazw pakietów w setup.py --- używając frameworków w /System/Library/Frameworks budujących clang rozszerzenia "_imaging" -fno-strict-aliasing -fno-common -dynamic -g -Os -pipe -fno -common -fno-strict-aliasing -fwrapv -mno-fused-madd -DENABLE_DTRACE -DMACOSX -DNDEBUG -Wall -Wstrict-prototypes -Wshorten-64-to-32 -DNDEBUG -g -Os -Wall -Wstrict-prototypes -DENABLE_DTRACE -arch i386 -arch x86_64 -pipe -IlibImaging -I/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/include -I/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/include/python2.7 -c _imaging.c -o build/temp.macosx-10.8-intel-2.7/_imaging.o nie można wykonać clang: Brak takiego błędu pliku lub katalogu: polecenie „clang” nie powiodło się ze statusem zakończenia 1 Pełne dane wyjściowe z polecenia /usr/ bin/python -c "import setuptools;__file__="/private/tmp/pip_build_root/PIL/setup.py";exec(compile(open(__file__).read().replace("", " "), __file__ , "exec"))" install --record /tmp/pip-AYrxVD-record/install-record.txt --single-version-externally-managed: OSTRZEŻENIE: „” nie jest prawidłową nazwą pakietu; proszę używać tylko .-oddzielonych nazw pakietów w setup.py uruchomionym instalacji uruchomionym build . . . . kopiowanie PIL/XVThumbImagePlugin.py -> build/lib.macosx-10.8-intel-2.7 running build_ext --- używając frameworków w /System/Library/Frameworks build "_imaging" build tworzenia build/temp.macosx-10.8-intel-2.7 tworzenia build/temp.macosx-10.8 -intel-2.7/libImaging clang -fno-strict-aliasing -fno-common -dynamic -g -Os -pipe -fno-common -fno-strict-aliasing -fwrapv -mno-fused-madd -DENABLE_DTRACE -DMACOSX -DNDEBUG - Ściana -Wstrict-prototypes -Wshorten-64-to-32 -DNDEBUG -g -Os -Wall -Wstrict-prototypes -DENABLE_DTRACE -arch i386 -arch x86_64 -pipe -IlibImaging -I/System/Library/Frameworks/Python.framework/ Versions/2.7/include -I/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/include/python2.7 -c _imaging.c -o build/temp.macosx-10.8-intel-2.7/_imaging.o niemożliwe aby wykonać clang: Brak takiego pliku lub katalogu błąd: polecenie "clang" nie powiodło się ze statusem wyjścia 1 ------------------------------ ---------- Porządkowanie 

Czy mógłbyś mi pomóc zainstalować PIL?